Prop. 97 L (2019–2020)

Endringer i barnelova (digital erklæring av farskap)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

Barne- og familiedepartementet sendte 13. mai 2019 forslag til endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap på høring til følgende høringsinstanser:

 • Alle departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Datatilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Helsedirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 • Sivilombudsmannen

 • Skattedirektoratet

 • Senter for menneskerettigheter, UiO

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Nord Universitet

 • Universitetet i Stavanger

 • Utlendingsdirektoratet

 • Aleneforeldreforeningen

 • Amathea – Veiledningstjeneste for gravide

 • Barnas jurist

 • Foreningen 2 Foreldre

 • Forum for Menn og Omsorg

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Midt-Norge

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Mannsforum

 • Mental Helse

 • Norsk Kvinnesaksforening

 • Redd Barna

 • Reform – ressurssenter for menn

 • Rettspolitisk forening

 • Unicef

 • Voksne for Barn

 • Akademikerne

 • Den norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske jordmorforening

 • Den norske legeforening

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Jordmorforbundet – NSF

 • Norges Juristforbund

 • Landsgruppen av helsesøstre – NSF

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Norsk Psykologforening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Unio – Hovedorganisasjon for universitets- og Høyskoleutdannede

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Departementet har mottatt i alt 15 høringsuttalelser fra høringsinstansene. Av disse har Finansdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Skattedirektoratet, Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Foreningen 2 Foreldre avgitt realitetsuttalelser. De andre høringsinstansene har ikke hatt merknader. I tillegg har én privatperson avgitt høringsuttalelse som gjelder et spørsmål som ikke omfattes av høringsnotatet. Høringsuttalelsene er i sin helhet tilgjengelige på www.regjeringen.no