Prop. 97 L (2019–2020)

Endringer i barnelova (digital erklæring av farskap)

Til innholdsfortegnelse

6 Høringsinstansenes syn

Det er fem høringsinstanser som har avgitt realitetsuttalelse til høringsnotatet. Uttalelsene er hovedsakelig av teknisk karakter, blant annet om hvilke tilfeller som egner seg for digitalisert farskapserklæring.

Finansdepartementet støtter forslaget.

Arbeids- og velferdsdirektoratet er positive til at det nå legges til rette for å digitalisere erklæring av farskap. Direktoratet skriver:

«Forslaget vil kunne gi en bedre brukeropplevelse, samt effektivisere saksbehandlingen både hos NAV og i Helseetaten. Vi anser det også som en god løsning at forslaget begrenses til å omfatte barn hvor det er sendt elektronisk fødselsmelding. Dette vil blant annet sikre at øvrige bestemmelser omkring norske myndigheters jurisdiksjon i farskapssaker blir overholdt på en forsvarlig måte.»

Skattedirektoratet er enig med Barne- og familiedepartementet i at det er behov for digitaliserte løsninger på dette området. Direktoratet påpeker at en mer effektiv og automatisert prosess som legger til rette for en tidligere fastsetting av foreldreskapet og foreldreansvaret synes å være til beste for barnet og foreldrene. Direktoratet skriver:

«Skatteetaten er positiv til at det legges til rette for digitaliserte løsninger på dette området, men mener det ikke bør stilles krav til elektronisk fødselsmelding og at barnet er født i Norge for at farskap skal kunne erklæres elektronisk. «

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har hatt høringen til vurdering hos Jordmorforbundet. NSF skriver:

«Vi har ingen innvendinger til forslaget, og ønsker endringene velkommen. Vi forutsetter at nødvendige hensyn med tanke på personvern, sikkerhet og informasjonsbehov ivaretas i oppfølging av lovendringen.»

Foreningen 2 Foreldre mener at digitalisert erklæring av farskap vil gjøre det enklere og mer tilgjengelig å formalisere foreldreskapet for begge foreldre av barnet, uavhengig av om foreldrene bor sammen eller ikke. F2F deler departementets syn om at dette vil være til barnets beste. Foreningen skriver videre:

«F2F viser til forslaget om at muligheten til digital erklæring av farskap skal begrenses til barn født i Norge, slik at den kan koples sammen med elektronisk fødselsmelding. For barn med norsk far som av ulike grunner blir født i utlandet, vil det også være i barnets interesse at farskapet fastslås så raskt som mulig. I gjeldende rett kan en far erklære farskapet sitt med oppmøte hos relevant offentlig myndighet og utfylling og signering av skjema også før fødselen. Det ville være hensiktsmessig om denne muligheten kunne videreføres også gjennom digital erklæring av farskapet før fødselen. Denne muligheten bør foreligge selv om en skulle måtte vente på mors bekreftelse og eventuell annen nødvendig dokumentasjon for endelig formalisering av foreldreskapet etter at barnet er født. Det vil virke til barnets beste at far har denne muligheten for å erklære sitt farskap så tidlig som mulig, selv om formaliseringen i norske registre skulle finne sted senere. Det vil også forenkle fedres mulighet til aktivt å markere sin farsrolle så tidlig som mulig, med de plikter og rettigheter som følger med.»