Prop. 57 L (2015–2016)

Endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte)

Til innholdsfortegnelse

4 Endringer i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen

4.1 Gjeldende rett

Skatte-, toll- og avgiftslovgivningen inneholder enkelte regler som innebærer at de skatte-, toll- og avgiftspliktige gis offentlig støtte. Dette kan bl.a. gjelde regler om fritak fra avgift, nedsatt skatte- og avgiftssats eller reduksjon i utlignet skatt. Som eksempel kan nevnes ordningen med Skattefunn hvor det kan gis fradrag i skatt for kostnader til godkjente forsknings- og utviklingsprosjekter. Slik støtte skal også registreres i det nasjonale registeret.

Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten er dermed blant de offentlige organene som vil få rapporteringsplikt etter det nye regelverket.

Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten har taushetsplikt om den enkelte skatte- og avgiftspliktiges formues- og inntektsforhold eller andre økonomiske, bedriftsmessige eller personlige forhold, jf. ligningsloven § 3-13 nr. 1, merverdiavgiftsloven § 13-2 nr. 1, tolloven § 12-1, lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter (særavgiftsloven) § 7, lov 19. juni 1952 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (motorkjøretøy- og båtavgiftsloven). De to sistnevnte lovene viser til taushetspliktreglene i tolloven.

Skatteetaten kan uten hinder av taushetsplikten offentliggjøre opplysninger om redusert arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2 tolvte ledd fjerde punktum. Bestemmelsen ble vedtatt i 2014 for at avgiftsmyndighetene skal ha hjemmel til å oppfylle opplysningsplikten som følger av ESAs retningslinjer for regionalstøtte, jf. Prop. 94 LS (2013–2014) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 9.

4.2 Høringsnotatet – om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen

I høringsnotatet ble det foreslått endringer i skatte- og avgiftslovgivningen som skal sikre at opplysninger om registreringspliktig støtte kan registreres uten hinder av lovbestemt taushetsplikt.

Endringene foreslås gjennomført ved at det i ligningsloven § 3-13, merverdiavgiftsloven ny § 13-2 a, særavgiftsloven ny § 7 a og motorkjøretøy- og båtavgiftsloven ny § 10 a tas inn bestemmelser om at skatte- og avgiftsmyndighetene kan offentliggjøre opplysninger om statsstøtte uten hinder av taushetsplikt. Reglene er utformet etter mønster fra folketrygdloven § 23-2 tolvte ledd fjerde punktum.

I ligningsloven er det foreslått at det skal kunne gis opplysninger om statsstøtte i form av «fritak for skatt, redusert skatt eller tilskudd», mens det etter merverdiavgiftsloven skal kunne gis opplysninger om «fritak for merverdiavgift, unntak fra loven eller redusert sats». Etter særavgiftsloven og motor- og båtavgiftsloven skal det etter forslaget kunne utgis opplysninger om henholdsvis «fritak for særavgift, unntak fra loven eller redusert særavgiftssats» og «fritak for avgift, unntak fra loven eller redusert avgiftssats».

I høringsnotatet er det presisert at unntakene fra taushetsplikten ikke skal rekke lenger enn det som er nødvendig for at Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten skal kunne oppfylle rapporteringsplikten til det offentlige registeret. Bestemmelsene gir dermed hjemmel til å utgi opplysninger om bl.a. hvem som er støttemottaker, støttebeløpet, hvilken sektor støttemottaker er lokalisert i og formålet med å gi støtten. Andre opplysninger om den enkelte skatte- og avgiftspliktiges inntekts- og formuesforhold mv., herunder opplysninger om grunnlaget for beregning av støttebeløpets størrelse, vil fortsatt være taushetsbelagt.

I høringen er det vist til at folketrygdloven § 23-2 tolvte ledd femte punktum i dag gir departementet hjemmel til å fastsette forskrifter om offentliggjøring av arbeidsgiveravgift. Da det i forslag til lov om statsstøtte er gitt hjemmel til å fastsette forskrift om bl.a. offentliggjøring er det lagt til grunn at det ikke er nødvendig med egne hjemler om dette i ligningsloven, merverdiavgiftsloven, særavgiftsloven og motorkjøretøy- og båtavgiftsloven.

4.3 Høringsinstansenes syn

Ingen av høringsinstansene har merknader til forslagene om at det skal gjøres unntak fra taushetsplikt for opplysninger om støtte som skal gis til det offentlige registeret.

Toll- og avgiftsdirektoratet bemerker at fritak for toll eller reduserte tollsatser også vil kunne regnes som statsstøtte og at endringsforslaget derfor også bør omfatte Tollvesenets taushetsplikt etter tolloven § 12-1.

4.4 Departementets vurderinger og forslag

Enkelte skatte- og avgiftsordninger som administreres av Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten vil bli ansett som registreringspliktig støtte etter EØS-avtalen. I den grad ordningene faller innenfor definisjonen i avtalen må etatene registrere slik støtte i det nasjonale registeret for offentlig støtte. Skatteetaten overtar ansvaret for forvaltningen av innførselsmerverdiavgift og særavgifter fra Tolletaten 1. januar 2016 og vil da også være støttegiver på dette området.

Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten har i dag taushetsplikt om enkelte av de opplysningene som vil være omfattet av registreringsplikten. Det må følgelig gjøres tilpasninger i skatte-, toll og avgiftslovgivningen som sikrer at opplysninger kan føres inn i registeret uten hinder av lovbestemt taushetsplikt.

Finansdepartementet sendte 21. november 2014 forslag om å samle saksbehandlingsreglene i skatte- og avgiftssaker i ny skatteforvaltningslov på høring. I forslaget er det lagt opp til at ny lov skal kunne tre i kraft 1. januar 2017. I en ny skatteforvaltningslov vil det være naturlig med en samlet regulering av unntak fra taushetsplikt for opplysninger om registreringspliktig statsstøtte på området for skatt og avgift. Da det nasjonale registeret skal opprettes med virkning allerede fra 1. juli 2016 er det nødvendig med en midlertidig regulering av unntakene fra taushetsplikt i ligningsloven, merverdiavgiftsloven og tolloven.

Departementet foreslår derfor å følge opp høringsnotatets forslag om at det tas inn bestemmelser om at skatte- og avgiftsmyndighetene kan offentliggjøre opplysninger om statsstøtte uten hinder av taushetsplikt, i ligningsloven og merverdiavgiftsloven.

Departementet er enige i Toll- og avgiftsdirektoratets forslag i høringsrunden om at det også bør fastsettes unntak fra taushetspliktsreglene i tolloven § 12-1. Det vil da kunne gis opplysninger til registeret om statsstøtte som er omfattet av taushetsplikt med hjemmel i denne bestemmelsen.

Forslaget om endring av tolloven § 12-1 har ikke vært på høring. Registrering av statsstøtte i registeret er imidlertid en EØS-rettslig forpliktelse og departementet kan ikke se at eventuelle innspill fra berørte parter etter en høring kan gi et annet utfall. Det har heller ikke kommet inn merknader fra høringsinstansene til at det skal gjøre unntak fra taushetsplikten i de endringsforslagene som har vært på høring. Innmelding av støtte til registeret er dessuten et vilkår for at støtte kan gis lovlig og det er da i støttemottakers interesse at regelverket åpner for at opplysningene er unntatt taushetsplikt.

Departementet foreslår derfor å følge opp forslaget fra Toll- og avgiftsdirektoratet om å fastsette unntak fra taushetspliktsreglene i tolloven § 12-1 for opplysninger til registeret.

Forslaget i høringen om å fastsette unntak fra taushetspliktreglene i motorkjøretøy- og båtavgiftsloven og særavgiftsloven vil som en følge av endringen av tolloven § 12-1 falle bort. Departementet viser til at reglene om taushetsplikt mv. i tolloven § 12-1 gjelder tilsvarende for avgiftsmyndighetenes arbeid knyttet til disse lovene, jf. motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 10, og særavgiftsloven § 7, som trer i kraft 1. januar 2016.

Forslagene til lovregulering av taushetsplikten i høringsnotatet og høringsforslaget fra Toll- og avgiftsdirektoratet bygger på at det gis en opplisting av hvilke former for statsstøtte som det skal kunne gis opplysninger om uten hinder av taushetsplikten, se punkt 4.2 over.

Departementet viser til at EØS-avtalen artikkel 61 (1) og praksis i tilknytning til denne er bestemmende for hva som er statsstøtte, jf. punkt 3.2.2 over og forslag til lov om statsstøtte § 2 a, som viser til artikkel 61 (1). Departementet foreslår derfor at det i stedet i hvert av endringsforslagene blir presisert at unntaket fra taushetsplikt gjelder registreringspliktig støtte etter lov om statsstøtte § 2 a. Departementet kan i tillegg til dette ikke se at det er nødvendig med en eksemplifisering av hva som er statsstøtte i hvert enkelt av endringsforslagene.

Hvilke opplysninger om statsstøtte som Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten kan offentligjøre uten hinder av taushetsplikten vil bero på hvilke krav EØS-retten stiller for å oppfylle rapporteringsplikten til det offentlige registeret, jf. pkt. 2.1 over og forslag til lov om statsstøtte § 2 a. Regelverket om offentlig støtte er dynamisk og det er derfor lagt opp til at de nærmere bestemmelser om registreringspliktens omfang, innhold og på hvilket tidspunkt registreringsplikten inntrer skal fastsettes i forskrift. Forskriften vil også gjelde for Skatteetaten og Toll- og avgiftsmyndighetenes praktisering av regelverket.

Det vises til forslag til endringer i ligningsloven § 3-13, merverdiavgiftsloven ny § 13-2 a og tolloven § 12-1 (7).