Prop. 36 L (2016–2017)

Endringer i naturskadeforsikringsloven (dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Utredningen «Spørsmål om dekning av tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen m.m.»

Justis- og beredskapsdepartementet ga i brev 7. oktober 2014 professor emeritus Hans Jacob Bull i oppdrag å utrede spørsmålet om naturskadeforsikringsordningen bør utvides til å omfatte erstatning for tomt der gjenoppbygging på skadestedet ikke er tilrådelig, og hvordan en slik ordning eventuelt kan utformes. Bakgrunnen for oppdraget var at Finans Norge og If Skadeforsikring etter flommen på Østlandet våren 2013 hadde tatt opp at forsikringstakere i Kvam i Nord-Fron kommune hadde vært utsatt for flom flere ganger og fant det risikabelt å flytte tilbake til samme sted. Samtidig ble det pekt på at forsikringstakerne ikke ville få dekket utgifter til anskaffelse av ny tomt etter naturskadeforsikringsordningen, ettersom denne kun dekker erstatning for skade på forsikret bygning og løsøre.

Av mandatet fremgår det at utrederen i hovedtrekk ble bedt om å vurdere hvilket behov det er for å utvide naturskadeforsikringsordningen, samt å vurdere hvordan og på hvilke vilkår dekningsområdet for naturskadeforsikringsordningen kan utvides. Utrederen ble herunder bedt om å vurdere om en slik utvidelse kan skje innenfor rammene av den gjeldende naturskadeforsikringsordningen. Utrederen ble også bedt om å hensynta forholdet til plan- og bygningsloven. Herunder ble han bedt om å vurdere hvordan plan- og bygningsloven og naturskadeforsikringsloven kunne samordnes bedre i tilfeller hvor mindre enn 60 prosent av bygningen er skadet, jf. forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool § 3 annet ledd tredje punktum. Det ble vist til at det kan tenkes situasjoner hvor en naturskade fremtvinger en relokalisering, men hvor den skadelidte ikke får full forsikringsdekning for bygningens verdi.

Til slutt ble utrederen bedt om å utrede spørsmålet om naturskadeforsikringsloven med tilhørende forskrifter bør endres slik at Norges vassdrags- og energidirektorat gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger om forsikringsselskapenes skadeutbetalinger etter naturskadehendelser. Bakgrunnen for dette spørsmålet var at Olje- og energidepartementet i Meld. St. 15 (2011–2012) Hvordan leve med farene – om flom og skred, i punkt 11.3.1, hadde pekt på et behov for å sikre informasjonsflyt mellom Norges vassdrags- og energidirektorat og forsikringsselskapene for å forhindre at direktoratet finansierer sikringstiltak som allerede er finansiert gjennom forsikringsutbetalinger.

Bull avga utredningen «Spørsmål om dekning av tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen m.m.» 27. oktober 2015.

2.2 Høringen

Utredningen ble sendt på alminnelig høring 20. januar 2016, med høringsfrist 20. april 2016. Høringsbrevet med vedlegg ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Ankenemnda for Statens Naturskadefond

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Finanstilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Fylkesmennene

 • Konkursrådet

 • Landbruksdirektoratet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Regelrådet

 • Styret for Statens Naturskadefond

 • Kommunene

 • Fylkeskommunene

 • Advokatforeningen

 • Den Norske Aktuarforening

 • Den norske Forsikringsforening

 • Eiendomsmeglerforetakenes Forening

 • Finans Norge

 • Gjensidige forsikring

 • Handelshøyskolen BI

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • If Skadeforsikring

 • KS

 • Norges Handelshøyskole

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Tryg Forsikring

Følgende instanser hadde realitetsmerknader til utredningen:

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Bergen kommune

 • Målselv kommune

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Finans Norge

 • Huseiernes Landsforbund

 • KS

 • Norsk Naturskadepool

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

Følgende instanser uttalte at de ikke hadde merknader:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Riksantikvaren

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune

 • Den Norske Aktuarforening

Samferdselsdepartementet har opplyst at utredningen også er forelagt Vegdirektoratet, som heller ikke har hatt merknader.

Til dokumentets forside