Regionale utviklingstrekk 2016 (RUT)

Regionale utviklingstrekk er en rapport som inneholder oversikter over langsiktige samfunnsutviklingstrekk og egenskaper ved norske bo- og arbeidsmarkedsregioner. Hensikten med rapporten er å ha oppdatert, tilrettelagt og lett tilgjengelig informasjon om de utvalgte utviklingstrekkene. Dette er viktig informasjon som blant annet brukes i arbeidet med regionalpolitiske mål og strategier.

Det er i år gjort en større revidering av rapportens oppbygging og tekst. Regionale utviklingstrekk utkom første gang i 2007.

Regionale utviklingstrekk 2016 (pdf)

FIGURER

Figur 3.1 Befolkningstetthet per individuell km2 i Europa anno 2011 (pdf)

Figur 3.2 Prosentandel av den nordiske befolkning bosatt i tettsted. Utviklingslinjer 1800–2015 (xlsx)

Figur 3.3 Grad av urbanisering i Europa etter klassifisering av LAU2-enheter (kommuner) (pdf)

Figur 3.4 Andel av befolkningen i LAU2-enheter (kommuner) etter grad av urbanisering (xlsx)

Figur 3.5 Folketallet 1.1.2005 og vekst i folketallet i BA-regioner 1.1.2005–1.1.2015 (xlsx)

Figur 3.6 Befolkningsendring 1.1.2010–1.1.2015. BA-regioner. Pst (jpg)

Figur 3.7 Befolkningsutvikling etter sentralitet per 1000 innbyggere 1966–2014. Med og uten innvandring fra 2003 (xlsx)

Figur 3.8 Befolkningsutvikling etter sentralitet og vekstkomponent 1.1.2010–1.1.2015. Pst (xlsx)

Figur 3.9 Befolkningsutvikling i landsdeler etter vekstkomponent 1.1.2010–1.1.2015. Pst (xlsx)

Figur 3.10 Bruttorater for inn- og utvandring og innenlandsk flytting mellom BA-regioner per 1000 personer. Årlig gjennomsnitt 2010–2014 (xlsx)

Figur 3.11 Netto innvandring 2005–2014 og netto innenlandsk flytting 2005–2014. BA-regioner etter sentralitet (xlsx)

Figur 3.12 Fødselsrate og dødsrate per 1000 personer i BA-regioner 2005–2014 (xlsx)

Figur 3.13 Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (innvandrerbefolkningen) per. 1.1.2005 i pst. og prosentpoengs endring i innvandrerbefolkningen 1.1.2005–1.1.2015 (xlsx)

Figur 3.14 Framskrevet befolkningsvekst etter sentralitet og alder 2014–2030. SSBs MMMM-alternativ (xlsx)

Figur 3.15 Framskrevet befolkningsvekst etter sentralitet og alder 2014–2030. SSBs MMM0-alternativ (uten innvandring) (xlsx)

Figur 3.16 Framskrevet vekst i befolkningen etter framskrivningsår (SSBs MMMM-alternativ) og faktisk årlig befolkningsvekst (2000–2014, beregnet for 2015) (xlsx)

Figur 3.17 Inndeling av landet i BA-regioner, sentralitet og by/omland (jpg)

Figur 3.18 Sysselsetting og pendling i by og omland i 4. kv. 2014. Absolutte tall (xlsx)

Figur 3.19 Endring i sysselsetting og pendling i by og omland i 4. kv. 2004–4. kv. 2014. Absolutte tall (xlsx)

Figur 3.20 Befolkningsutvikling i byer og omland etter flyttebevegelse, naturlig tilvekst og sentralitet 1.1.2010–1.1.2015. Pst (xlsx)

Figur 3.21 Befolkningsutvikling i byer og omland etter flyttebevegelse, naturlig tilvekst og sentralitet 1.1.1999–1.1.2004. Pst (xlsx)

Figur 3.22 Befolkningsvekst og antall ferdigstilte boliger, 2005–2014 (xlsx)

Figur 3.23 Befolkningsvekst og antall ferdigstilte boliger etter sentralitet og by/omland, årlig gjennomsnitt 2005–2014 (xlsx)

Figur 3.24 Type bolig i 2014 etter sentralitet og by/omland. Andeler (xlsx)

Figur 3.25 Bebygd areal etter sentralitet og by/omland. 2014. Kvadratkilometer (xlsx)

Figur 3.26 Utslipp til luft (1 000 tonn CO2-ekvivalenter) etter fylke og kilde (aktivitet) . 2013 (xlsx)

Figur 3.27 Utslipp til luft (1 000 tonn CO2-ekvivalenter) fra lette kjøretøyer per 100 000 innbyggere. 2013 (xlsx)

Figur 4.1 Arbeidsledighet i europeiske landsdeler (NUTS 2) i 2014 (blant befolkningen 15-74 år) (pdf)

Figur 4.2 Sysselsettingsrate i europeiske landsdeler (NUTS 2) i 2014 (blant befolkningen 20–64 år) (pdf)

Figur 4.3 Registrert arbeidsledighet i BA-regioner etter landsdeler og sentralitet. Oktober 2015. Pst (xlsx)

Figur 4.4 Endring i registrert arbeidsledighet i prosentpoeng fra oktober 2014 til oktober 2015. BA-regioner. (jpg)

Figur 4.5 Antall helt ledige per måned i utvalgte landsdeler, 2013–2015 (xlsx)

Figur 4.6 Endring i antall helt ledige fra oktober 2014 til oktober 2015 fordelt på yrkesgrupper og fylker (absolutte tall), og registrert ledighet per oktober 2015 fordelt på fylker (pst.) (xlsx)

Figur 4.7 Sysselsatte i pst. av befolkningen (20–66) per 4. kv. 2014. BA-regioner (jpg)

Figur 4.8 Vekst i sysselsetting etter arbeidssted etter sentralitet i perioden 1986–2014. Indeks, 1986 = 100 (xlsx)

Figur 4.9 Vekst i sysselsetting etter arbeidssted i BA-regionene etter landsdel og sentralitet 4. kv. 2004–4. kv. 2014. Pst (xlsx)

Figur 4.10 Vekst i sysselsetting etter arbeidssted, 4. kv. 2004-4. kv. 2014 – BA-regioner. Pst (jpg)

Figur 4.11 Prosentandel av befolkningen i alderen 25–64 år med høyere utdanning i europeiske regioner (NUTS 2), 2013 (jpg)

Figur 4.12 Prosentandel av befolkningen (16 år og over) med høyere utdanning i perioden 1970–1980 (stiplet) og 1980–2014 etter sentralitet (xlsx)

Figur 4.13 Utdanningsnivå (prosentandel av befolkningen 16 år og over med høyere utdanning) i BAregioner i 1980 og vekst i utdanningsnivå 1980–2014 (xlsx)

Figur 4.14 Andel sysselsatte med høyere utdanning 2014 og andel sysselsatte i privat og offentlig tjenesteyting 2014. Pst (xlsx)

Figur 4.15 Prosentandel av sysselsatte med fagbrev i 2014. BA-regioner (jpg)

Figur 5.1 Alle BA-regioner rangert etter vekstrater i sysselsettingen i privat sektor innen hvert sentralitetsnivå (xlsx)

Figur 5.2 Basisnæringsstrukturer i sentralitetsnivåene etter fordelingen av sysselsetting 4. kv. 2014 (xlsx)

Figur 5.3 Relative endringer i sysselsatte 4. kv. 2009–4. kv. 2014 etter basisnæringer, øvrige næringer og offentlig/privat sektor (xlsx)

Figur 5.4 Vekstrater i sysselsettingen i basisnæringer og øvrige næringer 4. kv. 2009–4. kv. 2014 i alle bo- og arbeidsmarkedsregionene (xlsx)

Figur 6.1 Nivå og variasjon i brutto regionalprodukt per capita etter land, 2013. Beløp i 1000 Euro. (xlsx)

Figur 6.2 Økonomisk vekst etter sentralitet – målt etter lønnssum etter arbeidssted (xlsx)

Figur 6.3 Gjennomsnittlig årlig vekst i verdiskaping i pst. 2004–2014 med lønnssummer etter arbeidsmarked som indikator mot størrelsen på arbeidsmarkedet (xlsx)

Figur 6.4 Produktivitet (lønn per arbeidstaker etter arbeidssted) etter sentralitet i 2014 (xlsx)

Figur 6.5 Produktivitet 2014 målt som lønn per arbeidstaker etter arbeidssted i forhold til landsgjennomsnittet (ekskl. Oslo). BA-regioner (jpg)

Figur 6.6 Regional arbeidskraftsproduktivitet 2004 og vekst i regional arbeidsproduktivitet etter sentralitet, 2004–2014. BA-regioner (xlsx)

Figur 6.7 Prosentvis spredning i kommunenes medianinntekt i forhold til fylkesmedianinntekt (xlsx)

Figur 6.8 Økonomisk vekst i pst. i næringsklasser av små og mellomstore byregioner, dekomponert etter produktivitetsvekst og sysselsettingsvekst, 2004–2014 (xlsx)

Figur 6.9 Arbeidsproduktivitet i næringsklasser av små og mellomstore byregioner 2014 målt som lønn per arbeidstaker etter arbeidssted (xlsx)

Figur 7.1 Illustrasjon av det analytiske rammeverket (pdf)

Figur 7.2 Gjennomsnittlig årlig vekst i pst. for befolkning, sysselsetting og økonomi fra 2004–2014, etter sentralitet (xlsx) 

Figur 7.3 Vekst i befolkningen 2005–2015 og vekst i sysselsettingen 2004–2014. BA-regioner (xlsx) 

Figur 7.4 Vekst i befolkningen 2005–2015 og produktivitet i 2004. BA-regioner (xlsx) 

Figur 8.1 Kart over bo- og arbeidsmarkedsregioner kategorisert etter sentralitet - Nord-Norge (jpg)

Figur 8.1 Kart over bo- og arbeidsmarkedsregioner kategorisert etter sentralitet - Sør-Norge (jpg)

TABELLER

Tabell 2.1 Kategorisering av BA-regioner etter sentralitet (xlsx)

Tabell 2.2 Kategorisering av fylkene i en landsdelsinndeling (xlsx)

Tabell 2.3 Næringsklassifisering av små og mellomstore byregioner (BA) (xlsx)

Tabell 3.1 Befolkning per 1.1.2015 etter sentralitet og landsdel (xlsx)

Tabell 3.2 Befolkning per 1.1.2015 etter sentralitet, by/omland og landsdeler. Tall i 1 000 innbyggere (xlsx)

Tabell 3.3 Endring i sysselsetting etter bosted og arbeidssted etter sentralitet og by/omland 4. kv. 2004–4. kv. 2014. Pst (xlsx)

Tabell 4.1 Endring i registrert arbeidsledighet i prosentpoeng fra oktober 2014 til oktober 2015 – etter sentralitet og landsdel (xlsx)

Tabell 4.2 Registrert arbeidsledighet i pst. i oktober 2015 – etter sentralitet og landsdel (xlsx)

Tabell 4.3 Sysselsatte etter bostedskommune i pst. av befolkningen (20–66 år) i 4. kv. 2014 etter sentralitet og landsdel (xlsx)

Tabell 4.4 Vekst i sysselsetting ietter arbeidssted, sentralitet og landsdel, 4. kv. 2004-4 kv. 2014. Pst (xlsx)

Tabell 4.5 Prosentandel av sysselsatte med høyere utdanning i 2014 etter sentralitet og landsdel (xlsx)

Tabell 4.6 Prosentandel av sysselsatte med fagbrev i 2014, etter sentralitet og landsdel (xlsx)

Tabell 5.1 Sysselsettingsandeler (pst.) og overrepresentasjon (blå celler) for hovednæringer og -sektorer etter sentralitet i 4. kv. 2014 (xlsx)

Tabell 5.2 Landsdelenes næringsstrukturer og -spesialisering. Sysselsettingsandeler (pst.) og overepresentasjon (blå celler) for hovednæringer og -sektorer i 4. kv. 2014 (xlsx)

Tabell 5.3 Relative endringer i sysselsetting i ulike næringssektorer etter sentralitet, 4. kv. 2009–4. kv. 2014 (xlsx)

Tabell 5.4 Absolutte endringer i sysselsetting i ulike næringssektorer etter sentralitet, 4. kv. 2009–4. kv. 2014 (xlsx)

Tabell 5.5 Relative endringer i sysselsetting i ulike næringssektorer og landsdeler 4. kv. 2009–4. kv. 2014 (xlsx)

Tabell 5.6 Absolutte endringer i sysselsetting i ulike næringsektorer og landsdeler 4. kv. 2009–4. kv. 2014 (xlsx)

Tabell 5.7 Næringsklassifisering av små og mellomstore byregioner (xlsx)

Tabell 5.8 Relative endringer i sysselsetting i hovednæring og -sektorer i næringsklasser av små og mellomstore byregioner 4. kv. 2009–4. kv. 2014 (xlsx)

Tabell 5.9 FoU og innovasjon i næringslivet etter sentralitet (xlsx)

Tabell 5.10 FoU og innovasjon i næringslivet i næringsklasser av små og mellomstore byregioner (xlsx)

Tabell 5.11 FoU og innovasjon i næringslivet etter landsdeler (xlsx)

Tabell 5.12 Innovasjonssamarbeid og geografisk rekkevidde på samarbeidene etter sentralitet (xlsx)

Tabell 5.13 Bedriftspopulasjoner, nyetableringer og endringer etter sentralitet, 2009–2014 (xlsx)

Tabell 5.14 Nyetableringer og endringer i bedriftspopulasjonene 2009–2014 etter næringsklasser av små og mellomstore byregioner (xlsx)

Tabell 6.1 Bruttoprodukt etter landsdel, 2013. (xlsx)

Tabell 6.2 Verdiskaping i 2014 etter sentralitet med lønnssummer som indikator (xlsx)

Tabell 6.3 Vekst i regional arbeidsproduktivitet etter sentralitet, 2004–2014

Tabell 6.4 Vekst i regional arbeidsproduktivitet fra 2004 til 2014 – BA-regioner med høyest og lavest verdi (xlsx)

Tabell 7.1 Sammenfatning av sentrale ressurs-, innovasjons- og vekstindikatorer etter sentralitet (xlsx)

Tabell 7.2 Regresjonsanalyse av produktivitetsnivå i 2014 mot utdanningsnivå 2014 og sentralitet (xlsx)

Tabell 8.1 Bo- og arbeidsmarkedsregioner etter landsdeler og sentralitet (xlsx)

Tabell 8.2 Folkemengde i bo- og arbeidsmarkedsregionene per 1.1.2015 og i største tettsted per 1.1.2015 (xlsx)