Prop. 57 L (2015–2016)

Endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte)

I

I lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte gjøres følgende endringer:

Ny § 2 a skal lyde:

§ 2 a Registreringsplikt i registeret for offentlig støtte

Støttegiver må føre opplysninger om offentlig støtte som omfattes av EØS-avtalen artikkel 61 (1) i registeret for offentlig støtte.

Departementet kan gi forskrift om registreringspliktens omfang, innhold, og på hvilket tidspunkt registreringsplikten inntrer.

II

I lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning gjøres følgende endringer:

§ 3-13 nytt nr. 9 skal lyde:

  • 9. Registreringspliktig statsstøtte etter lov 27. november 1992 om offentlig støtte § 2 a kan offentliggjøres uten hinder av taushetsplikten.

III

I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) gjøres følgende endringer.

Ny § 13-2 a skal lyde:

§ 13-2 a Offentliggjøring av statsstøtte

Registreringspliktig statsstøtte etter lov 27. november 1992 om offentlig støtte § 2 a kan offentliggjøres uten hinder av taushetsplikten etter § 13-2.

IV

I lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) gjøres følgende endringer:

§ 12-1 nytt syvende ledd skal lyde:

(7) Registreringspliktig statsstøtte etter lov 27. november 1992 om offentlig støtte § 2 a kan offentliggjøres uten hinder av taushetsplikten.

V

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.