Prop. 36 L (2016–2017)

Endringer i naturskadeforsikringsloven (dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade)

Til innholdsfortegnelse

10 Merknader til lovforslaget

Til § 1 tredje ledd:

I nytt tredje ledd foreslås det å utvide naturskadeforsikringsordningen slik at det gis erstatning for tomt og bolighus eller fritidshus i tilfeller der det er behov for å flytte fra eiendommen på grunn av fare for ny naturskade.

Med bolighus og fritidshus menes private beboelseshus. Beboelseshus på landbrukseiendommer, for eksempel våningshus og kårboliger, omfattes. Næringsbygg faller utenfor, men kan dekkes etter forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool § 3 annet ledd tredje punktum dersom vilkårene i forskriftsbestemmelsen er oppfylt. For bolig- og fritidshus vil forslaget til nytt tredje ledd i naturskadeforsikringsloven § 1 føre til at den nevnte bestemmelsen i forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool ikke får noen praktisk betydning. Det er det skadede beboelseshuset og eventuelle uthus som skal erstattes, jf. tredje ledd annet punktum i forslaget. Dersom det er flere beboelseshus på en tomt, og hver av disse utgjør selvstendige boenheter, er det derfor bare det skadede beboelseshuset som skal erstattes.

Vilkåret om at bolig- eller fritidshuset må være brannforsikret, følger av at naturskadeforsikringen gjelder brannforsikrede ting, jf. naturskadeforsikringsloven § 1 første ledd første punktum.

Det stilles ingen krav til omfanget av skaden, men omfanget av skaden antas å ha betydning for behovet for å søke om tillatelse til reparasjon eller gjenoppbygging og mulighetene til å få innvilget en slik søknad. De alminnelige kravene til årsakssammenheng mellom naturulykke og naturskade innen naturskadeforsikring, jf. naturskadeforsikringsloven § 1 første ledd annet punktum, gjelder på vanlig måte.

Når ustabilitet i grunnen under bygningen likestilles med skade på bygningen, jf. forslaget § 1 tredje ledd tredje punktum, er det en noe modifisert videreføring av gjeldende praksis, der bygningen kan dekkes som totalskadet dersom utrasing har ført til at bygningen står på ustabil grunn og derfor er truet.

Begrensningen til fem dekar bygger på dekningen av hage og hageanlegg mv. i naturskadeforsikringsloven § 1 første ledd tredje punktum. Det er ikke noe krav om at tomtearealet må være opparbeidet for at det skal dekkes. Grunnen under det skadede huset skal inkluderes i fem dekar-grensen.

Bygningene og tomten verdsettes etter ellers gjeldende regler.

Vilkåret om at eieren av huset ikke får tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge det på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade, er satt fordi det innebærer en objektiv avgjørelse av faren for naturskade, og fordi det rettslig sett vil avgjøre den skadelidtes mulighet til å reparere eller gjenoppbygge på skadestedet. Vilkåret medfører at skader som kan utbedres uten søknad om byggetillatelse eller dispensasjon, ikke vil gi grunnlag for erstatning for tomt og bygninger etter reglene i tredje ledd.

Den sikrede vil ha krav på forsikringsutbetalingen først når søknaden om byggetillatelse eller dispensasjon er endelig avgjort. Dersom huseieren påklager et avslag, må klagesaken være ferdigbehandlet.

Til § 1 fjerde ledd:

Sikring forutsetter etter forslaget til fjerde ledd første punktum skriftlig samtykke fra den sikrede. Departementet antar det bør inngås en skriftlig avtale der blant annet utforming og tekniske løsninger for sikringstiltaket, tidsplan for gjennomføringen, ettersyn og vedlikehold, kommunikasjon mellom forsikringsselskapet og relevante offentlige myndigheter samt eventuelle sanksjoner ved brudd på avtalen reguleres. En avtale kan ikke innskrenke den sikredes rett etter forslaget § 1 fjerde ledd.

Sikring kan forutsette at det gis tillatelse til oppføring av sikringstiltaket etter plan- og bygningsloven.

Dersom eieren av huset ikke skulle få tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge det etter at sikringstiltaket er ferdigstilt, fordi det fortsatt anses å være fare for naturskade, må forsikringsselskapet dekke tap ved relokalisering etter forslaget § 1 tredje ledd.

Sikring som alternativ til dekning av tomt og bygninger ved relokalisering er nærmere behandlet i punkt 6.

Til § 1 femte ledd:

Hensikten med forskriftshjemmelen i forslaget til nytt femte ledd er å kunne gi utfyllende bestemmelser om vilkår, erstatningsberegning og sikring. Det vil i forskrift også kunne fastsettes nærmere regler om avgrensningen mellom næringseiendom og bolig- og fritidseiendommer, se punkt 4.4.

Til § 2 første ledd første punktum:

Endringen i § 2 første ledd første punktum er en konsekvens av at det foreslås nye ledd i § 1. Lovforslaget bygger på loven slik den lyder etter endringer vedtatt ved lov 15. august 2014 nr. 59, og som trer i kraft 1. januar 2017.

Til dokumentets forside