Prop. 57 L (2015–2016)

Endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) legger med dette frem forslag til endringer i lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte, for å gjennomføre Norges EØS-rettslige forpliktelse til å innføre et nasjonalt register for offentlig støtte.

Departementet foreslår at det innføres en plikt for støttegivere til å registrere opplysninger om offentlig støtte i et nasjonalt register, i tråd med Norges EØS-rettslige forpliktelser. Det foreslås også at departementet gis forskriftsmyndighet til å fastsette hva som er registreringspliktig, samt utfyllende bestemmelser om registreringsplikten.

Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten har i dag taushetsplikt om enkelte av de opplysningene som vil være omfattet av registreringsplikten. Det foreslås derfor at det i ligningsloven, merverdiavgiftsloven og tolloven gjøres unntak fra taushetsplikten for opplysninger som skal registreres. Det vises til nærmere omtale i pkt. 4.4 nedenfor. Forslaget om endringer i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen er utarbeidet i samråd med Finansdepartementet.