Prop. 36 L (2016–2017)

Endringer i naturskadeforsikringsloven (dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade)

Til innholdsfortegnelse

6 Sikring som alternativ til relokalisering

6.1 Gjeldende rett

I utgangspunktet har eieren ansvaret for sikring av egen eiendom.

Etter naturskadeloven § 20 første ledd skal kommunen «treffe forholdsregler mot naturskader slik som bestemt i plan- og bygningsloven §§ 11-8 tredje ledd bokstav a og 28-1, samt ved nødvendige sikringstiltak». Hvor langt kommunenes ansvar for sikring rekker, er imidlertid ikke klart. Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi kommunene bistand og tilskudd til sikringstiltak etter regelverk fastsatt av Olje- og energidepartementet, se også naturskadeloven § 20 annet ledd.

Dagens naturskadeforsikringsordning erstatter ikke utgifter til sikring, jf. forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool § 3 annet ledd første punktum.

6.2 Forslaget i utredningen

Som et alternativ til at forsikringsselskapet utbetaler erstatning for tomt og bygninger i forbindelse med relokalisering, foreslås det i utredningen at selskapet skal kunne iverksette og betale for sikringstiltak på den rammede eiendommen. Utrederen begrunner forslaget med at det vil være fornuftig, både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk, at forsikringsselskapet får mulighet til å velge mellom disse tiltakene.

Det foreslås som vilkår for sikring at den kan gjennomføres innen rimelig tid, og at det anses så trygt at kommunen kan oppheve dele- og byggeforbudet for eiendommen, eventuelt ikke finner det nødvendig å nedlegge slikt forbud. Hvorvidt sikringstiltakene skal anses å gi sikrede tilstrekkelig trygghet, foreslås å bero på om kommunen, i samråd med Norges vassdrags- og energidirektorat, finner at eiendommen igjen kan brukes til sitt tidligere formål, og opphever, eventuelt unnlater å nedlegge, bygge- og deleforbud etter naturskadeloven § 22.

Utrederen peker på at det vil være behov for en koordinering mellom forsikringsselskapet og offentlige myndigheter, og at forsikringsselskapet må redegjøre for hvilke sikringstiltak det ser for seg, og hvilke kostnadsanslag selskapet har gjort. Det må ikke gå urimelig lang tid før den sikrede igjen kan ta bolig og tomt i bruk. Forsikringsselskapet må stå inne for omkostningene, selv om disse skulle bli høyere enn det selskapet opprinnelig regnet med.

6.3 Høringsinstansens syn

Bare Norges vassdrags- og energidirektorat har uttalt seg om forslaget om at forsikringsselskapet skal kunne sikre i stedet for å utbetale erstatning for relokalisering. Direktoratet støtter forslaget og understreker behovet for god koordinering med kommunen, direktoratet eller andre relevante myndigheter. Andre myndigheter enn Norges vassdrags- og energidirektorat vil være ansvarlige ved enkelte naturskader, for eksempel stormflo. Norges vassdrags- og energidirektorat forutsetter at forsikringsselskapene og myndighetene kan kommunisere uavhengig av forsikringsselskapenes taushetsplikt.

6.4 Departementets vurderinger

Departementet følger opp forslaget om at forsikringsselskapene skal kunne sikre eiendommen i stedet for at den skadelidte relokaliserer. Sikringstiltak vil kunne være rimeligere for forsikringsselskapene enn å erstatte tap av tomt og bygninger ved relokalisering, og trolig vil det ofte være en fordel for den skadelidte å slippe å relokalisere. Departementet viser videre til at ingen av høringsinstansene har gått imot forslaget.

Etter departementets syn bør sikring som alternativ til relokalisering være avhengig av at den skadelidte samtykker, slik at forsikringsselskapet må legge en plan for gjennomføring av sikringstiltakene som den skadelidte kan godkjenne. Sikringstiltak vil normalt kreve ettersyn og vedlikehold, og i en avtale om gjennomføring av sikringstiltak vil det være særlig viktig at forsikringsselskapet og den skadelidte finner en løsning for hvem som skal eie sikringstiltaket, og at det lages en plan for ettersyn og vedlikehold. Departementet foreslår at forsikringsselskapene skal sørge for ettersyn og vedlikehold.

En bestemmelse om at forsikringsselskapet skal kunne sikre området i stedet for å utbetale erstatning i forbindelse med relokalisering, foreslås inntatt i et nytt fjerde ledd til naturskadeforsikringsloven § 1. En slik endring nødvendiggjør også en endring av forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool § 3 annet ledd første punktum, der det i dag fremgår at naturskadeforsikringen ikke dekker sikringsutgifter.

Til dokumentets forside