Prop. 97 L (2019–2020)

Endringer i barnelova (digital erklæring av farskap)

Til innholdsfortegnelse

5 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått å endre barneloven § 4 andre ledd, slik at det ikke skal være nødvendig med personlig frammøte for å erklære farskap, men at dette under gitte forutsetninger kan gjøres digitalt. Erklæringen må være gitt av den som moren har oppgitt som far, eller godtatt skriftlig av moren i ettertid og begge foreldrene må kunne legitimere seg elektronisk på en sikker måte. Videre ble det i høringsnotatet forutsatt at digital erklæring skulle begrenses til tilfeller hvor barnet er født i Norge og hvor det er sendt elektronisk fødselsmelding.