Prop. 57 L (2015–2016)

Endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og fiskeridepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte)

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte) i samsvar med et vedlagt forslag.