St.meld. nr. 1 (2005-2006)

Nasjonalbudsjettet 2006

Til innholdsfortegnelse

4 Oversikt over bokser

Kapittel 2 De økonomiske utsiktene

Renteframskrivinger 19

Utviklingen i norsk økonomi på mellomlang sikt 20

Globale ubalanser 23

Revisjon av Stabilitets- og vekstpakten i EU 26

Usikkerhet i oljeprisanslagene 37

To mål på arbeidsledighet 43

Arbeidsinnvandring fra de nye EØS-landene 44

Noen lønnsbegreper 49

Konkurranseevne 50

Faktorer bak endringene i de makroøkonomiske anslagene 55

Kapittel 3 Den økonomiske politikken

Det strukturelle budsjett- underskuddet 60

To metoder for å vurdere den langsiktige bærekraften i offentlige finanser 70

Forskrift om pengepolitikken 78

Iverksatte tiltak for å bedre arbeidsmarkedets virkemåte og stimulere til arbeid 91

Kapittel 5 Tiltak for å bedre økonomiens virkemåte

Strukturpolitiske tiltak  2004–2005 122

Internasjonal sammenlikning av offentlige reguleringer 123

Aldringen av befolkningen og etterspørselen etter sentrale velferdstjenester 150

Veileder om konkurranse- eksponering som virkemiddel i moderniseringen 151

Om utvikling av resultat- indikatorer og resultatmålinger 154

Til dokumentets forside