Prop. 97 L (2019–2020)

Endringer i barnelova (digital erklæring av farskap)

Til innholdsfortegnelse

10 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til forslaget om endringer i barneloven § 4 andre ledd:

Bestemmelsen i § 4 andre ledd legger til rette for at faren skal kunne erklære farskap digitalt til arbeids- og velferdsetaten, som vil tilby en nettbasert løsning. Muligheten for papirbasert erklæring videreføres for de tilfellene hvor det er hensiktsmessig.

Det er en forutsetning for at farskap skal kunne erklæres ved en digital løsning, at barnet fødes i Norge. I tilfeller hvor farskap er erklært digitalt før fødselen, mens barnet blir født i utlandet, vil farskapet likevel måtte fastsettes ved farskapserklæring på papir etter fødselen. Den digitale erklæringen som tidligere er avgitt kan da ikke legges til grunn, og farskap må erklæres på papir.

Moren må enten oppgi hvem som er faren til barnet eller godta hans erklæring i ettertid. Godkjenningen må gjøres på en måte som er etterprøvbar, enten at den nedtegnes på papir eller gjøres digitalt. Ved tvillingfødsel signerer faren én erklæring dersom dette gjøres før fødselen. Dersom farskap erklæres etter fødselen, skal faren signere én erklæring for hvert barn.

Når den oppgitte faren er under 18 år, følger det av barneloven § 4 tredje ledd at også de med foreldreansvaret for ham må skrive under på farskapserklæringen. Ved felles foreldreansvar må begge foreldrene underskrive. Det er ikke krav om personlig frammøte eller andre formkrav. Foreldrenes signatur kan her gis elektronisk, dersom det utvikles et system for det.

Det forutsettes at digitale løsninger som utarbeides skal sikre at vilkårene i barneloven § 81 om tilknytning for å kunne fastsette farskap etter norsk rett er oppfylt. Dette kan for eksempel gjøres ved å kreve at minst en av foreldrene er registrert i Folkeregisteret med fødselsnummer og adresse i Norge.

Bestemmelsen i § 4 andre ledd bokstav a presiserer at farskap kan erklæres skriftlig ved personlig frammøte ved fødsel. Dette er ingen realitetsendring. Endringen har sammenheng med at farskap ikke erklæres i fødselsmeldingen, slik loven tidligere har gitt uttrykk for, men på egen blankett som sendes folkeregistermyndigheten. Fødselsmeldingen sendes i dag elektronisk, mens farskapserklæringen foretas på papir. Det er derfor ikke grunn til å opprettholde ordlyden som knytter farskapserklæringen til fødselsmeldingen.