St.meld. nr. 1 (2005-2006)

Nasjonalbudsjettet 2006

Til innholdsfortegnelse

2 Tabelloversikt

Kapittel 2 De økonomiske utsiktene

Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis endring fra året før 17

Teknisk framskriving av tre-måneders pengemarkedsrenter. Prosent 19

Hovedtall for internasjonal økonomi. Prosentvis endring fra året før 21

Bruttonasjonalprodukt i utvalgte grupper av land. Prosentvis endring fra året før 27

Produktivitetsutviklingen i Fastlands-Norge. Prosentvis endring fra året før 32

Hovedtall for petroleumsvirksomheten 35

Nøkkeltall for handelen med andre varer. Prosentvis endring fra året før 40

Hovedtall for utviklingen på arbeidsmarkedet. Prosentvis endring fra året før 45

Personer i og utenfor arbeids- styrken ifølge AKU. Prosent av befolkningen i aldersgruppen 16–66 år 45

Anslag for den økonomiske utviklingen i 2006. Prosentvis endring fra året før 53

Treffsikkerhet i de makroøkonomiske prognosene. Prosentpoeng 54

Finansdepartementets anslag for 2005 på ulike tidspunkter. Prosentvis endring fra året før 55

Effekter på BNP for Fastlands- Norge av endrede forutsetninger om sparing, markedsvekst og oljeinvesteringer. 56

Kapittel 3 Den økonomiske politikken

Prosentvis avvik fra referanse- banen. 57

Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Mill. kroner 60

Hovedtall på statsbudsjettet og i Statens petroleumsfond. Mrd. kroner 62

Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2005. Endringer i forhold til saldert budsjett og Revidert nasjonalbudsjett. Mill. kroner 63

Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst fra 2005 til 2006. Anslag på regnskap. Mill. kroner og prosentvis endring 64

Inntekter og utgifter i Statens petroleumsfond. Mill kroner 64

Nettofinansinvesteringer i offentlig forvaltning. Mill. kroner 65

Statens petroleumsfond, forventet avkastning og strukturelt budsjettunderskudd. Mrd. kroner og prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge 67

Generasjonsregnskapet. Anslag for innstrammingsbehovet på ulike tidspunkt 71

Virkningen på noen makroøkonomiske hovedstørrelser av budsjettforslaget for 2006 sammenliknet med et konjunkturnøytralt opplegg. Prosentvis forskjell 73

Kapittel 4 Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2006

Anslåtte provenyvirkninger av forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2006. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2006. Negative tall betyr lettelser. Mill. kroner 101

Skattesatser og beløpsgrenser mv. for 2005 og forslag for 2006 102

Avgiftssatser for 2005 og foreslåtte satser for 2006 105

Påløpte skatter og avgifter fordelt på skattekreditorer. Anslag for 2005. Mrd. kroner 109

Anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner knyttet til beskatningen av lønn og pensjon. Mill. kroner. 2005 111

Anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner knyttet til arbeidsgiveravgiften. Mill. kroner. 2005 111

Anslag på skatteutgifter knyttet til bedrifts- og kapitalbeskatningen. Mill. kroner. 2005 113

Anslag på skatteutgifter knyttet til at tjenester er utenfor mva.-systemet. Mill. kroner. 2005 116

Anslag på skatteutgifter knyttet til nullsats for merverdiavgiften. Mill. kroner. 2005 116

Anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner knyttet til fiskale særavgifter. Mill. kroner. 2005 117

Anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner knyttet til miljø- og energirelaterte særavgifter. Mill. kroner. 2005 118

Anslag på skattefritaket knyttet til offentlige overføringer. Mill. kroner. 2005 119

Kapittel 5 Tiltak for å bedre økonomiens virkemåte

Hovedtall for næringer basert på naturressurser. 2002 127

Hovedtall for nettverksnæringer. 2002 130

Statusbilde for omfanget av konkurranse i markedene for elektrisitet, elektronisk kommunikasjon, post, vann og avløp, jernbane og luftfart. 131

Nettverksnæringer: Struktur, regulering og offentlig pålagte oppgaver 132

Privatisering av selskaper med statlig eierandel. 2000–2005 137

Endring i antall skjemavarianter ved statlige oppgaveplikter for næringsdrivende 139

Endret belastning for næringslivet ved statlige oppgaveplikter. Beregnet antall årsverk 139

Statlig budsjettmessig næringsstøtte etter formål. Nettokostnader. Mill. 2004-kroner 141Skatteutgifter og -sanksjoner for næringslivet. Mill. kroner 142

Samlet støtte, PSE, i prosent av produksjonsverdien2 i jordbruket for noen OECD-land 144

Viktige reformer i enkeltsektor 157

Tilstandsgraden i fredete bygg 171

Til dokumentets forside