St.meld. nr. 21 (1999-2000)

Menneskeverd i sentrum

Til innholdsfortegnelse

3 Ordforklaringer og forkortelser

ASEAN Sammenslutningen av sørøstasiatiske stater
CGIAR Den konsultative gruppen for internasjonal landbruksforskning
DAC OECDs komité for utviklingshjelp
ECOSOC FNs økonomiske og sosiale råd
ESCAP FNs økonomiske og sosiale kommisjon for Asia og Stillehavsområdet
FAFO Fagbevegelsens senter for forskning og dokumentasjon
FAO FNs organisasjon for ernæring og landbruk
GIEK Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
HMS Helse, miljø og sikkerhet
IFAD Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling
IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
ILO Den internasjonale arbeidsorganisasjonen
IMR Institutt for menneskerettigheter
IPPF Den internasjonale føderasjon for familieplanlegging
IRKK Den internasjonale Røde Kors-komiteen
KOMpakt Det konsultative organet for menneskerettigheter og norsk økonomisk engasjement i utlandet
NGO Frivillig/Ikke-statlig organisasjon
NORAD Direktoratet for Utviklingshjelp
NORDEM Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter
NORFUND Statens investeringsfond for næringslivsvirksomhet i utlandet
NOU Norges offentlige utredninger
NUFU Det norske universitetsrådets utvalg for utviklingsrelatert forskning og utdanning
NUPI Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OAS Organisasjonen av amerikanske stater
OAU Organisasjonen for afrikansk enhet
ODIHR OSSEs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter
OECD Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
OHCHR Kontoret til FNs høykommissær for menneskerettigheter
OSSE Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa
UDI Utlendingsdirektoratet
UNDAF Ramme for koordinering av FNs utviklingsarbeidet
UNDP FNs utviklingsprogram
UNESCO FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur
UNFPA FNs befolkningsfond
UNHCHR FNs høykommissær for menneskerettigheter
UNHCR FNs høykommissær for flyktninger
UNICEF FNs barnefond
WFP Verdens matvareprogram
WHO Verdens helseorganisasjon
WTO Verdens handelsorganisasjon
Til dokumentets forside