Prop. 36 L (2016–2017)

Endringer i naturskadeforsikringsloven (dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade)

Til innholdsfortegnelse

9 Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er usikkert hva de økonomiske og administrative konsekvensene av å utvide dagens naturskadeforsikringsordning vil være. Dette vil avhenge av hyppigheten av naturulykker og skadeomfanget. Til nå har det forekommet få tilfeller av relokalisering. Det kan imidlertid ikke utelukkes at antallet naturulykker vil kunne øke, blant annet på grunn av klimaendringer, og at dette kan få betydning også for antallet saker der det er behov for relokalisering.

For de aktuelle skadelidte vil en utvidelse av ordningen innebære en klar forbedring. Hvor mange den nye ordningen faktisk vil hjelpe, er likevel vanskelig å anslå. Når det gjelder forsikringskunder generelt, vises det til at lovforslaget er søkt utformet slik at forsikringsutbetalingene holdes på et beskjedent nivå. Ettersom kostnadene vil fordeles på et stort antall forsikringskunder, forutsetter departementet at premiene ikke vil øke, eventuelt bare vil øke marginalt. Ifølge utrederen har også næringen gitt uttrykk for at omfanget av relokaliseringer er relativt begrenset, og at en utvidelse av dekningsområdet til å omfatte tomter neppe vil ha større innvirkning på premienivået.

Forslaget om at forsikringsselskapene skal erstatte tap av tomter og bygninger ved relokalisering i større utstrekning enn i dag, vil først og fremst kunne gi forsikringsselskapene økte kostnader i form av økte forsikringsutbetalinger. Disse utbetalingene vil imidlertid gjenspeiles i premienivået og dermed dekkes av kundene. Forslaget om at forsikringsselskapene skal kunne sikre i stedet for å dekke tap ved relokalisering, vil både kunne gi kostnader til oppføring, ettersyn og vedlikehold av sikringstiltaket og kostnader til koordinering med den sikrede, kommunen, grunneiere, naboer mv. Sikringsalternativet er imidlertid valgfritt, og departementet antar at forsikringsselskapene ikke vil velge sikring med mindre det er økonomisk lønnsomt sammenlignet med å dekke tomter og bygninger ved relokalisering.

Lovforslaget vil kunne føre til at kommunene og staten dekker kostnadene ved relokalisering i færre tilfeller enn til nå, og slik sett får redusert utgiftene. Forslaget om utvidelse av naturskadeforsikringsordningen antas ellers ikke å påføre det offentlige særlige økonomiske eller administrative kostnader. Forslaget om sikring vil imidlertid kreve at berørte offentlige instanser samarbeider med forsikringsselskapene.

Til dokumentets forside