Prop. 97 L (2019–2020)

Endringer i barnelova (digital erklæring av farskap)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Når et barns foreldre ikke er gift med hverandre, følger ikke farskap direkte av loven. Det mest vanlige er da at farskap etableres ved at mor oppgir hvem som er far, og han erklærer farskapet ved personlig frammøte. Fram til nå har det vært mest vanlig å erklære farskap hos jordmor eller lege ved svangerskapskontroll eller i forbindelse med fødselen. Hvis moren ikke har oppgitt mannen som far, må hun godta hans erklæring i ettertid.

I lovproposisjonen foreslås det å endre barnelovens bestemmelse om erklæring av farskap, slik at loven legger til rette for at erklæring av farskap kan gjøres digitalt, uten dagens krav til personlig frammøte. Dette vil være en fordel for barn og foreldre og legge til rette for effektivisering i helsetjenesten, arbeids- og velferdsetaten (NAV) og skatteetaten.

Forslaget innebærer at det ikke lenger skal være nødvendig med personlig frammøte for å erklære farskap, men at dette under gitte forutsetninger skal kunne gjøres digitalt. Erklæringen må gis av den som moren har oppgitt som far, eller som hun godtar i ettertid, og begge foreldrene må kunne legitimere seg elektronisk på en sikker måte.

Digital identifisering av partene ved erklæring av farskap er vesentlig sikrere enn underskrifter for hånd, og endringene vil innebære en bedring av sikkerhetsnivået. Kontroll av legitimasjon skjer automatisk, og vil innebære en forenkling og effektivisering for partene, helsevesenet og arbeids- og velferdsetaten.

Forslaget om digital erklæring begrenses til tilfeller hvor barnet er født i Norge. Dagens ordning med personlig frammøte og erklæring på papir opprettholdes for saker hvor foreldrene ikke er enige om farskapet, hvor barnet er født i utlandet men hvor farskap likevel kan fastsettes i Norge, hvor foreldrene ikke kan legitimere seg elektronisk eller lignende.