St.meld. nr. 21 (1999-2000)

Menneskeverd i sentrum

Til innholdsfortegnelse

2 Menneskerettighetskonvensjoner der Norge har tatt reservasjoner

Uoffisielle norske oversettelser:

2.1 Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter av 16. desember 1966

Artikkel 8(1)(d):

«Konvensjonspartene forplikter seg til å sikre: (d) Rett til å streike, forutsatt at streikeretten blir utøvet i samsvar med lovene i det enkelte land.»

Reservasjon:

Norge har tatt følgende forbehold til artikkel 8 nr. 1(d): «Norge tar forbehold til artikkel 8 nr. 1 (d) i den utstrekning at den eksisterende norske praksis å henvise arbeidskonflikter til lønnsnemnd (en permanent treparts voldgiftskommisjon som behandler lønnsspørsmålet) ved særlig lovs vedtak for den enkelte konflikt ikke skal bli ansett uforenlig med streikeretten idet denne rett er fullt anerkjent i Norge.»

2.2 Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 16. desember 1966

Artikkel 10(2)(b):

«Unge personer som det er reist tiltale mot, skal holdes adskilt fra voksne, og deres sak skal avgjøres så raskt som mulig.»

Artikkel 10(3):

«I straffesystemet skal det inngå en behandling av fangene som har til hovedformål å forbedre dem og bringe dem tilbake til samfunnet. Unge lovovertredere skal holdes adskilt fra voksne, og skal gis en behandling som er avpasset deres alder og rettsstilling.»

Reservasjon:

Norge har tatt følgende forbehold til artikkel 10 nr. 2 (b) og nr. 3: «Norge tar forbehold til artikkel 10 nr. 2 (b) og nr. 3, med hensyn til plikten til å holde siktede mindreårige personer og mindreårige domfelte adskilt fra voksne.»

Artikkel 14(5):

«Enhver som er domfelt for en forbrytelse, skal ha rett til å få domfellelsen og straffutmålingen overprøvet av en høyere instans i overensstemmelse med lov.»

Erklæring:

Norge har avgitt erklæring om at etter gjennomføringen av to-instansreformen skal Norges forbehold til artikkel 14 nr. 5 bare gjelde i følgende tilfeller (uoffisiell oversettelse):

  • Riksrett. I henhold til § 86 i den norske Grunnloven skal en særskilt domstol kalles sammen i straffesaker mot medlemmer av Regjeringen, Stortinget eller Høyesterett, uten rett til anke.

  • Domfellelse av en ankedomstol. I saker der tiltalte er blitt frikjent i første instans, men domfelt av ankedomstolen, kan domfellelsen ikke ankes på grunnlag av feil ved bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Hvis ankedomstolen som domfeller tiltalte er Høyesterett, kan domfellelsen ikke ankes overhodet.»

Artikkel 14(7):

«Ingen skal kunne tiltales eller straffes på ny for en lovovertredelse som han allerede er blitt endelig dømt eller frifunnet for i overensstemmelse med loven og rettergangsordningen i det enkelte land.»

Reservasjon til artikkel 14(7) i sin helhet.

Artikkel 20(1):

«Enhver krigspropaganda skal forbys ved lov.»

Reservasjon til artikkel 20(1) i sin helhet.

2.3 Valgfri protokoll til Den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 16. desember 1966

Artikkel 5(2):

«Komiteen skal ikke kunne prøve en henvendelse fra en klager før den har forsikret seg om at:

(a) samme sak ikke er gjenstand for annen internasjonal undersøkelse eller bileggelse;

(b) klageren har uttømt alle tilgjengelige innenlandske rettsmidler. Dette gjelder likevel ikke når anvendelsen av rettsmidler tar urimelig lang tid.»

Reservasjon:

Norge har tatt følgende forbehold til artikkel 5 nr. 2: «Norge tar forbehold til artikkel 5 nr. 2 idet Komiteen ikke skal ha kompetanse til å behandle en henvendelse fra en enkeltperson dersom samme sak allerede har vært til undersøkelse under en annen form for internasjonal undersøkelse eller bileggelse.»

2.4 Den europeiske sosialpakt av 18. oktober 1961

Norge har ikke påtatt seg forpliktelser etter følgende artikler:

Artikkel 7(1), (4) og (9):

«Med sikte på en effektiv gjennomføring av retten for barn og ungdom til vern, forplikter de kontraherende parter seg til:

Å fastsette at minstealderen for sysselsetting skal være 15 år, med unntak for barn sysselsatt med lettere arbeid som er nærmere fastsatt, og som ikke kan skade deres helse, moral eller utdanning;

(4) Å fastsette at arbeidstiden for personer under 16 år skal være avgrenset under hensyn til deres utvikling og særlig til deres behov for yrkesopplæring;

(9) Å fastsette at personer under 18 år, sysselsatt i slike yrker som er nærmere bestemt i lov eller forskrifter, skal ha regelmessig legekontroll.»

Artikkel 8:

«Med sikte på en effektiv gjennomføring av kvinnelige arbeidstakeres rett til vern forplikter de kontraherende parter seg til:

(1) Å sørge for at kvinner kan ta permisjon før og etter fødsel i til sammen minst 12 uker, enten ved permisjon med lønn, ved tilstrekkelig sosial trygd eller ved stønad av offentlige midler;

(2) Å anse for ulovlig av en arbeidsgiver å si opp en kvinne som er permittert på grunn av fødsel, eller å si henne opp på en slik tid at oppsigelsesfristen ville løpe ut under permisjonen;

(3) Å fastsette at mødre som ammer sine barn, skal ha rett til den tilstrekkelige tid til diegivning;

a) Å regulere sysselsettingen av kvinner i nattarbeid i industrien;

b) Å forby å sysselssette kvinner i gruver under dagen og når det måtte finnes nødvendig, i alt annet arbeid som ikke høver for dem på grunn av at det er farlig, helseskadelig eller særlig anstrengende.»

Artikkel 18:

«Med sikte på en effektiv gjennomføring av retten til å drive økonomisk virksomhet på territoriet til enhver annen kontraherende part forplikter de kontraherende parter seg til:

(1) Å gjennomføre gjeldende regler på en liberal måte;

(2) Å forenkle gjeldende formaliteter og redusere eller avskaffe avgifter pålagt utenlandske arbeidstakere eller deres arbeidsgivere;

(3) Å liberalisere enkeltvis eller i sin helhet de regler som gjelder for sysselsetting av utenlandske arbeidstakere,

og anerkjenne

enhver borgers rett til å forlate landet for å drive økonomisk virksomhet på territoriet til de andre kontraherende parter.»

Artikkel 19(8):

«Med sikte på å gjennomføre en effektiv rett for arbeidstakere og deres familier som flytter fra ett land til et annet til vern og hjelp på territoriet til enhver annen kontraherende part forplikter de kontraherende parter seg til:

(8) Å sørge for at arbeidstakere, som lovlig oppholder seg på deres territorium, ikke utvises med mindre de setter den nasjonale sikkerhet i fare eller forgår seg mot offentlige interesser eller moralen.»

Artikkel 12(4):

«Med sikte på en effektiv gjennomføring av retten til sosial trygghet forplikter de kontraherende parter seg til:

å treffe tiltak, ved dertil egnede bilaterale eller multilaterale avtaler eller på annen måte, og på de vilkår som er fastsatt i slike avtaler, for å sikre:

a) borgere fra andre kontraherende parter samme behandling som egne

borgere når det gjelder retten til sosial trygd, herunder retten til å beholde ytelser etter trygdelovgivningen, uansett i hvilken utstrekning de trygdede flytter fra én kontraherende parts territorium til en annen kontraherende parts territorium,

b) at retten til sosial trygd blir tilstått, opprettholdt og tilstått på nytt ved slike midler som sammenlegging av trygde- og sysselsettingsperioder som er opptjent i samsvar med hver kontraherende parts lovgivning.»

Reservasjon:

«Forpliktelsen etter Paktens artikkel 12 nr. 4 skal undergis den reservasjon at Norge med hensyn til denne bestemmelsen skal ha adgang til i de nevnte bilaterale og mulitilaterale avtaler, å fastsette som vilkår for å sikre likebehandling at utenlandske sjømenn skal være bosatt i det land hvor skipet er hjemmehørende.»

Videre har Norge følgende reservasjon:

«I samsvar med Paktens artikkel 34 erklæres det videre at det norske hovedlandet som Pakten skal få anvendelse på skal være Kongeriket Norges territorium, med unntak av Svalbard (Spitsbergen) og Jan Mayen. Pakten skal ikke få anvendelse på de norske bilandene.»

2.5 Europeisk konvensjon om fremmedarbeidernes rettslige stilling av 24. november 1977

Artikkel 11(1):

«Fremmedarbeidernes status skal ikke være til hinder for innkreving av skyldig underholdsbidrag til personer i opprinnelsesstaten overfor hvem de har underholdsplikt på grunn av familieforhold, foreldreforhold, ekteskap eller slektskap, herunder underholdsplikt overfor et barn født utenfor ekteskap.»

Reservasjon:

«I samsvar med artikkel 36 forbeholder den norske regjering seg retten til ikke å anerkjenne eller tvangsfullbyrde, i henhold til artikkel 11 nr. 1, avgjørelser eller avtaler om underholdsplikt mellom slektninger i sidelinje eller mellom besvogrede.»

Artikkel 12(2):

«Enhver stat kan til enhver tid sende Generalsekretæren i Europarådet en erklæring som skal tre i kraft 1 måned etter den dato den er mottatt, hvor gjenforening av familien som nevnt i nr.1 gjøres videre avhengig av at fremmedarbeideren er i besittelse av til enhver tid tilstrekkelige midler for å dekke familiens behov.»

Erklæring:

«I samsvar med artikkel 12 nr. 2 erklærer den norske regjering at familiegjenforening som nevnt i artikkel 12 nr. 1 gjøres videre avhengig av at fremmedarbeideren til enhver tid er i besittelse av tilstrekkelige midler for å dekke familiens behov.»

2.6 Tilleggsprotokoll til Den europeiske sosialpakt av 5. mai 1988

Reservasjon:

«Protokollen får ikke anvendelse på Svalbard, Jan Mayen og de norske bilandene.»

Til dokumentets forside