Prop. 48 L (2016–2017)

Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn)

Til innholdsfortegnelse

11 Merknader til de enkelte bestemmelsene

11.1 Til endringene i folketrygdloven

Til § 9-4

Paragrafen viderefører dagens regel om at opphold i Norge skal være et vilkår for å kunne motta pleiepenger, men inneholder en ny presisering om at man med begrenset periode i § 8-9 som § 9-4 henviser til, mener åtte uker i løpet av en tolv måneders periode.

Til kapittel 9 del III, overskriften

Endringen innebærer en tilpasning av overskriften til de øvrige endringene som foreslås.

Til § 9-10

Paragrafen er ny og regulerer rett til pleiepenger i forbindelse med syke barn. Første ledd omhandler hvem som kan få rett til pleiepenger og på hvilke vilkår. Pleiepenger kan ytes til en omsorgsperson som må være borte fra arbeidet når barn under 18 år lider av sykdom, skade eller lyte og har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Andre ledd regulerer når to omsorgspersoner kan ha rett til pleiepenger samtidig, og henviser til bestemmelsen i ny § 9-12 om hvordan antall stønadsdager skal telles ved samtidig uttak av pleiepenger for to omsorgspersoner, og ny § 9-16 andre ledd om krav til dokumentasjon.

Til § 9-11

Paragrafen viderefører i hovedsak nåværende § 9-11 a om gradering av pleiepenger. Første ledd tilsvarer nåværende § 9-11 a. Andre ledd regulerer at pleiepenger skal graderes ut fra timene barnet har tilsyn av andre målt mot en normalarbeidsuke på 37,5 timer. Det kan reguleres i forskrift hvordan gradering skal skje dersom omsorgspersonens normalarbeidsuke avviker fra 37,5 timer, se merknaden til § 9-12. Det slås videre fast at pleiepenger kan graderes ned til 20 prosent, og det innebærer at tilsyn på mer enn 80 prosent vil medføre at rett til pleiepenger faller bort.

Til § 9-12

Paragrafen er ny og regulerer kompensasjonsnivå, antall stønadsdager og hvordan dagene skal telles både ved full ytelse og ved gradert ytelse, når én omsorgsperson tar ut pleiepenger og to omsorgspersoner tar ut pleiepenger samtidig, samt makstid for uttak av graderte pleiepenger. I tillegg gir paragrafen en forskriftshjemmel i sjette ledd til nærmere regulering av gradert ytelse, herunder hvordan gradering skal skje dersom omsorgspersonens normalarbeidsuke avviker fra 37,5 timer.

Til § 9-13

Paragrafen viderefører nåværende § 9-12 om rett til pleiepenger for pleie i hjemmet av en nærstående i livets sluttfase.

Til § 9-14

Paragrafen viderefører nåværende § 9-13 om rett til opplæringspenger ved omsorg for funksjonshemmet eller langvarig sykt barn.

Til § 9-15

Paragrafen gir i første ledd regler om at pleiepenger etter ny § 9-10 beregnes som sykepenger, men likevel med kompensasjonsgrad som regulert i ny § 9-12. Andre ledd regulerer at pleiepenger etter ny § 9-13 og opplæringspenger etter ny § 9-14 beregnes som sykepenger, men likevel slik at selvstendig næringsdrivende gis ytelse med 100 prosent av grunnlaget inntil seks ganger grunnbeløpet. Tredje ledd regulerer når beregningsgrunnlaget skal fastsettes på nytt. Fjerde ledd og femte ledd viderefører nåværende § 9-16 første ledd andre punktum om ventetid og andre ledd andre punktum om pleiepenger under arbeidsledighet.

Til § 9-16

Paragrafen regulerer kravene til dokumentasjon. I første ledd slås det fast at for rett til pleiepenger etter ny § 9-10 må legeerklæring komme fra den helseinstitusjonen i spesialisthelsetjenesten som har ansvaret for behandlingen av barnet. Andre ledd sier at det må dokumenteres at barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom, skade eller lyte, og at det må dokumenteres om det er behov for tilsyn og pleie av to omsorgspersoner. Det følger av tredje ledd at det må fremmes ny søknad med ytterliggere dokumentasjon fra lege i spesialisthelsetjenesten (utvidet legeerklæring) etter åtte uker med pleiepenger. Det kreves ikke at den utvidete legeerklæringen kommer fra helseinstitusjon. Fjerde ledd regulerer at dersom det er etablert tilsyns- og avlastningsordning, må søkeren av pleiepenger dokumentere hvor mange timer i uken det gjelder. Femte ledd regulerer krav til dokumentasjon for rett til pleiepenger etter ny § 9-13 og viderefører dagens dokumentasjonskrav. Tilsvarende videreføres i sjette ledd dagens krav til dokumentasjon for rett til opplæringspenger etter ny § 9-14.

Til § 9-17

Paragrafen regulerer rett til feriepenger av pleiepenger og opplæringspenger for arbeidstakere, samt nærmere regler om utmåling av feriepenger, og er i hovedsak videreføring av nåværende § 9-17.

Til ikrafttredelsesbestemmelsen

Bestemmelsen fastsetter at loven skal tre i kraft fra 1. oktober 2017. Endringene gjelder for tilfeller der første fraværsdag på grunn av omsorg for sykt barn som gir rett til pleiepenger, inntreffer etter at loven trer i kraft. Bestemmelsen sier videre at løpende saker på ikrafttredelsestidspunktet beholder retten til pleiepenger etter tidligere regler ut vedtaksperioden. For saker om kontinuerlig rett til pleiepenger ved svært alvorlig progredierende sykdom, beholdes retten til pleiepenger etter tidligere regler til barnet dør eller fyller 18 år.

11.2 Til endring i arbeidsmiljøloven

Til § 12-9

For å gjøre bestemmelsen mer brukervennlig og logisk oppbygd, flyttes regelen om at arbeidstaker uansett har rett til permisjon når det ytes omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra folketrygden i nåværende andre ledd tredje punktum til et eget femte ledd, slik at gjeldende femte ledd blir nytt sjette ledd. Endringene har ingen materiell betydning.

Til dokumentets forside