St.meld. nr. 50 (2002-2003)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

4 Forkortelsesregister

ÄK-JÄMNordiska ämbetsmannakommittén för jämställdhet
ÄK-LivsNordiska ämbetsmannakommittén för livsmedelsfrågor
BUKLedningsgruppen för nordisk barn- och ungdomskultur
EK-ANordisk Embedsmandskomité for arbejdsmarkeds- og arbejdsmiljøpolitik
EK-BYGGNordisk Embedsmandskomité for bygge- og boligsamarbejde
EK-ENERGINordisk Embedsmandskomité for energipolitik
EK-FINANSNordisk Embedsmandskomité for økonomi og finanspolitik
EK-ITNordisk Embedsmandskommité for IT-politik
EK-KNordisk Embedsmandskomité for nordisk kulturelt samarbejde
EK-KONSNordisk Embedsmandskomité for konsumentspørgsmål
EK-LOVNordisk Embedsmandskomité for lovsamarbejde
EK-MNordisk Embedsmandskomité for miljøspørgsmål
EK-NNordisk Embedsmandskomité for næringspolitik
EK-NarkoNordisk Embedsmandskomite for narkotikaspørgsmål
EK-SNordisk socialpolitiske Embedsmandskomité
EK-UNordisk Embedsmandskomité for uddannelse og forskning
FNFForeningarna Nordens Förbund
FOVUNordisk folkeoplysnings- og voksenundervisningssamarbejde
FPRNordiska forskningspolitiska rådet
HØGUTLedningsgruppen för nordiskt samarbete inom högre utbildning
LOPLønns- og personalutvalget
MR-UDen språkpolitiska referensgruppen
MR-UIT-Policygruppen
ABNordiska rådgivande nämnden för energiinformation
NADNordiska nämnden för alkohol- och drogforskning
NAFNordisk arbeidsgruppe for fiskeriforskning
NAINordiska Afrikainstitutet
NAPANordens institut i Grønland
NARNordisk amatørteaterråd
NÄRPNordiska ämbetsmannakommittén för regionalpolitik
NÄTNordiska ëmbetsmannakommittén för transportfrågor
NBICNordic Baltic Investment Committee
NDFNordiska Utvecklingsfonden
NEFNordisk Embedsmandskomité for fiskerispørgsmål
NEFCONordiska miljöfinansieringsbolaget
NEFPNordisk Energiforskning
NEJSNordisk Embedsmandskomité for jord- og skovbrugsspørgsmål
NFANordens folkliga akademi
NFSNordens Fackliga Samorganisation
NGBNordiska Genbanken
NGHNordisk Genbank for husdyr
NHVNordiska hälsovårdshögskolan
NINordisk Industrifond
NIASNordisk Institut for Asienstudier
NIBNordiska Investeringsbanken
NIFCANordisk institut för samtidskonst
NIFINNordens Institut i Finland
NIFSNordisk institutt for sjørett
NIKKNordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
NIOMNordisk institutt for odontologisk materialprøvning
NIVANordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet
NKBNordisk kommitté för bioetik
NKFNordiska Konstförbundet
NKJNordiskt Kontaktorgan för Jordbruksforskning
NKRNordkalottrådet
NKSNordisk kontakt om statsbyggeri
NKUNordisk Konsumentudvalg
NKVNordisk kollegium for viltforskning
NMKLNordisk metodikkomité for næringsmidler
NMRNordisk Ministerråd
NOMESKONordisk medicinalstatistikkomite
NOMUSNordiska Musikkommittén
NOPEFNordiska Projektexportfonden
NOP-HNordiska publiceringsnämnden för humanistiska tidskrifter
NOP-SNordiska publiceringsnämnden för samhällsvetenskapliga tidskrifter
NOPUSNordiska utbildningsprogrammet för utveckling av social service
NORNordisk organ for reinforskning
NORANordisk atlantsamarbejde
NORDANordiskt samarbete om teknisk ackreditering
NORDBOKNordiska litteratur- och bibliotekskommittén
NORDEXNordisk samarbeidskomite for offentlig tilsyn med brannfarlige og eksplosive varer
NORDICOMNordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning
NORDINFONordiska samarbetsorganet för vetenskaplig information
NORDITANordisk institut for teoretisk fysik
NORDVULKNordisk vulkanologisk institut
NorFANordisk Forskerutdanningsakademi
NORMETSamarbetsforum för nordisk metrologi (mätteknik)
NOS-HNordiska samarbetsnämnden för humanistisk forskning
NOS-MNordiska samarbetsnämnden för medicinsk forskning
NOS-NNordisk samarbeidsnemnd for naturvitenskap
NOSOSKONordisk socialstatistikkomité
NOS-SNordiska samarbetsnämnden för samhällsforskning
NRNordiska rådet
NSfKNordisk samarbejdsråd for Kriminologi
NSFPNordisk Skovbrugs Frø- og Planteråd
NSHNordiska samarbetsorganet för handikappfrågor
NSHFNordisk samrådsgruppe på højt niveau for flygtningespørgsmål
NSINordisk samisk institutt
NSKNordiska samarbetskommittén
NSSNordisk samarbejde inden for skoleområdet
NSSNordiska kommittén för samordning av elektriska säkerhetsfrågor
NSUNordisk Sommeruniversitet
NTRNordiska träskyddsrådet
NTRNordiska tulladministrativa rådet
NUDNordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale
NUKNordiska ungdomskommittén
ODINNordisk skolenet
SLEIPNIRRejsestipendieordning for unge kunstnere i Norden under 36 år
SNEILSekretariatet för de nordiska energiinformationsbiblioteken
SNSSamNordisk Skogsforskning
VALHALLANordisk netværk for børne- og ungdomskultur
Til dokumentets forside