Prop. 97 L (2019–2020)

Endringer i barnelova (digital erklæring av farskap)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne- og familiedepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i barnelova (digital erklæring av farskap).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i barnelova (digital erklæring av farskap) i samsvar med et vedlagt forslag.