Prop. 48 L (2016–2017)

Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

Arbeids- og sosialdepartementet sendte forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 på høring 14. september 2015. Høringsfristen var 15. desember 2015.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte) på høring 1. oktober 2015. Høringsfristen var 15. januar 2016.

Høringsfristene ble satt slik at de løp parallelt en periode for at høringsinstansene skulle få mulighet til å se forslagene i sammenheng.

Forslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet ble sendt på høring til følgende instanser:

 • Departementene

 • Statsministerens kontor

 • Sametinget

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Helsedirektoratet

 • Datatilsynet

 • Petroleumstilsynet

 • Landets universiteter

 • Landets høyskoler

 • Landets kommuner

 • Barneombudet

 • Landets pasientombud

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Norsk pasientforening

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI )

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Trygderetten

 • Arbeidsforskningsinstituttet

 • Forskningsstiftelsen Fafo

 • Frischsenteret

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Landets regionale helseforetak

 • Landets private sykehus

 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (OUS)

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak (SAMFO)

 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA)

 • Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)

 • Bedriftsforbundet

 • Den norske advokatforening

 • Den norske jordmorforening

 • Den norske legeforeningen

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen

 • Finans Norge

 • KS

 • KS Bedrift

 • Lederne

 • LO

 • LO Kommune

 • LO Stat

 • Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)

 • Norges Juristforbund

 • Norges rederiforbund

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Tjenestemannslag

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Virke

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

 • Foreningen for intensiv Stimulering av hjerneskadde (FISH)

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • JURK

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Midt-Norge

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kreftforeningen

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Kvinne- og Familieforbund

 • Private Barnehagers Landsforbund

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Samfunnsøkonomene

 • Uføres landsforbund

Følgende høringsinstanser har meddelt at de ikke har merknader:

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Mette Høgtun

Følgende høringsinstanser har meddelt at de har merknader:

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Helsedirektoratet

 • Barneombudet

 • Sivilombudsmannen

 • Bergen kommune

 • Drammen kommune

 • Oslo kommune, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

 • Oslo kommune, Rådet for funksjonshemmede

 • Stavanger kommune

 • Verdal kommune

 • Universitetet i Oslo (UIO)

 • Høgskolen i Buskerud og Vestfold

 • Haukeland universitetssykehus

 • Kvinne- og barneklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS)

 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (OUS)

 • Sosionomene ved Oslo Universitetssykehus (OUS)

 • St. Olavs hospital, Klinikk for Kliniske servicefunksjoner, Sosionomavdelingen

 • Østbytunet behandlingssenter

 • Advokatforeningen

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA)

 • Fellesorganisasjonen

 • Finans Norge

 • Juristforbundet i Arbeids- og velferdsetaten

 • KS

 • LO

 • Virke

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

 • Autismeforeningen i Norge

 • Barnekreftforeningen

 • Brukerrepresentanter referansegruppe pilotprosjekt NAV Sør-Trøndelag

 • Cerebral Parese-foreningen

 • Foreldre/foresatte til ME syke barn og unge

 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

 • Foreningen for hjertesyke barn

 • Foreningen for hjertesyke barn Vestfold

 • Forening for Intensiv Stimulering av Hjerneskadde (FISH)

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

 • Handikappede Barns Foreldreforening

 • Ja til lindrende enhet og omsorg for barn (JLOB)

 • Kreftforeningen

 • M.E-Nettverket i Norge

 • ME-foreningen

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norsk Barnekirurgisk forening

 • Norsk Barnelegeforening

 • Norsk Epilepsiforbund

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsavdeling (BURG Norge)

 • Norsk Spielmeyer-Vogt Forening

 • Norsk Tourette Forening

 • Personskadeforbundet LTN

 • Pårørendealliansen

 • Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Ups & Downs Østfold

 • Cathrine Monrad

 • Eldbjørg Bråten

 • Gro Mesna Andersen

 • Hege Strømsnes og Oddvar Pedersen

 • Kristian Sommerfelt

 • Mari Løndal Vik

 • Marina Holm Stenbråten

 • Nina Bakkejord

 • Nordmaling og belegg AS

 • Silje Strømsnes

 • Viggo Strømsnes

I tillegg har noen enkeltpersoner avgitt uttalelser som er anonymisert på grunn av at de inneholder personsensitive opplysninger, se offentleglova § 13 og forvaltningsloven § 13.

Høringsinstansenes merknader er omtalt under behandlingen av de ulike forslagene i proposisjonen.

Til dokumentets forside