Prop. 97 L (2019–2020)

Endringer i barnelova (digital erklæring av farskap)

Til innholdsfortegnelse

8 Overgangsregler

Endringene i barneloven som nå foreslås, opphever hindringer for at farskap kan erklæres digitalt. Arbeidet med eventuelt å utvikle digitale løsninger vil skje uavhengig av prosessen med lovendringene.

Departementet legger til grunn at arbeidet med å legge til rette for at farskap kan erklæres digitalt vil omfatte farskapserklæringer der moren og faren er enige om farskapet og at barnet fødes i Norge.

Lovendringene vil kunne tre i kraft før en digital løsning er utviklet. Når lovendringene er vedtatt og den digitale løsningen er ferdig utviklet og tas i bruk, vil farskap kunne etableres digitalt ved erklæring.

Departementet foreslo i høringsnotatet at farskap bare skal kunne erklæres digitalt for barn som blir født etter at lovendringene har trådt i kraft. Skattedirektoratet skriver i sin høringsuttalelse at farskap også bør kunne erklæres digitalt for barn som er født tidligere.

Det offentlige har en plikt til å fastsette farskap til barn som er født i Norge, jf. barneloven § 5. Hvis farskap ikke følger av ekteskap eller erklæring, vil det offentlige følge opp saken for å få fastsatt farskap. Det vil være ulike grunner til at farskap ikke er fastsatt i forbindelse med fødselen. Disse tilfellene vil også omfatte barn over 18 år. Departementet mener det er vanskelig å overskue i hvilke tilfeller disse sakene må undergis grundigere saksbehandling, og ønsker derfor ikke å tilrettelegge for digitalisering, og dermed også en mulig automatisering i disse tilfellene.

Departementet opprettholder forslaget om at digital erklæring bare skal kunne benyttes for barn som blir født etter at lovendringene har trådt i kraft. Departementet legger som følge av dette til grunn at det ikke er behov for egne overgangsregler.