St.meld. nr. 1 (2005-2006)

Nasjonalbudsjettet 2006

Til innholdsfortegnelse

3 Figuroversikt

Kapittel 2 De økonomiske utsiktene

BNP for Fastlands-Norge og sysselsatte personer. Endring fra året før 16

Spotpris for Brent Blend. Kroner pr. fat 16

Arbeidsledighet. Prosent av arbeidsstyrken 18

Bidrag til vekst i BNP for Fastlands-Norge. Prosentpoeng 18

Teknisk framskriving av norske tremåneders pengemarkedsrenter. Faktisk utvikling og implisitt terminrente. Prosent 19

BNP for Fastlands-Norge og AKU-ledighet. Prosentvis vekst fra året før og nivå i prosent av arbeidsstyrken 20

Internasjonale finansmarkeder 24

Internasjonal økonomi 25

Husholdningenes tilpasning 29

Boligmarkedet 30

Bedriftene i Fastlands-Norge 31

Sysselsatte personer i offentlig forvaltning og i næringsvirksomhet. Indekser. 1980 = 100 33

OPEC-landenes produksjon og markedsandel 33

Petroleumsproduksjon og statens inntekter fra petroleumsvirksomheten. 36

Råoljepris. 2006-kroner pr. fat. Oljeprisen er deflatert med konsumprisindeksen i USA. 37

Investeringer i petroleumsvirk- somheten. Mrd. 2002-kroner 38

Handelen med utlandet 39

Nettofinansinvesteringer etter sektor. Mrd. kroner 41

Arbeidsmarkedet 42

Konsumprisvekst totalt (KPI) og justert for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE). Prosentvis endring fra samme måned året før 46

Konsumpriser. Prosentvis endring fra samme måned året før 47

Årslønnsvekst for alle grupper. Prosentvis endring fra året før. 48

Industriens konkurranseevne 49

Vendepunkter i norsk økonomi 51

BNP for Fastlands-Norge. Faktisk utvikling og prognosefeil 53

Anslag for oljeinvesteringene på ulike tidspunkt. Mrd. kroner 56

Kapittel 3 Den økonomiske politikken

Hovedtrekk i budsjettpolitikken 61

Perspektiver på budsjettpolitikken 66

Strukturelt underskudd og forventet realavkastning av Statens petroleumsfond i Nasjonalbudsjettet 2006 og Revidert nasjonalbudsjett 2001. Mrd. 2006-kroner 68

Forventet levealder, gjennomsnittlig pensjonsalder og alder ved avsluttet utdanning 68

Folketrygdens utgifter til pensjoner og forventet realavkastning av Statens petroleumsfond. Prosent av BNP for Fastlands-Norge 69

Disponible petroleumsinntekter etter handlingsregelen ved ulike forutsetninger om realavkastning og petroleumspriser. Prosent av trend- BNP for Fastlands-Norge 72

Utførte timeverk. Årlig gjennomsnitt pr. sysselsatt og pr. innbygger 72

Kommuneforvaltningen 74

Styringsrenter og markedets forventede styringsrenter basert på implisitte terminrenter. Prosent 78

Kronekursen (spot) og anslag basert på terminvalutakurser 79

Petroleumsfondets sammensetning. Sammensetningen innenfor hver region bestemmes av markedsvektene mellom land 80

Nominell verdiutvikling i Petroleumsfondets delporte- føljer målt i fondets valutakurv. Indeks ved utgangen av 4. kvartal 1997=100. 81

Antall personer i yrkesaktiv alder på trygdeordninger siden 1995. 1000 personer 89

Sykefravær i prosent av avtalte dagsverk for alle arbeidstakere 90

Legemeldt sykefravær i alt og i bedrifter uten avtale om inkluderende arbeidsliv (ikke IA). Endring fra samme kvartal ett år tidligere. 90

Lønnskostnader 96

Kapittel 4 Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2006

Maksimale marginalskatter på lønnsinntekt (inklusiv arbeidsgiveravgift), aksjeinntekt og næringsinntekt. Prosent 99

Kapittel 5 Tiltak for å bedre økonomiens virkemåte

Konsumpriser på elektrisitet og passasjertransport med fly, og konsumprisindeksen totalt. Indeks 1998 = 100 126

Statlig budsjettmessig nærings- støtte fordelt etter næring. Mrd. 2004-kroner. 140

Statlig finansiering av FoU fordelt etter hovedformål. Mrd. 2000-kroner 147

Kommunale timeverk i pleie og omsorg for eldre og uføre. Mill. timeverk 150

Forbruk av helsetjenester. Prosent av BNP for Fastlands-Norge 150

Konkurranse om offentlige oppgaver i utvalgte OECD-land. 151

Sammensetningen av kommunesektorens utgifter. 2004 152

Sammensetningen av kommunesektorens inntekter. 2005 152

Sammensetningen av statlig finansiert forbruk etter formål. 2004 153

Norske utslipp av klimagasser relatert til Kyotomålet 169

Andel av Norges areal der tålegrensen for forsuring er overskredet 169

Bestandsutvikling for hekkende fugl 170

Andel vannforekomster (ferskvann) med åpenbart god økologisk status, etter region. 2004 172

Andel vannforekomster (kystvann) med åpenbart god økologisk status, etter region. 2004 172

Samlet energibruk pr. enhet brutto nasjonalprodukt (BNP), og energibruk fordelt på fornybare og ikke-fornybare kilder 172

Forbruk av helse- og miljøfarlige produkter i husholdningene. Produkter klassifisert som miljøskadelige og akutt giftige (kg), allergifremkallende, CMR og kronisk (tonn) og helseskadelige (1000 tonn). 1999–2001 173

Kilder til inntekt, vist ved dekomponering av gjennomsnittlig netto nasjonalinntekt (NNI) pr. innbygger 174

Petroleumskorrigert sparing, beregnet avkastning av petroleumsformuen, petroleums- rente og sparing for Norge. Tusen kroner pr. innbygger, faste priser (2000-kr) 175

Antall personer fra 16 år og over, fordelt etter høyeste fullførte utdanning. 175

Innstrammingsbehov i offentlige finanser som prosent av BNP. Generasjonsregnskapsberegninger publisert i ulike styringsdoku- menter i perioden 2001–2005. 176

Handel med afrikanske land, fordelt på MUL-land og andre afrikanske land. Import i mill. (faste 2003-priser) 177

Offisiell norsk bistand som andel av BNI 178Langtidsarbeidsledige og uførepensjonister som andel av befolkningen i aldersgruppen 18–66 år. 178

Forventet levealder ved fødselen etter kjønn. 1815–2003. 179

Til dokumentets forside