Prop. 48 L (2016–2017)

Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn)

Til innholdsfortegnelse

5 Utfordringer med dagens pleiepengeordning

Dagens regelverk for pleiepenger oppleves som komplisert. Enkelte vilkår er skjønnspregede og strenge. Dette gjelder for eksempel vilkår som «livstruende eller annen svært alvorlig sykdom» og at en «varig» sykdom må være «ustabil» for rett til pleiepenger. Det gjør at regelverket kan være vanskelig å forstå for den enkelte og utfordrende for etaten å saksbehandle. Å oppnå likebehandling i pleiepengesaker har vært en utfordring. Selv om sentralisering av saksbehandlingen i Arbeids- og velferdsetaten til to fylkesenheter har avhjulpet dette, innebærer skjønnsvilkårene likevel at hver enkelt sak skal vurderes konkret, noe som i praksis kan innebære forskjellsbehandling (imidlertid skal det ikke forekomme usaklig forskjellsbehandling).

Dagens strenge regler med relativ snever adgang til å innvilge pleiepenger medfører enkelte gråsonetilfeller som er vanskelig å vurdere og tilfeller som helt faller ut av ordningen. Fordi inngangen til pleiepenger er så streng, samtidig som foreldrene gjerne vil være hos barnet når det er sykt, er det en fare for at de prøver å komme inn under andre ytelser for å dekke tapt inntekt. Sykepenger er eksempel her.

Tabell 5.1 Personer med avslag på pleiepenger § 9-10 og § 9-11 i 2014 og 2015, og som var sykmeldt samme år. Antall arbeidstakere og antall sykepengetilfeller

Antall avslag jf. saksmengdestatistikken

Antall arbeidstakere

Antall sykepengetilfeller

2014

2015

2014

2015

Antall personer med avslag i alt

1 515

1 436

-

-

Herav antall sykmeldte samme år

514

488

690

672

Pleiepenger barn innlagt i institusjon

90

102

115

128

Pleiepenger alvorlig sykt barn

424

386

575

544

Kvinner

416

370

568

514

Menn

98

118

122

158

100 pst. ytelse sykepenger

281

264

396

376

Gradert ytelse sykepenger

233

224

294

296

1–9 erstattede sykepengedager

95

88

162

153

10–29 erstattede sykepengedager

144

134

183

180

30–69 erstattede sykepengedager

134

113

178

158

70–99 erstattede sykepengedager

45

61

54

77

100–199 erstattede sykepengedager

77

81

94

92

200 erstattede sykepengedager eller mer

19

11

19

12

Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet

I 2014 fikk 1 515 personer avslag på pleiepenger etter § 9-10 og § 9-11, og av disse var 514 sykmeldt samme år (se tabell 5.1). Tilsvarende fikk 1 436 personer avslag på pleiepenger i 2015, og av disse var 488 sykmeldt samme år. Dette utgjør om lag 34 prosent for 2014 og 2015. Til sammenlikning var det for 2012 og 2013 om lag 57 prosent som ble sykmeldt samme år som de fikk avslag på pleiepenger. I tillegg viser tabellen at om lag 80 prosent av sykmeldte med avslag på pleiepenger var kvinner. Over halvparten var fullt sykmeldt. Departementet kan ikke være sikre på at det er noen direkte sammenheng mellom avslaget på pleiepenger og sykepengetilfellet, men sammenhengen er ikke usannsynlig. Det antas at en del foreldre blir sykmeldt uten å søke om pleiepenger, enten fordi de ikke kjenner til gjeldende pleiepengeordning, eller fordi de vet at de ikke fyller dagens strenge vilkår. Dersom årsaken til fraværet i realiteten er pleie av sykt barn, er det pleiepenger som bør være rett ytelse til foreldrene.

Til dokumentets forside