Prop. 34 L (2019–2020)

Endringer i bioteknologiloven mv.

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

Helse- og omsorgsdepartementet sendte høringsnotat om endringer i bioteknologiloven på høring 15. mai 2019 med høringsfrist 2. september 2019.

Høringsnotatet ble sendt på høring til følgende instanser:

 • Departementene

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms- og familieetaten

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Bioteknologirådet

 • Biskopene

 • Datatilsynet

 • Den norske kirke

 • De regionale forskningsetiske komiteer

 • Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin og helsefag

 • Direktoratet for e-helse

 • Folkehelseinstituttet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertilsynet

 • Helsedirektoratet

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Kirkerådet

 • Kreftregisteret

 • Landets fylkesmenn

 • Landets helseforetak

 • Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

 • Landets pasient- og brukerombud

 • Landets regionale helseforetak

 • Landets universiteter

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Likestillings- og diskrimineringsnemnda

 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

 • Norsk Pasientskadeerstatning

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Pasientskadenemnda

 • Personvernnemnda

 • Politidirektoratet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Landets kommuner

 • Akademikerne

 • Aleneforeldreforeningen

 • AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide

 • Amnesty International Norge

 • Autismeforeningen i Norge

 • Barnekreftforeningen

 • Den norske advokatforening

 • Den Norske Jordmorforening

 • Den norske legeforening

 • Diabetesforbundet

 • Foreningen for blødere i Norge

 • Foreningen for hjertesyke barn

 • Foreningen for Muskelsyke

 • Foreningen for kroniske smertepasienter

 • Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)

 • Forskerforbundet

 • Frambu

 • Frelsesarmeen

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Gatejuristen

 • HIV-Norge

 • Human-Etisk Forbund

 • Humanistforbundet

 • Hørselshemmedes Landsforbund

 • Jordmorforbundet NSF

 • Juristforbundet

 • JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kirkens Bymisjon

 • Kreftforeningen

 • KS

 • Kvinnefronten

 • Kvinnegruppa Ottar

 • Landets private sykehus

 • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

 • Landsforeningen for Huntingtons sykdom

 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

 • Landsforeningen for slagrammede

 • Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende

 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

 • Landsgruppen av helsesøstre, NSF

 • Legeforeningens forskningsinstitutt

 • LO – Landsorganisasjonen i Norge

 • Likestillingssenteret

 • Menneskerettsalliansen

 • Menneskeverd

 • MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nasjonal kompetanseenhet for minioritetshelse

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU

 • Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse – NAKMI

 • NOFAB – Norsk forening for assistert befruktning

 • Norges Astma- og Allergiforbund

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Døveforbund

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Handikapforbund

 • Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)

 • Norges kristelige legeforening

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Parkinsonforbund

 • Norsk Biotekforum

 • Norsk Cøliakiforening

 • Norsk Epilepsiforbund

 • Norsk Forbund for Svaksynte

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Forening for cystisk fibrose

 • Norsk forening for slagrammede

 • Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

 • Norsk gynekologisk forening

 • Norsk Immunsviktforening

 • Norsk Kvinnesaksforening

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Psoriasis Forbund

 • Norsk Revmatikerforbund

 • Norsk senter for stamcelleforskning

 • Norsk sykepleierforbund

 • Norsk Tourette Forening

 • NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Organisasjonen Voksne for Barn

 • Oslo katolske bispedømme

 • Rettspolitisk forening

 • Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen

 • Rådet for legeetikk

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Sex og samfunn, Senter for ung seksualitet

 • Stiftelsen Kirkeforskning – KIFO

 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 • Stoffskifteforbundet

 • Tankesmien Skaperkraft

 • Teknologirådet

 • Turner Syndrom foreningen i Norge

 • Unio

 • Velferdsinstituttet NOVA

 • YS – Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 • Ønskebarn

Det kom inn 52 høringssvar, 6 av disse var uten merknader. Høringsinstanser med merknader er:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Akershus universitetssykehus HF

 • Bioteknologirådet

 • Den norske kirke

 • Den norske legeforening

 • Det medisinske fakultet, UiO

 • Fertilitetsavdelingen Sør, Sykehuset Telemark HF

 • Fertilitetsseksjonen, Kvinneklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim

 • Folkehelseinstituttet

 • Forbrukerrådet

 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

 • Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

 • Helsedirektoratet

 • Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap

 • Kreftregisteret

 • NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap

 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

 • Politidirektoratet

 • Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Universitet i Bergen

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 • Bergen kommune

 • Aleneforeldreforeningen

 • Buddhistforbundet

 • Den norske jordmorforening

 • Privatperson

 • FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

 • Human-Etisk Forbund

 • Kvinnefronten

 • Legemiddelindustriforeningen

 • Menneskeverd

 • NITO

 • NOFAB (Norsk Forening for assistert befruktning)

 • Norges Kristelige Legeforening

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norsk Gynekologisk Forening

 • Norsk Selskap for Humangenetikk (NSHG)

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk interessegruppe for genetiske veiledere (NGV)

 • Norsk kvinnesaksforening

 • Novartis Norge AS

 • Oslo katolske bispedømme/Pastoralavdelingen (Fagavdelingen)

 • Ung Kreft

 • Ønskebarn

Til dokumentets forside