Prop. 57 L (2015–2016)

Endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte)

Til innholdsfortegnelse

3 Endringer i lov om offentlig støtte – registreringsplikt for offentlig støtte

3.1 Gjeldende rett

Plikten til å registrere opplysninger om offentlig støtte i et nasjonalt register er en ny forpliktelse for Norge. Norge har fra før en årlig rapporteringsforpliktelse til ESA om offentlig støtte. Rapporteringen skjer ved at departementet innhenter informasjon fra støttegiverne om utbetalt offentlig støtte for fjoråret, og sender en samlet oversikt til ESA.

Hjemmelen til å pålegge støttegiverne å rapportere til departementet er nedfelt i lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte1 § 2 annet ledd:

«Departementet kan pålegge støttegivere å utarbeide rapporter over tildeling av støtte som faller innenfor virkeområdet i § 1.»

Departementet har vurdert om denne bestemmelsen kan benyttes til å pålegge støttegivere å registrere opplysninger i et nasjonalt register. Formålet med bestemmelsen er hovedsakelig å gi departementet myndighet til å pålegge kommuner og andre offentlige rettssubjekter som ikke er underlagt statens instruksjonsmyndighet, å rapportere om utbetalt offentlig støtte.

Departementet mener at det ikke fremgår klart av lovens ordlyd hvorvidt en plikt til å utarbeide rapporter også kan innebære en plikt for støttegiverne til å registrere informasjon i et nasjonalt register. Det kan nevnes at EU-kommisjonen og ESA har lagt til grunn at rapporteringsforpliktelsene og forpliktelsen til å oppnå mer transparens er to separate forpliktelser. Ettersom lovens ordlyd er uklar, mener departementet derfor at det er nødvendig med en lovendring.

3.2 Høringsnotatet

I høringsnotatet foreslo Nærings- og fiskeridepartementet å innføre en bestemmelse i lov om offentlig støtte, som innfører plikt til å registrere offentlig støtte. Det vil i det følgende bli redegjort for forslaget i høringsnotatet.

3.2.1 Pliktsubjektet

Lov om offentlig støtte retter seg mot støttegiverne. Det er de offentlige støttegiverne som er ansvarlige for å påse at regelverket overholdes, og ikke støttemottakerne. Registrering av offentlig støtte i et offentlig register er ifølge det nye regelverket et vilkår for at støtten er lovlig. Det er derfor i samsvar med lovens system for øvrig at det er støttegiver som skal sørge for at forpliktelsen overholdes.

Departementet foreslår derfor at støttegiver er pliktsubjekt og dermed er ansvarlig for å registrere de nødvendige opplysningene innen tidsfristen.

3.2.2 Omfanget av registreringsplikten

Registreringsplikten gjelder offentlig støtte til et foretak på 500 000 euro eller mer. Med andre ord er det ikke et EØS-rettslig krav at offentlig støtte under 500 000 euro, for eksempel bagatellmessig støtte2, skal føres inn i registeret. Kommisjonen har imidlertid uttalt at de vil vurdere å utvide registreringsplikten på sikt slik at den også kan omfatte bagatellmessig støtte.

Regelverket om offentlig støtte er dynamisk. For å unngå at loven må endres dersom kravene til hva som er registreringspliktig endrer seg, foreslår departementet at lovhjemmelen utformes generelt, og at terskelen for registreringsplikt fastsettes i forskrift. Det foreslås derfor at departementet gis kompetanse til å fastsette det nærmere omfanget av registreringsplikten i forskrift. På den måten sikres det at bestemmelsen til enhver tid gjennomfører våre gjeldende EØS-rettslige forpliktelser. Dersom norske myndigheter på et senere tidspunkt ønsker å fastsette en lavere terskel for registreringsplikt enn det som følger av våre EØS-rettslige forpliktelser, vil forslaget bli sendt på alminnelig høring.

Det foreslås videre at departementet gis myndighet til å utforme utfyllende bestemmelser om registreringsplikten i forskrift.

3.2.3 Når oppstår registreringsplikten?

Informasjonen må registreres innen seks måneder fra tidspunktet den offentlige støtten ble tildelt. Dersom den offentlige støtten ble gitt i form av skatte- eller avgiftsfordel, må den registreres innen ett år fra datoen kravet om innlevering av selvangivelse mv. forfaller. For ulovlig offentlig støtte skal informasjonen publiseres innen seks måneder fra ESAs vedtak om tilbakeføring av ulovlig offentlig støtte. Informasjonen må være tilgjengelig i registeret i minst ti år regnet fra datoen støtten ble gitt.

3.2.4 Konsekvensene av at støtte ikke føres inn i registeret

I henhold til de bestemmelsene som nå foreslås må registreringspliktig støtte føres inn i registeret for at støtten skal anses som forenlig med EØS-avtalen. Offentlig støtte til et foretak som er på 500 000 euro eller mer, og som ikke føres inn i registeret, vil derfor ikke være forenlig.

Transparens om offentlig støtte er et sentralt element i EUs moderniseringsreform. Det fremgår imidlertid ikke uttrykkelig av regelverket hva som er den rettslige konsekvensen dersom vilkåret ikke er oppfylt. Dersom ESA kommer til at det har blitt utbetalt uforenlig offentlig støtte er den alminnelige rettsvirkningen at støtten må kreves tilbakeført. Hensikten er å gjenopprette situasjonen i markedet slik den ville vært uten den ulovlige offentlige støtten. Ettersom det er et vilkår for at tiltaket skal være forenlig at støtten føres inn i registeret, er det derfor mulig at den offentlige støtten må kreves tilbakeført dersom registreringsplikten ikke overholdes. Konsekvensen av at støttegiver ikke fører inn opplysningene i registeret, dersom alle andre vilkår for at støtten anses som forenlig er oppfylt, er imidlertid ikke avklart. En må derfor avvente og se hvordan vilkåret fortolkes i praksis av Kommisjonen/ESA, EU/EFTA-domstolen samt nasjonale domstoler.

3.2.5 Forholdet til den årlige rapporteringsforpliktelsen

Opprettelsen av et nasjonalt register vil i utgangspunktet ikke innebære at den årlige rapporteringsforpliktelsen forsvinner, ettersom opplysningene støttegiverne er pålagt å melde inn til registeret ikke er like omfattende og heller ikke de samme som de som sendes inn til ESA i forbindelse med den årlige rapporteringen. Kommisjonen har imidlertid uttalt at de vil forenkle de årlige rapporteringsforpliktelsene når registeret innføres, og det forventes at ESA vil gjøre det samme. Kommisjonen har uttalt at dersom medlemslandene velger en utvidet løsning for å sikre transparens, vil de gjenværende delene av den årlige rapporteringen være unødvendig og kan falle bort. Medlemslandene og EFTA-landene har en løpende dialog med Kommisjonen og ESA for å forhindre at det oppstår doble rapporteringsforpliktelser.

3.3 Høringsinstansenes syn

Det har ikke kommet innvendinger mot forslaget om å innføre plikt til å registrere opplysninger om offentlig støtte i et register. Kunnskapsdepartementet, Næringslivets- hovedorganisasjon (NHO), Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD), Enova, Innovasjon Norge, Kulturdepartementet og Oslo kommune støtter forslaget om å innføre et register, ettersom det vil medføre økt transparens om offentlig støtte.

Det er heller ikke kommet innvendinger mot forslaget om å gi departementet hjemmel til å gi forskrift med nærmere bestemmelser om registreringspliktens omfang, innhold og på hvilket tidspunkt registreringsplikten inntrer.

NHO og Enova og tar til orde for at all offentlig støtte skal føres inn i registeret, mens Kommune sektorens organisasjon (KS) ikke ønsker en mer omfattende registreringsplikt enn det som følger av EØS-avtalens regler.

I høringsnotatet er det foreslått at departementet gis forskriftsmyndighet til å fastsette hva som er registreringspliktig og utfyllende bestemmelser om registreringsplikten. Merknader fra høringsinstansene som knytter seg til registreringspliktens omfang, innhold og på hvilket tidspunkt registreringsplikten inntrer vil derfor bli vurdert i arbeidet med å fastsette en forskrift.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ber om at det i lovproposisjonen blir redegjort for at registeret vil bli forvaltet etter prinsipper om åpne, offentlige data, og at alle data vil bli tilgjengeliggjort for viderebruk. KMD forutsetter at plassering av forvaltningsansvaret for registeret vil bli tatt opp i forbindelse med utarbeidelse av forskriften.

3.4 Departementets vurdering

Departementet opprettholder forslaget i høringsnotatet om å innføre en plikt for støttegivere til å registrere opplysninger om offentlig støtte i et nasjonalt register, i tråd med Norges EØS-rettslige forpliktelser. Det foreslås også at departementet gis myndighet til å fastsette forskrift om hva som er registreringspliktig, samt utfyllende bestemmelser om registreringsplikten.

Fotnoter

1.

Lov om offentlig støtte: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-11-27-117

2.

Forordning om bagatellmessig støtte 1407/2013/EU av 18. desember 2013 tillater på visse vilkår at støtte tildeles til et foretak dersom støtten ikke overstiger 200 000 Euro i løpet av en tre-års periode.