Prop. 57 L (2015–2016)

Endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte)

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til de enkelte paragrafer

6.1 Til § 2 a i lov om offentlig støtte

Bestemmelsens første ledd fastsetter en plikt for støttegivere til å føre opplysninger om offentlig støtte som omfattes av EØS-avtalen artikkel 61 (1) i registeret for offentlig støtte.

Bestemmelsens annet ledd gir departementet kompetanse til å gi forskrift med nærmere bestemmelser om registreringspliktens omfang, innhold og på hvilket tidspunkt registreringsplikten inntrer.

For en nærmere redegjørelse av bestemmelsens innhold vises det til lovproposisjonens punkt 3.2.

6.2 Til ligningsloven § 3-13, merverdiavgiftsloven ny § 13-2 a, og tolloven § 12-1

Bestemmelsene gjelder unntak fra taushetsplikten for registreringspliktig statsstøtte etter lov om statsstøtte § 2 a. Forskrift gitt i medhold av lov om statsstøtte § 2 a vil være bestemmende for spørsmål knyttet til registreringspliktens omfang, innhold og på hvilket tidspunkt registreringsplikten inntrer.