Prop. 48 L (2016–2017)

Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn)

Til innholdsfortegnelse

2 Lovforslagets bakgrunn

I regjeringsplattformen går det fram at regjeringen vil reformere ordningene med omsorgslønn og pleiepenger for foreldre med syke og funksjonshemmede barn som oppfølging av Kaasa-utvalgets innstilling.

Kaasa-utvalget ble nedsatt i 2010. Utvalget leverte sin rapport NOU 2011: 17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg. Fra usynlig til verdsatt og inkludert, høsten 2011.

I utredningen omtalte utvalget den kommunale omsorgstjenesten, omsorgslønnsordningen og økonomiske støtteordninger i folketrygden. Utvalget la vekt på at ytelser og støtte til pårørende må sikre forsvarlige tjenester for omsorgsmottaker og en forsvarlig totalsituasjon for omsorgsyter. Utvalget anbefalte en hovedmodell med tre tiltak:

  • Ny utvidet pleiepengeordning til foreldre som har barn under 18 år med alvorlige, varige lidelser. Ordningen skulle gi rett til pleiepenger inntil 50 prosent med mulighet for gradering ned til 20 prosent. Forslaget var ment å sikre foreldrene økonomisk samtidig som utvalget var opptatt av at foreldrene skulle beholde arbeidstilknytningen og at barna skulle delta i barnehage/skole.

  • Ny og forsterket kommunal omsorgsstønad. Omsorgsstønaden skulle bestå av dagens kommunale omsorgslønn og den statlige hjelpestønaden. Utvalget foreslo at omsorgsstønaden skulle ytes etter fem nasjonale satser, der den laveste satsen skulle være lik 0,5 G (grunnbeløp) og den høyeste lik 2,5 G. Stønaden skulle være skattepliktig og regnet som pensjonsgivende inntekt, og fortrinnsvis ytes sammen med andre kommunale tjenester/tiltak. Utvalget drøftet ikke hvorvidt stønaden skulle være rettighetsfestet.

  • Lovfestet pårørendestøtte i kommunene i form av tiltak som skulle verdsette og inkludere pårørende. De foreslåtte tiltakene inkluderte pårørendekontakt, et samlet vedtak som både beskriver tjenester rettet mot bruker og mot pårørende, koordinator for familien, opplæring/veiledning til mottakere av omsorgsstønad, og krav til kontroll, oppfølging og evaluering.

Til dokumentets forside