Prop. 34 L (2019–2020)

Endringer i bioteknologiloven mv.

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

Meld. St. 39 (2016–2017) Evaluering av bioteknologiloven, Stortingets behandling av den og Granavolden-plattformen er grunnlaget for de forslagene som fremmes i denne proposisjonen.

I meldingen la regjeringen frem sitt syn på hvordan bioteknologifeltet bør reguleres fremover. Som grunnlag for meldingen hadde regjeringen innhentet evalueringer og råd fra Helsedirektoratet og Bioteknologirådet.

Stortinget behandlet meldingen våren 2018. Et flertall i helse- og omsorgskomiteen støttet regjeringens forslag i stortingsmeldingen. Se Innst. 273 S (2017–2018).

I tilknytning til meldingen fattet Stortinget vedtak om bruk av donorsæd (vedtak nr. 719, 15. mai 2018). Regjeringen ble bedt om å komme tilbake til Stortinget på egnet måte for å sette begrensninger for bruk av donorsæd til antall familier per donor, ikke antall barn per donor. Stortinget fattet også vedtak om «at inseminasjon ikke teller som bruk av de tre offentlige forsøkene med assistert befruktning» (vedtak nr. 721, 15. mai 2018). Videre fattet Stortinget vedtak om at regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget på egnet måte for å åpne for assistert befruktning også for enslige (vedtak nr. 718, 15. mai 2018).

Helse- og omsorgsdepartementet har fulgt opp Stortingets vedtak vedrørende donorsæd og inseminasjon. Departementet har bedt Helsedirektoratet om å revidere retningslinjene for donasjon slik at det settes begrensninger for bruk av donorsæd til antall familier per donor, ikke antall barn per donor. Departementet har også sendt forskriftsendringer på høring som presiserer at inseminasjon ikke telles med som bruk av de tre offentlige forsøkene med assistert befruktning.

Til dokumentets forside