St.meld. nr. 1 (2005-2006)

Nasjonalbudsjettet 2006

Til innholdsfortegnelse

1 Historiske tabeller og detaljerte anslagstall

Tabell 1.1 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Faste priser

Tabell 1.2 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Mrd. Kroner

Tabell 1.3 Bruttoprodukt etter næring. Faste priser

Tabell 1.4 Bruttoprodukt etter næring. Mrd. kroner og prosentvis fordeling

Tabell 1.5 Driftsregnskapet overfor utlandet

Tabell 1.6 Sysselsatte personer etter næring

Tabell 1.7 Bruttoinvestering etter næring. Faste priser

Tabell 1.8 Sysselsettingsfrekvenser og arbeidsledighet for ulike OECD-land. 2004

Tabell 1.9 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Tabell 1.10 Lønnskostnader pr. time i industrien. Prosentvis endring fra året før

Tabell 1.11 Finansdepartementets anslag for 2005 og 2006 gitt på ulike tidspunkt. Prosentvis endring fra året før

Tabell 1.12 Hovedtall for offentlig forvaltning. Prosentvis volumendring fra året før

Tabell 1.13 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Tabell 1.14 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Tabell 1.15 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter etter nasjonalregnskapets definisjoner. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Tabell 1.16 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

Tabell 1.17 Finanspolitiske indikatorer

Tabell 1.18 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

Tabell 1.1 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Faste priser

    Prosentvis endring fra året før
  Mrd. 2002-kroner 2004 Årlig gj. snitt 1993–2002 2003 2004 2005 2006
Privat konsum 731,9 3,4 3,0 4,4 3,7 3,3
Offentlig konsum 350,9 2,8 1,4 2,3 2,3 0,9
Bruttoinvesteringer i fast realkapital 293,8 4,2 -2,0 9,1 9,0 2,6
 Herav:
 Oljeutvinning og rørtransport1 70,1 -2,2 16,9 12,3 20,0 0,0
 Fastlands-Norge 219,6 6,1 -2,2 6,1 5,7 3,5
  Bedrifter 114,6 7,6 -4,9 6,0 4,3 6,1
  Boliger 58,9 7,1 -5,3 12,3 13,5 0,9
  Offentlig forvaltning 46,1 1,9 9,2 -0,6 -1,1 0,7
Innenlandsk anvendelse utenom lagerinvesteringer 1 376,5 3,4 1,5 4,8 4,5 2,5
 Herav: Etterspørsel fra    Fastlands-Norge 1 302,4 3,7 1,6 4,1 3,7 2,7
Lagerinvesteringer2 17,4 0,1 -0,9 0,9 0,6 0,0
Innenlandsk sluttanvendelse 1 393,9 3,4 0,4 5,9 5,1 2,5
Eksport 640,0 4,6 1,6 0,9 -0,2 3,0
 Herav: Råolje og naturgass 271,0 5,5 -0,6 -0,5 -3,2 1,3
    Tradisjonelle varer 198,8 5,1 5,1 3,0 3,6 4,3
Samlet anvendelse 2 033,9 3,7 0,8 4,3 3,4 2,7
Import 464,7 4,8 2,2 9,1 6,6 4,6
 Herav: Tradisjonelle varer 309,8 6,2 4,3 11,0 7,0 5,2
Bruttonasjonalprodukt 1 569,2 3,4 0,4 2,9 2,5 2,1
Bruttonasjonalprodukt utenom utenriks sjøfart og oljevirksomhet 1 264,4 3,2 0,7 3,5 3,7 2,4
 Herav: Utenom kraftforsyning 1 235,5 3,2 1,1 3,6 3,3 2,7

1 Eksklusive tjenester tilknyttet utvinning.

2 Målt ved endring i faste priser i prosent av BNP året før.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.2 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Mrd. kroner

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Privat konsum 625,5 651,3 680,7 719,0 756,1 795,1 835,3
Offentlig konsum 281,1 314,8 338,5 356,2 371,4 387,5 400,9
Bruttoinvesteringer i fast realkapital 272,8 278,9 274,7 271,0 304,4 337,8 350,0
 Herav:
 Oljeutvinning og rørtransport 55,4 56,5 53,4 63,3 72,9 89,6 90,1
 FastlandsNorge 194,9 207,5 211,6 207,6 227,3 243,9 255,5
  Bedrifter 108,2 111,6 113,7 106,6 116,2 122,8 131,7
  Boliger 47,7 54,2 55,3 53,9 62,7 72,4 74,1
  Offentlig forvaltning 38,9 41,7 42,5 47,1 48,4 48,7 49,7
Innenlandsk anvendelse utenom lagerinvesteringer 1 179,4 1 245,1 1 293,8 1 346,1 1 431,9 1 520,3 1 586,1
 Herav: Etterspørsel fra      Fastlands-Norge 1 101,5 1 173,7 1 230,7 1 282,8 1 354,8 1 426,4 1 491,6
Lagerinvesteringer 35,0 20,7 17,8 4,0 18,0 29,5 29,3
Innenlandsk sluttanvendelse 1 214,4 1 265,7 1 311,6 1 350,1 1 449,9 1 549,7 1 615,4
Eksport 686,0 697,3 624,4 645,1 736,6 840,3 872,9
 Herav: Råolje og naturgass 319,8 314,0 273,9 280,8 335,9 427,5 451,5
     Tradisjonelle varer 200,8 200,7 183,5 188,7 209,9 226,4 234,6
Samlet anvendelse 1 900,4 1 963,0 1 936,0 1 995,2 2 186,4 2 390,0 2 488,3
Import 431,3 436,8 416,9 433,2 498,5 532,2 554,6
Herav: Tradisjonelle varer 271,9 279,7 267,6 280,3 322,9 347,4 361,3
Bruttonasjonalprodukt 1 469,1 1 526,2 1 519,1 1 561,9 1 688,0 1 857,8 1 933,8
Bruttonasjonalprodukt utenomutenriks sjøfart og oljevirksomhet 1 101,5 1 167,2 1 212,6 1 246,1 1 306,6 1 374,3 1 438,1
Memo: Bruttonasjonalinntekt 1 454,7 1 515,5 1 523,3 1 571,3 1 695,1 1 870,0 1 937,0
Disponibel inntekt for Norge 1 238,4 1 285,1 1 285,9 1 325,0 1 445,7 .. ..
Sparing for Norge 331,8 318,9 266,8 249,9 318,2 .. ..
 Herav: Husholdninger 34,3 28,0 65,5 79,0 84,7 94,9 43,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.3 Bruttoprodukt etter næring. Faste priser

    Prosentvis endring fra året før
  Mrd. 2002- kroner 2004 Årlig gj.snitt 1992–2001 2002 2003 2004
Bruttonasjonalprodukt 1 569,2 3,6 1,1 0,4 2,9
 Næringsvirksomhet 1 160,6 4,0 0,7 0,3 2,9
  Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 304,8 5,3 0,1 -1,0 0,4
   Oljevirksomhet inkl. tjenester 283,6 6,2 1,0 -0,6 0,8
   Utenriks sjøfart 21,2 -1,4 -9,6 -5,7 -4,1
  Næringsvirksomhet i Fastlands-Norge 855,8 3,6 1,0 0,8 3,8
   Primærnæringene 23,2 1,2 7,9 -6,2 3,5
   Industri og bergverk 148,1 1,3 -0,1 -3,9 1,7
   Bygge- og anleggsvirksomhet 65,3 1,9 -0,7 2,6 7,4
   Andre næringer 619,2 4,6 1,1 2,1 4,0
 Offentlig forvaltning 250,4 2,0 0,0 -0,1 2,0
 Korreksjonsposter 158,1 3,6 5,8 1,6 4,3
Memo:
 BNP Fastlands-Norge 1 264,4 3,3 1,4 0,7 3,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.4 Bruttoprodukt etter næring

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Mrd. kroner:
Bruttonasjonalprodukt 1 132,1 1 233,0 1 469,1 1 526,2 1 519,1 1 561,9 1 688,0
 Næringsvirksomhet 811,2 892,6 1 108,9 1 144,2 1 124,3 1 154,7 1 263,2
  Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 150,8 197,6 367,6 359,0 306,5 315,8 381,4
   Oljevirksomhet inkl. tjenester 131,6 178,6 341,6 327,8 283,0 293,3 351,9
   Utenriks sjøfart 19,2 19,0 26,0 31,2 23,5 22,5 29,6
  Næringsvirksomhet   i Fastlands-Norge 660,4 695,0 741,3 785,2 817,8 838,9 881,8
   Primærnæringene 26,6 26,2 28,2 24,9 23,9 20,6 22,9
   Industri og bergverk 132,7 138,2 144,4 151,2 151,5 140,6 145,1
   Bygge- og anleggsvirksomhet 47,7 47,7 50,9 54,8 59,3 64,4 72,5
   Andre næringer 453,4 482,8 517,8 554,3 583,2 613,4 641,3
 Offentlig forvaltning 189,8 202,8 215,0 233,2 245,7 257,1 267,0
 Korreksjonsposter 131,1 137,7 145,2 148,8 149,2 150,1 157,8
Memo:
BNP Fastlands-Norge 981,3 1 035,5 1 101,5 1 167,2 1 212,6 1 246,1 1306,6
Prosentvis fordeling:
Bruttonasjonalprodukt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 Næringsvirksomhet 71,7 72,4 75,5 75,0 74,0 73,9 74,8
  Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 13,3 16,0 25,0 23,5 20,2 20,2 22,6
   Oljevirksomhet inkl. tjenester 11,6 14,5 23,2 21,5 18,6 18,8 20,8
   Utenriks sjøfart 1,7 1,5 1,8 2,0 1,5 1,4 1,8
  Næringsvirksomhet   i Fastlands-Norge 58,3 56,4 50,5 51,4 53,8 53,7 52,2
   Primærnæringene 2,4 2,1 1,9 1,6 1,6 1,3 1,4
   Industri og bergverk 11,7 11,2 9,8 9,9 10,0 9,0 8,6
   Bygge- og anleggsvirksomhet 4,2 3,9 3,5 3,6 3,9 4,1 4,3
   Andre næringer 40,0 39,2 35,2 36,3 38,4 39,3 38,0
 Offentlig forvaltning 16,8 16,4 14,6 15,3 16,2 16,5 15,8
 Korreksjonsposter 11,6 11,2 9,9 9,8 9,8 9,6 9,4
Memo:
 BNP Fastlands-Norge 86,7 84,0 75,0 76,5 79,8 79,8 77,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.5 Driftsregnskapet overfor utlandet

      Prosentvis endring fra året før
  Mrd. kroner 2005 2006
  2004 2005 2006 Pris Volum Pris Volum
Eksport 736,6 840,3 872,9 14,3 -0,2 0,9 3,0
 Råolje og naturgass 335,9 427,5 451,5 31,5 -3,2 4,2 1,3
 Skip, plattformer, m.m. 9,4 9,4 9,5 0,4 -0,5 -0,3 1,6
 Andre varer 209,9 226,4 234,6 4,2 3,6 -0,6 4,2
 Bruttoinntekter, skipsfart og oljeboringstjenester 94,4 86,9 81,5 -3,8 -4,2 -8,9 2,9
 Rørtransport 9,1 9,5 9,8 1,7 2,0 1,8 2,0
 Utlendingers utgifter i Norge 20,8 21,8 22,7 1,9 3,0 1,8 2,0
 Andre tjenester 57,1 58,7 63,3 -2,3 5,4 1,0 6,6
Import 498,5 532,2 554,6 0,2 5,9 -0,4 4,7
 Skip, plattformer, m.m. 15,1 19,0 17,7 5,8 19,2 0,8 -7,7
 Andre varer 322,9 347,4 361,3 0,6 5,9 -1,2 5,3
 Bruttoutgifter, skipsfart og oljeboringstjenester 53,2 54,2 53,5 -4,3 6,5 2,1 -3,3
 Nordmenns utgifter i utlandet 56,8 62,5 66,5 1,0 9,0 2,0 4,3
 Andre tjenester 50,5 49,0 55,6 -0,8 -2,1 0,9 12,4
Eksportoverskudd 238,1 308,0 318,3
Rente- og stønadsbalansen -10,3 -10,7 -20,0
Overskudd på driftsregnskapet 227,8 297,3 298,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.6 Sysselsatte personer etter næring

    Prosentvis endring fra året før
  1000 personer 2004 Årlig gj.snitt 1992–2001 2002 2003 2004
I alt 2 302,8 1,3 0,1 -0,6 0,2
 Næringsvirksomhet 1 580,0 1,1 0,1 -0,8 0,1
  Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 68,7 0,7 2,6 -2,3 -1,2
   Oljevirksomhet inkl. tjenester 27,9 3,0 7,1 -2,8 0,7
   Utenriks sjøfart 40,8 -0,5 -0,2 -1,9 -2,2
  Næringsvirksomhet i Fastlands-Norge 1 511,3 1,1 0,0 -0,7 0,2
   Primærnæringene 80,1 -2,7 -3,2 -4,8 -3,0
   Industri og bergverk 270,1 0,2 -1,7 -4,7 -2,9
   Bygge- og anleggsvirksomhet 132,4 1,7 1,6 3,4 0,9
   Andre næringer 1 028,7 1,7 0,5 0,3 1,2
 Offentlig forvaltning 722,9 1,8 0,2 -0,4 0,4
Memo:
 Fastlands-Norge 2 234,1 1,3 0,0 -0,6 0,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.7 Bruttoinvestering etter næring. Faste priser

  Prosentvis endring fra året før
  Mrd. 2002 kroner 2004 Årlig gj.snitt 1992–2001 2002 2003 2004
Bruttoinvestering i fast realkapital 293,8 4,1 -1,0 -2,0 9,1
 Næringsvirksomhet 247,6 4,5 -1,3 -4,0 11,1
  Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 74,2 0,5 -11,0 -1,3 19,1
   Herav:
   Oljeutvinning og rørtransport 70,1 -0,6 -5,3 16,9 12,3
  Bedrifter, Fastlands-Norge 114,6 7,0 4,6 -4,9 6,0
   Primærnæringene 7,9 3,8 -21,6 18,4 -5,0
   Industri og bergverk 19,9 3,9 18,8 -16,6 5,2
   Kraftforsyning 8,9 -5,0 49,6 33,3 11,6
   Bygge- og anleggsvirksomhet 6,1 21,0 36,6 5,8 4,2
   Samferdsel 18,6 6,6 -10,9 -1,7 5,7
   Annen næringsvirksomhet inkl. varehandel 53,1 10,9 4,1 -9,4 7,5
  Boliger 58,9 6,1 -0,6 -5,3 12,3
 Offentlig forvaltning 46,1 2,3 1,0 9,2 -0,6
  Stat 21,3 -2,2 22,1 9,0 8,7
  Kommuner 24,8 5,9 -10,5 9,2 -7,4
Lagerinvesteringer1 17,4 0,1 -0,2 -0,9 0,9
Bruttoinvesteringer i alt 311,1 4,1 -1,9 -6,8 14,1
Memo:
Bruttoinvestering i fast realkapital utenom oljevirksomhet og utenriks sjøfart 219,6 5,7 2,5 -2,2 6,1

1 Målt ved endring i faste priser i prosent av BNP året før.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.8 Sysselsettingsfrekvenser og arbeidsledighet for ulike OECD-land. 2004

  Sysselsetting i prosent av befolkningen Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken
  15–24 år 25–54 år 55–64 år 15–24 år 25–54 år 55–64 år
  K M K M K M K M K M K M
Norge1 54,7 54,1 80,0 86,2 62,7 73,2 10,7 12,6 3,3 4,3 0,6 1,5
USA1 52,2 55,5 71,8 86,3 54,3 66,0 11,0 12,6 4,6 4,6 3,7 3,9
Japan 40,6 39,4 65,0 92,1 48,6 78,1 8,3 10,6 4,5 4,3 3,0 5,3
EU-15 37,3 43,9 69,2 86,4 32,3 51,8 16,0 15,3 8,3 6,5 6,4 6,2
EU-19 34,2 40,6 68,7 85,1 30,9 50,4 18,3 17,7 9,2 7,3 6,5 6,6
Belgia 25,9 30,2 68,8 85,7 21,2 39,3 19,5 15,8 7,4 6,0 2,8 4,1
Danmark 59,4 63,1 80,6 87,3 54,2 69,3 7,1 8,5 5,1 4,4 5,8 5,5
Finland 39,3 36,9 78,1 83,7 50,4 51,5 19,4 22,2 7,6 7,0 7,0 7,6
Frankrike 26,1 32,8 72,0 86,7 32,5 41,9 22,0 20,8 9,8 7,4 7,1 5,5
Hellas 21,9 32,9 57,8 89,6 24,0 56,3 35,7 18,7 14,4 5,4 5,1 4,0
Irland 41,3 48,2 65,8 87,6 34,0 64,7 7,4 8,7 3,1 4,5 1,5 2,9
Island1 67,5 65,1 83,6 92,4 76,9 87,1 6,8 9,3 2,0 1,9 2,5 2,9
Italia 23,1 31,2 57,8 86,5 19,6 42,2 27,2 20,7 9,2 5,2 4,0 4,1
Luxembourg 19,5 23,3 64,6 92,5 22,9 38,5 23,4 13,7 5,7 2,7 1,9 1,5
Nederland 65,9 66,5 74,5 90,2 32,5 56,4 8,1 7,9 4,4 3,7 3,1 3,9
Portugal 32,5 41,2 74,9 87,4 42,5 59,1 17,6 13,5 7,1 5,1 5,1 6,0
Spania1 32,0 44,5 58,9 86,1 24,6 58,9 26,4 18,7 13,8 6,9 9,4 6,0
Sveits 61,2 62,7 77,1 92,3 53,8 76,7 7,3 8,0 4,6 3,5 3,4 3,1
Sverige1 43,3 42,2 80,8 85,0 67,4 71,6 16,1 17,8 5,2 5,7 4,0 5,8
Storbritannia1 58,2 61,9 74,2 87,5 47,3 65,4 9,9 11,8 3,4 3,8 2,1 3,9
Tyskland 38,5 45,3 74,6 84,2 29,8 48,8 9,7 13,3 9,0 9,8 12,0 10,9
Østerrike 45,6 54,3 75,8 87,4 18,5 36,8 10,7 11,3 4,4 4,3 4,1 4,7

1 Tall for aldersgruppen 16–24 år.

Kilde: OECD.

Tabell 1.9 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

  Bruttonasjonalprodukt Konsumprisindeks Arbeidsledighet1
  2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
USA 4,2 3,4 3,3 2,7 3,0 2,5 5,5 5,1 5,0
Japan 2,7 2,0 2,0 0,0 -0,2 0,2 4,7 4,5 4,2
Tyskland 1,6 0,9 1,3 1,7 1,8 1,6 9,3 9,6 9,2
Frankrike 2,3 1,6 2,0 2,1 1,8 1,7 10,0 10,1 9,6
Storbritannia 3,1 2,0 2,2 1,3 1,9 1,9 4,7 4,9 5,2
Sverige 3,6 2,4 2,8 0,4 0,4 1,5 6,0 5,8 5,4
Danmark 2,0 2,4 2,4 1,2 1,5 1,9 5,7 5,4 5,0
Finland 3,7 2,1 2,7 0,2 1,2 1,7 8,9 8,5 8,3

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: OECD og Finansdepartementet.

Tabell 1.10 Lønnskostnader pr. time i industrien. Prosentvis endring fra året før

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Lønnskostnader pr. time:
Norsk industri, justert for endringer i antall virkedager 6,2 6,2 5,14 5,94 5,2 4,6 2,9
Norges handelspartnere1 2 3,3 3,2 3,9 4,2 3,5 3,7 3,1
Relative timelønnskostnader i nasjonal valuta 2,8 2,9 1,0 1,5 1,6 0,9 -0,2
Valutakursendringer1 3 3,7 0,9 2,1 -3,1 -7,4 3 3,8
Relative timelønnskostnader i felles valuta -0,8 2 -1,1 4,8 9,8 -2,0 -3,8

1 Tall for handelspartnere er beregnet som veide geometriske gjennomsnitt, der vektene er de samme som ligger til grunn for beregning av industriens effektive valutakurs.

2 I anslaget for handelspartnerne har en forutsatt at de indirekte lønnskostnadene (arbeidsgiveravgift, faktisk og beregnede pensjonsutgifter) øker prosentvis like mye som de direkte lønnskostnadene. Dette bidrar til usikkerhet i tallene.

3 Industriens effektive valutakurs (konkurransekursindeksen). Nominell effektiv kronekurs er beregnet på grunnlag av kursene på norske kroner (NOK) mot valutaene for Norges 25 viktigste handelspartnere (geometrisk gjennomsnitt veid med OECDs løpende konkurranseevnevekter beregnet som kjedet indeks). Indeksen er satt lik 100 i 1990. Positive tall innebærer en svekkelse av den norske kronen.

4 Som en del av lønnsoppgjøret i 2000 bestemte partene at for privat og offentlig sektor skal den resterende del av den femte ferieuken tas med to feriedager i 2001, og de to øvrige 2002. Opptjeningen av 2 ekstra feriedager både i 2000 og 2001, vil isolert sett øke veksten i de påløpte kostnadene pr. arbeidet time med om lag ¾ prosentpoeng i hvert av årene.

Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Tabell 1.11 Finansdepartementets anslag for 2005 og 2006 gitt på ulike tidspunkt1. Prosentvis endring fra året før

  2005 2006
  RNB04 NB05 RNB05 NB06 RNB05 NB06
Handelspartnerne:
Bruttonasjonalprodukt 2,8 2,7 2,4 2,0 2,5 2,4
Konsumpriser 1,6 1,8 1,5 1,6 1,7 1,7
Arbeidsledighet 6,5 6,5 6,5 6,7 6,2 6,4
Norge:
Bruttonasjonalprodukt 2,9 3,1 3,2 2,5 2,2 2,1
Bruttonasjonalprodukt, Fastlands-Norge 3,1 3,1 3,6 3,7 2,0 2,4
Privat konsum 3,7 4,0 4,1 3,7 3,0 3,3
Offentlig konsum og investeringer 1,2 1,5 1,6 1,9 0,9 0,9
Bruttoinvesteringer, fastlandsbedriftene 5,1 3,7 4,6 4,3 3,6 6,1
Investeringer i oljevirksomheten ekskl. tjenester 7,1 13,2 21,7 20,0 -15,0 0,0
Boliginvesteringer 5,5 4,8 11,0 13,5 -0,1 0,9
Eksport av tradisjonelle varer 5,6 5,1 4,9 3,6 4,2 4,3
Import av tradisjonelle varer 4,1 5,2 4,8 7,0 3,2 5,2
Sysselsatte personer 0,8 0,8 0,8 0,5 0,6 0,8
Arbeidsledighet (AKU) 4,1 4,1 4,3 4,5 4,1 4,1
Lønnsvekst 4 4
Konsumprisindeksen 2
Driftsbalansen overfor utlandet (mrd. kroner) 165,4 211,5 248,9 297,3 260,8 298,3
Oljepris (kroner pr. fat) 183 230 300 350 285 350
Statsbudsjettet:
Overskudd på statsbudsjettet (mrd. kroner)2 .. 169,7 229,1 255,5 .. 305,1
Underliggende, reell utgiftsvekst .. 1,8 1,7 1,7 .. 0,8
Strukturelt, oljekorrigert underskudd3 .. 4,9 4,8 4,6 .. 4,6

1 Revidert nasjonalbudsjett 2004 (RNB04), Nasjonalbudsjettet 2005 (NB05), Revidert nasjonalbudsjett 2005 (RNB05) og Nasjonalbudsjettet 2006 (NB06).

2 Inklusive Statens petroleumsfond.

3 Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.12 Hovedtall i offentlig forvaltning. Prosentvis volumendring fra året før

  Mrd. kroner 2004 Gj.snitt 1993–20021 2003 2004 2005 2006
Offentlig konsum 371,4 2,8 1,4 2,3 2,3 0,9
 Statlig 197,8 2,3 1,0 3,3 1,8 0,9
 Kommunalt 173,6 3,0 1,8 1,1 3,0 0,9
Offentlige investeringer 48,4 1,9 9,2 -0,6 -1,1 0,7
 Statlig 22,3 -3,3 9,0 8,7 1,2 1,5
 Kommunalt 26,1 6,5 9,2 -7,4 -3,0 0,0
Bruttoprodukt 267,0 1,6 -0,1 2,0 1,9 0,8
 Statlig 116,7 0,9 -0,9 4,9 0,7 0,5
 Kommunalt 150,3 2,2 0,5 -0,2 2,8 1,1
Sysselsetting, mill. timeverk 841,3 0,5 -0,9 2,0 1,3 0,2
 Statlig 357,7 -0,8 -2,0 5,1 -0,4 -0,4
 Kommunalt 483,6 1,4 -0,2 -0,1 2,5 0,6

1 Som følge av at sykehusene fra 2002 er overført fra fylkeskommunene til staten, er 2002 holdt utenom beregningene av årlig gjennomsnittlig vekst for stat og kommune.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.13 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

  Mill. kroner Prosentvis
  2002 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
A Totale inntekter (B+C) 816 175 839 436 936 865 1058 839 1128 495 2,9 11,6 13,0 6,6
B Løpende inntekter 814 932 837 904 935 205 1057 123 1126 724 2,8 11,6 13,0 6,6
1. Formuesinntekter 82 278 83 947 87 525 100 418 116 370 2,0 4,3 14,7 15,9
2. Skatt- og pensjonspremier 663 811 676 518 759 381 830 257 875 640 1,9 12,2 9,3 5,5
2.1 Oljeskatter 96 151 100 282 140 622 184 800 208 000 4,3 40,2 31,4 12,6
2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge 203 947 207 019 218 401 233 977 243 362 1,5 5,5 7,1 4,0
2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge 363 713 369 218 400 358 411 480 424 278 1,5 8,4 2,8 3,1
3. Overføringer innen offentlig forvaltning 0 0 0 0 0
4. Overføringer fra offentlig forretningsdrift 58 752 63 139 77 338 114 368 121 996 7,5 22,5 47,9 6,7
5. Overføringer fra Norges Bank 0 0 0 0 0
6. Andre overføringer, bøter, driftsresultat mv. 10 091 14 300 10 960 12 081 12 719 41,7 -23,4 10,2 5,3
C Kapitalinntekter 1 243 1 532 1 660 1 716 1 771 23,3 8,4 3,4 3,2
1. Avgift på arv og gaver 1 243 1 532 1 660 1 716 1 771 23,3 8,4 3,4 3,2
D Totale utgifter (E+F) 675 286 720 628 739 082 769 091 799 654 6,7 2,6 4,1 4,0
E Løpende utgifter 656 831 700 026 720 936 750 914 781 272 6,6 3,0 4,2 4,0
1. Renteutgifter og utbytte 27 743 28 834 24 985 24 281 28 214 3,9 -13,3 -2,8 16,2
2. Overføringer til utlandet 12 534 13 309 13 592 16 751 18 101 6,2 2,1 23,2 8,1
3. Subsidier 37 759 39 124 40 232 43 493 44 792 3,6 2,8 8,1 3,0
4. Stønader til husholdninger 224 592 247 221 255 620 262 043 271 651 10,1 3,4 2,5 3,7
5. Overføringer til ideelle organisasjoner 16 244 17 440 17 758 18 448 19 000 7,4 1,8 3,9 3,0
6. Overføringer innen offentlig forvaltning 0 0 0 0 0
7. Overføringer til offentlig forretningsdrift -470 -1 439 -2 509 -1 553 -1 351
8. Konsum i offentlig forvaltning 338 429 355 537 371 258 387 450 400 865 5,1 4,4 4,4 3,5
F Kapitalutgifter 18 455 20 602 18 146 18 177 18 382 11,6 -11,9 0,2 1,1
1. Nettoinvesteringer i fast realkapital 12 552 15 618 15 416 14 609 14 617 24,4 -1,3 -5,2 0,1
2. Netto kjøp av tomter og grunn -609 -1 207 -2 385 -1 791 -1 604
3. Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet 5 765 5 464 4 316 4 632 4 603 -5,2 -21,0 7,3 -0,6
4. Kapitaloverføringer til utlandet 747 727 799 727 766 -2,7 9,9 -9,0 5,3
G Nettofinansinvestering (A-D) 140 889 118 808 197 783 289 748 328 842 -15,7 66,5 46,5 13,5
1 Kapitalinnskudd i statlig forretningsdrift (netto) -8 813 4 665 2 992 9 873 3 689
2 Overskudd før lånetransaksjoner 149 702 114 143 194 791 279 876 325 153 -23,8 70,7 43,7 16,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.14 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

  Mill. kroner Prosentvis endring fra året før
  2002 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
A Totale inntekter (B+C) 711 477 721 833 819 486 932 228 993 359 1,5 13,5 13,8 6,6
B Løpende inntekter 710 234 720 301 817 826 930 512 991 588 1,4 13,5 13,8 6,6
1. Formuesinntekter 72 698 74 679 80 418 93 296 108 344 2,7 7,7 16,0 16,1
2. Skatt- og pensjonspremier 577 932 577 062 655 485 717 170 754 802 -0,2 13,6 9,4 5,2
2.1 Oljeskatter 96 151 100 282 140 622 184 800 208 000 4,3 40,2 31,4 12,6
2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge 200 540 203 280 214 203 229 615 238 894 1,4 5,4 7,2 4,0
2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge 281 241 273 501 300 660 302 755 307 908 -2,8 9,9 0,7 1,7
3. Overføringer innen offentlig forvaltning -1 805 -1 895 30 216 522
4. Overføringer fra offentlig forretningsdrift 58 752 63 139 77 338 114 368 121 996 7,5 22,5 47,9 6,7
5. Overføringer fra Norges Bank 0 0 0 0 0
6. Andre overføringer, bøter, driftsresultat mv. 2 657 7 316 4 555 5 463 5 925 175,3 -37,7 19,9 8,5
C Kapitalinntekter 1 243 1 532 1 660 1 716 1 771 23,3 8,4 3,4 3,2
1. Avgift på arv og gaver 1 243 1 532 1 660 1 716 1 771 23,3 8,4 3,4 3,2
D Totale utgifter (E+F) 572 551 589 734 614 141 641 152 665 373 3,0 4,1 4,4 3,8
E Løpende utgifter 562 858 579 890 604 135 630 382 654 241 3,0 4,2 4,3 3,8
1. Renteutgifter og utbytte 18 196 20 401 17 681 16 762 19 891 12,1 -13,3 -5,2 18,7
2. Overføringer til utlandet 12 534 13 309 13 592 16 751 18 101 6,2 2,1 23,2 8,1
3. Subsidier 31 657 32 205 32 789 35 811 36 855 1,7 1,8 9,2 2,9
4. Stønader til husholdninger 216 857 239 147 247 307 253 463 262 927 10,3 3,4 2,5 3,7
5. Overføringer til ideelle organisasjoner 9 093 9 869 11 816 12 315 12 664 8,5 19,7 4,2 2,8
6. Overføringer innen offentlig forvaltning 93 871 77 987 83 671 90 220 92 087 -16,9 7,3 7,8 2,1
7. Overføringer til statlig forretningsdrift 0 -329 -550 -153 49
8. Konsum i statsforvaltningen 180 650 187 301 197 829 205 212 211 667 3,7 5,6 3,7 3,1
F Kapitalutgifter 9 693 9 844 10 006 10 770 11 132 1,6 1,6 7,6 3,4
1. Nettoinvesteringer i fast realkapital 2 772 4 393 5 995 6 202 6 367 58,5 36,5 3,4 2,7
2. Netto kjøp av tomter og grunn 761 -424 -1 086 -591 -404
3. Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet 5 413 5 148 4 298 4 432 4 403 -4,9 -16,5 3,1 -0,6
4. Kapitaloverføringer til utlandet 747 727 799 727 766 -2,7 9,9 -9,0 5,3
G Nettofinansinvestering (A-D) 138 926 132 099 205 345 291 076 327 986 -4,9 55,4 41,7 12,7
1. Kapitalinnskudd i statlig forretningsdrift (netto) -8 813 4 665 2 992 9 873 3 689
2. Overskudd før lånetransaksjoner 147 739 127 434 202 353 281 203 324 297 -13,7 58,8 39,0 15,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.15 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter etter nasjonalregnskapets definisjoner. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

  Mill. kroner Prosentvis endring fra året før
  2002 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
A. Inntekter i alt 205 236 195 337 200 543 212 422 221 275 -4,8 2,7 5,9 4,2
1. Renteinntekter 9 580 9 268 7 107 7 122 8 026 -3,3 -23,3 0,2 12,7
2. Skatteinntekter 90 881 96 943 101 355 106 462 112 668 6,7 4,6 5,0 5,8
2.1 Skatt på inntekt og formue 87 474 93 204 97 157 102 100 108 200 6,6 4,2 5,1 6,0
2.2 Produksjonsskatter 3 407 3 739 4 198 4 362 4 468 9,7 12,3 3,9 2,4
3. Overføringer fra statsforvaltningen 97 341 82 142 85 676 92 220 93 787 -15,6 4,3 7,6 1,7
4. Andre løpende inntekter 7 434 6 984 6 405 6 618 6 794 -6,1 -8,3 3,3 2,7
B. Totale utgifter (C+D) 198 271 211 141 210 647 220 375 228 590 6,5 -0,2 4,6 3,7
C. Løpende utgifter 189 509 200 383 202 507 212 968 221 340 5,7 1,1 5,2 3,9
1. Renteutgifter 9 547 8 433 7 304 7 519 8 323 -11,7 -13,4 2,9 10,7
2. Overføringer til private 20 988 22 564 21 698 22 395 22 997 7,5 -3,8 3,2 2,7
3. Overføringer til statsforvaltningen 1 655 2 260 2 035 2 216 2 222 35,7 -10,0 8,9 0,3
4. Overføringer til kommunal forretningsdrift -470 -1 110 -1 959 -1 400 -1 400
5. Kommunalt konsum 157 779 168 236 173 429 182 238 189 198 6,6 3,1 5,1 3,8
5.1 Lønnskostnader 120 084 127 074 130 138 136 667 142 733 5,8 2,4 5,0 4,4
5.2 Produktinnsats 48 256 52 100 55 474 58 046 59 463 8,0 6,5 4,6 2,4
5.3 Brutto driftsresultat 19 222 20 331 19 958 20 770 21 377 5,8 -1,8 4,1 2,9
5.4 Gebyrer -29 783 -31 269 -32 141 -33 245 -34 375 5,0 2,8 3,4 3,4
D. Kapitalutgifter 8 762 10 758 8 140 7 407 7 250 22,8 -24,3 -9,0 -2,1
1. Bruttoinvesteringer i fast realkapital 24 524 27 341 26 119 25 767 26 127 11,5 -4,5 -1,3 1,4
2. Kapitalslit 14 744 16 116 16 698 17 360 17 877 9,3 3,6 4,0 3,0
3. Andre kapitalutgifter (netto) -1 018 -467 -1 281 -1 000 -1 000 -54,1 174,3 -21,9 0,0
E. Nettofinansinvestering (A-B) 6 965 -15 804 -10 104 -7 953 -7 315

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.16 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

  2002 2003 2004 2005 2006
Påløpte skatter i alt, statsforvaltningen 577 932 577 062 655 485 717 170 754 802
Skatt på inntekt, formue og kapital 221 515 213 972 273 288 311 146 331 544
 Ordinær inntekts- og formuesskatt (ekskl.  oljeutvinning) 19 146 19 297 19 494 16 907 10 322
 Skatt på inntekt og formue ved utvinning av  petroleum 91 372 96 000 136 100 180 300 203 800
 Fellesskatt 104 677 92 239 110 472 106 180 109 465
 Annen skatt på innekt, formue og kapital 6 320 6 435 7 222 7 759 7 957
Produksjonsskatter 205 319 207 561 218 725 234 115 243 094
 Merverdi/investeringsavgift 135 284 135 296 143 077 155 714 163 197
 Avgifter på oljeutvinning 4 779 4 282 4 522 4 500 4 200
 Andre produksjonsskatter 65 256 67 984 71 126 73 900 75 697
Trygde- og pensjonspremier 151 098 155 529 163 472 171 909 180 164
 Fra arbeidstakere 60 182 61 912 64 779 67 537 69 850
 Fra arbeidsgivere 90 916 93 617 98 693 104 372 110 314
Påløpte skatter i alt, kommuner og fylkeskommuner 85 879 99 456 103 896 106 222 113 636
Skatt på inntekt og formue 82 472 95 717 99 698 101 860 109 168
Produksjonsskatter 3 407 3 739 4 198 4 362 4 468
Påløpte skatter, det felleskommunale skattefondet 6 865 7 202
Påløpte skatte- og avgiftsinntekter offentlig forvaltning 663 811 676 518 759 381 830 257 875 640
Skatter som andel av BNP 43,7 43,3 45,0 44,7 45,3

Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.17 Finanspolitiske indikatorer

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Statsbudsjettet
Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens petroleumsfond. Mrd. kroner 39,9 164,3 258,8 129,4 133,3 157,4 255,5 305,1
Oljekorrigert overskudd. Mrd. kroner -12,1 -7,9 -1,6 -62,4 -66,1 -79,2 -69,6 -77,0
Strukturelt overskudd. Mrd. kroner -22,3 -22,2 -26,9 -38,1 -49,0 -57,3 -62,3 -65,9
Strukturelt overskudd. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge -2,2 -2,1 -2,4 -3,2 -4,0 -4,4 -4,6 -4,6
Underliggende reell vekst i utgifter. Prosentvis endring fra året før 2,0 2,1 2,9 3,0 0,9 2,1 1,7 0,8
Offentlig forvaltning
Nettofinansinvestering. Mrd. kroner 77,1 228,6 206,8 140,9 118,8 197,8 289,7 328,8
Nettofinansinvestering. Prosent av BNP 6,2 15,6 13,6 9,3 7,6 11,7 15,6 17,0
Påløpte skatter. Prosent av BNP 43,0 43,1 43,4 43,7 43,3 45,0 44,7 45,3
Offentlige utgifter. Prosent av BNP 44,6 39,6 41,1 44,5 46,1 43,8 41,4 41,4
Offentlige utgifter. Prosent av BNP for Fastlands-Norge 53,1 52,8 53,8 55,7 57,8 56,6 56,0 55,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.18 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

  2004 2005 2006
A Inntekter utenom overføringer fra Statens petroleumsfond 746 408 863 067 920 513
A.1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet 222 068 306 722 348 439
Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet 118 142 163 700 196 200
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet 103 925 143 022 152 239
– Driftsresultat i statlig petroleumsvirksomhet 76 924 113 633 121 100
– Renteinntekter 6 679 6 700 7 200
– Tilbakeføring av kapitalinnskudd 14 610 13 700 15 800
– Andre petroleumsinntekter 5 712 8 989 8 139
A.2 Inntekter utenom oljeskatter og inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet 524 341 556 345 572 074
Skatter fra Fastlands-Norge 480 032 514 755 527 992
– Skatt på inntekt, formue og kapital 269 402 286 966 289 971
– Produksjonsavgifter 210 630 227 789 238 021
Overført fra Norges Bank 0 0 0
Renteinntekter 11 211 11 033 12 625
Andre inntekter 33 097 30 557 31 457
B.1 Utgifter utenom overføringer til Statens petroleumsfond 622 247 649 711 669 449
B.1 Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet 18 661 23 732 20 400
– Investeringer i statlig petroleumsvirksomhet 17 422 23 000 19 400
– Andre utgifter i statlig petroleumsvirksomhet 1 238 732 1 000
B.2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet 603 586 625 979 649 049
Kjøp av varer og tjenester 108 770 108 906 114 060
– Sivile formål 78 069 79 625 83 792
– Forsvarsformål 30 700 29 281 30 268
Overføringer 494 817 517 073 534 989
– Til kommuneforvaltningen 81 229 88 396 90 041
– Renteutgifter 16 787 15 900 18 896
– Til private og utlandet 396 801 412 777 426 051
C.1 Overskudd før overføringer til Statens petroleumsfond 124 161 213 356 251 064
– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet 203 407 282 990 328 039
C.2 Oljekorrigert overskudd -79 246 -69 634 -76 975
+ Overført fra Statens petroleumsfond 80 727 69 634 76 975
C.3 = Overskudd før lånetransaksjoner 1 481 0 0
D Lånetransaksjoner, netto 40 550 9 307 47 246
1 Utlån -6 991 8 807 47 098
2 Gjeldsavdrag 47 541 500 328
E.1 Finansieringsbehov (D -C.3) 39 069 9 307 47 426

Kilde: Finansdepartementet.

Til dokumentets forside