St.meld. nr. 21 (1999-2000)

Menneskeverd i sentrum

Til innholdsfortegnelse

1 Menneskerettighetskonvensjoner

1.1 Globale konvensjoner

25. september 1926

Konvensjon om slaveri

9. desember 1948

Konvensjon om forhindring og avstraffelse av forbrytelsen folkemord

21. mars 1950

Konvensjon om undertrykking av handel med mennesker og utnytting av andres prostitusjon

28. juli 1951

Konvensjon om flyktningers stilling

31. mars 1953

Konvensjon om kvinners politiske rettigheter

7. desember 1953

Endringsprotokoll til slaverikonvensjonen

28. september 1954

Konvensjon om statsløses stilling

7. september 1956

Tilleggskonvensjon om avskaffelse av slaveri, slavehandel og forhold og fremgangsmåter beslektet med slaveri

20. februar 1957

Konvensjon om gifte kvinners statsborgerrett

14. desember 1960

Konvensjon mot diskriminering i undervisning

30. august 1961

Konvensjon om begrensning av statsløshet

10. desember 1962

Konvensjon om samtykke til ekteskap, minstealder for ekteskap og registrering av ekteskap

18. desember 1962

Protokoll om opprettelse av en forliks- og meglingskommisjon for bileggelse av tvister mellom partene i Konvensjon mot diskriminering i undervisning

7. mars 1966

Internasjonal konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (Rasediskrimineringskonvensjonen)

16. desember 1966

Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

16. desember 1966

Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter

16. desember 1966

Valgfri protokoll til Den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter

26. november 1968

Konvensjon om ikke-anvendelse av foreldelsesfrister for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten

30. november 1973

Konvensjon om bekjempelse og straff for apartheidforbrytelser

18. desember 1979

Konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner (Kvinnekonvensjonen)

10. desember 1984

Konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (Torturkonvensjonen)

20. november 1989

Konvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen)

15. desember 1989

Den andre tilleggsprotokoll om avskaffelse av dødsstraff til Den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter

18. desember 1990

Konvensjon om beskyttelse av rettighetene til alle fremmedarbeidere og deres familiemedlemmer

1.2 ILO-konvensjoner

28. juni 1930

Konvensjon om tvangsarbeid (nr. 29)

9. juli 1948

Konvensjon om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten (nr. 87)

1. juli 1949

Konvensjon om gjennomføring av prinsippene for organisasjonsretten og retten til å føre kollektive forhandlinger (nr. 98)

29. juni 1951

Konvensjon om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere for arbeid av lik verdi (nr. 100)

25. juni 1957

Konvensjon om avskaffelse av tvangsarbeid (nr. 105)

25. juni 1958

Konvensjon om diskriminering i sysselsetting og yrke (nr. 111)

26. juni 1973

Konvensjon om minstealder for adgang til sysselsetting (nr. 138)

19. juni 1981

Konvensjon om fremme av kollektive forhandlinger (nr. 154)

27. juni 1989

Konvensjon om urbefolkning og stammefolk i selvstendige stater (nr. 169)

17. juni 1999

Konvensjon om de verste former for barnearbeid (nr. 182)

1.3 Regionale konvensjoner

4. november 1950

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (Den europeiske menneskerettighetskonvensjon)

20. mars 1952

Protokoll til Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende rettigheter

18. oktober 1961

Den europeiske sosialpakt

16. september 1963

Protokoll nr. 4 til Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, om beskyttelse av visse rettigheter og friheter som ikke allerede omfattes av Konvensjonen og av første tilleggsprotokoll til Konvensjonen

25. januar 1974

Europeisk konvensjon om ikke-anvendelse av foreldelsesfrister for forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser

15. oktober 1975

Europeisk konvensjon om rettsstillingen for barn født utenfor ekteskap

24. november 1977

Europeisk konvensjon om fremmedarbeidernes rettslige stilling

28. januar 1981

Konvensjon om personvern i forbindelse med elektronisk databehandling av personopplysninger

28. april 1983

Protokoll nr. 6 til Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter om opphevelse av dødsstraff

22. november 1984

Protokoll nr. 7 til Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter

26. november 1987

Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (Den europeiske torturkonvensjon)

5. mai 1988

Tilleggsprotokoll til Den europeiske sosialpakt

21. oktober 1991

Endringsprotokoll til Den europeiske sosialpakt (Endringsprotokollen er ikke i kraft)

5. november 1992

Den europeiske pakt om regions- eller minoritetsspråk

4. november 1993

Protokoll nr. 1 til Den europeiske konvensjon om forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (Protokollen er ikke i kraft)

4. november 1993

Protokoll nr. 2 til Den europeiske konvensjon om forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (Protokollen er ikke i kraft)

11. mai 1994

Protokoll nr. 11 til Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, med endring av kontrollsystemet som er opprettet i Konvensjonen

1. februar 1995

Rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter

9. november 1995

Tilleggsprotokoll til Den europeiske sosialpakt som fastsetter et system for kollektive klager

25. januar 1996

Europeisk konvensjon om utøvelse av barns rettigheter

3. mai 1996

Den reviderte europeiske sosialpakt

4. april 1997

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og menneskets verdighet i forbindelse med anvendelsen av biologi og medisin: Konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin.

Til dokumentets forside