Prop. 57 L (2015–2016)

Endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

2.1 Bakgrunnen for lovforslaget

I medhold av EØS-avtalen er Norge forpliktet til å innføre og følge de samme reglene om offentlig støtte som i EU innenfor EØS-avtalens virkeområde. Hva som er offentlig støtte er definert i EØS-avtalen artikkel 61 (1)1.

EU har de siste årene revidert regelverket om offentlig støtte. Formålet har vært å forenkle og harmonisere reglene, samt å sikre et konkurransedyktig indre marked. Revisjonen skal også bidra til at EU-kommisjonen (kommisjonen) og EFTAs overvåkningsorgan (ESA) ved håndhevelsen i saker om offentlig støtte kan fokusere på de sakene som kan ha størst påvirkning på det indre marked.2

Endringene i regelverket innebærer at offentlige myndigheter har fått større handlingsrom til å gi offentlig støtte uten at dette må godkjennes av ESA i forkant. For å sikre kontroll og transparens vil det bli stilt strengere krav til støttegiverne om å rapportere og publisere informasjon om støtte som gis. Et av tiltakene for å sikre økt transparens, er at landene må innføre et nasjonalt register for offentlig støtte innen 1. juli 2016. Norge er forpliktet til å sørge for at registreringspliktig støtte føres inn i registeret etter dette tidspunktet.

Formålet med registeret er å skape mer åpenhet rundt offentlig støtte, blant annet slik at foretak kan følge med på om konkurrenter mottar offentlig støtte. Det vil også bli enklere for offentlige myndigheter som vurderer å gi offentlig støtte, å få informasjon om foretaket har mottatt annen offentlig støtte som må tas med i beregningen for å sikre at regelverket overholdes. Videre vil informasjonen i registeret kunne danne grunnlag for politikkutforming på området, og gi norske myndigheter og ESA en oversikt over og muligheter for å kontrollere offentlig støtte som gis.

Forpliktelsen til å innføre opplysninger om støtte i registeret følger av den nye gruppeunntaksforordningen3, retningslinjer om offentlig støtte4 og en meddelelse fra Kommisjonen om transparens5. ESA kommer også til å stille krav om innføring i registeret når de godkjenner enkeltildelinger av støtte eller en støtteordning.

Forpliktelsen innebærer at registreringspliktig offentlig støtte må føres inn i et nasjonalt register for at støtten skal anses som forenlig med EØS-avtalen.

Det stilles videre visse krav til registerets funksjoner og hvilke opplysninger som skal registreres. Registeret skal være åpent tilgjengelig for alle, og være søkbart. Opplysninger som kreves registrert er bl.a. hvem som er støttemottaker, støttebeløpets størrelse, hvilken sektor støttemottaker er aktiv i og formålet med støtten.

Registreringsplikten gjelder kun offentlig støtte som faller inn under EØS-avtalen. Registreringsforpliktelsen i dagens EU/EØS regelverk vil gjelde støtte som er notifisert til og godkjent av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA), samt støtte som er meldt til ESA i henhold til gruppeunntaksforordningen. Den EØS-rettslige registreringsforpliktelsen i henhold til dagens regelverk gjelder enkelttildeling av offentlig støtte til et foretak som er på 500 000 euro eller mer. Det er opp til nasjonale myndigheter om de ønsker at registreringsplikten skal gjelde under dette beløpet eller for andre støttetildelinger.

2.2 Høringen

Forslaget til endring i lov om offentlig støtte ble sendt på alminnelig høring 1. juli 2015 med høringsfrist 1.oktober 2015. Høringsbrevet med vedlegg ble sendt på høring til følgende instanser:

 • Departementene

 • Statsministerens kontor

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Kommunesektorens organisasjon

 • Innovasjon Norge

 • Norges forskningsråd

 • Enova

 • Direktoratet for utviklingsarbeid

 • Direktoratet for forvaltning og IKT

Følgende instanser har uttalt seg om forslaget:

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Skattedirektoratet

 • Enova

 • Kommunesektorens organisasjon

 • Nore og Uvdal kommune

Følgende instanser har uttalt at de ikke har merknader til lovforslaget:

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Helsedirektoratet

 • Innovasjon Norge

 • Direktoratet for utviklingssamarbeid

 • Toll- og avgiftsdirektoratet

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • NAV

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Oslo kommune

 • Lenvik kommune

Fotnoter

1.

EØS-avtalen er gjennomført i lov 27.11.1992 nr. 109 (EØS-loven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-11-27-109

2.

Se mer om bakgrunnen og formålet med moderniseringsreformen av regelverket om offentlig støtte i EU- kommisjonens meddelelse: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0209&from=EN

3.

Forordning 651/2014/EU av 17. juni 2014 artikkel 9, jf. art. 3 og fortalens punkt 27.

4.

Forpliktelsen er tatt inn i de enkelte retningslinjene. Se oversikt over retningslinjene: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/ Følgende vedtak innfører kravene til transparens i flere retningslinjer: http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/712408_College-decision-302-14-COL-to-amend-certain-SA-Guidelines-in-application-of-the-Communication-on-transpa.pdf

5.

Kommisjonens meddelelse om transparens: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/state_aid_transparency_en.pdf