St.meld. nr. 21 (1999-2000)

Menneskeverd i sentrum

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Tiltakene i handlingsplanen skal finansieres innenfor berørte departementers budsjettrammer og rammer for stillingshjemler. Eventuelle forslag om tilleggsbevilgninger vil bli fremmet og behandlet i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen. Handlingsplanen dekker perioden 2000-2004, og tiltak vil bli faset inn i henhold til dette. Handlingsplanen vil bli evaluert gjennom Årsrapport om Norges innsats for menneskerettighetene.

Til dokumentets forside