St.meld. nr. 50 (2002-2003)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

1 Statsminister Kjell Magne Bondevik: Innlegg i generaldebatten, Nordisk Råds 54. sesjon 30. oktober 2002

President, kolleger, kjære nordiske venner,

Vi opplever nå økende terrorisme i nye og rystende former. FNs sikkerhetsråd drøfter spørsmål som angår vår alles fremtid, også FNs. Fattigdom, overgrep og urettferdighet preger alt for mange land.

I denne tid fremstår nordisk samarbeid på nytt som et godt eksempel. Vi i Norden oppnår gode resultater gjennom mange, kanskje små, men konkrete skritt. Vårt tempo og våre planer må være realistiske. I vårt samkvem må vi ikke snuble over en stein fordi vi løper etter stjernene.

Men det nordiske samarbeidet må ha visjoner og planer dersom det skal ha bærekraft.

Jeg setter det nordiske samarbeidet høyt. Selv har jeg hatt gleden av å delta i Nordisk Råd og Ministerråd i mange år og i ulike kapasiteter.

De nordiske landene har definitivt et spesielt og nært fellesskap. Det forplikter. Og forpliktelsen hilser jeg med glede.

Derfor har det vært en plikt og en glede å lede det norske formannskapet i regjeringssamarbeidet i år. Vi har søkt å bringe fellesskapet videre, bygge på det og forsterke det gjennom et aktivt formannskap.

Vi har søkt et nært forhold til Nordisk Råd. Ministerrådet og Rådet er to sider av samme sak - kulturfellesskapet som grunnlag for felles handling. Vi trenger hverandre for å skape politisk dynamikk, for å drive fram gode saker.

President,

Norge kaller sitt formannskap «Morgendagens Norden».

Fremtiden har vært stikkordet for den norske ledelsen i regjeringssamarbeidet.

Derfor satte vi barn og unge øverst på dagsorden, fulgt av ny innsats for nordisk matvaretrygghet og oppfølgingen av vårt felles arbeid for bærekraftig utvikling.

For det første: 13 regjeringsmedlemmer fra de nordiske landene og de selvstyrte områdene møttes i Oslo i august. Ministermøtet ga fokus til det videre nordiske samarbeidet om barn og unge, og vårt arbeid overfor Nærområdene og EU. Den norske barne- og familieministeren vil redegjøre for vårt arbeid for barn og unge under sesjonen.

For det andre: Matvaretrygghet. Vi har nådd nordisk enighet om en felles handlingsplan for økt matvaretrygghet. Norden samler sine krefter. Slik får vi gjennomslag i internasjonale fora. Slik blir vi bedre i stand til å ta vare på forbrukernes interesser. Den norske samarbeidsministeren vil gjøre rede for et eget ministerrådsforslag om matvaretrygghet.

For det tredje: Vi følger opp den felles nordiske 20-årsstrategien for bærekraftig utvikling. Det norske formannskapet i Ministerrådet har fordelt midler til konkrete aktiviteter. Vi har sammen markert arbeidet overfor EU og globalt på FN-toppmøtet i Johannesburg. Den nordiske strategien er et nybrottsarbeid.

I tillegg har Norrback-rapporten om nordboernes rettigheter i andre nordiske land og nordiske grensehindringer hatt vår systematiske støtte. Dette er praktisk nordisk virke på sitt beste. Regjeringene og parlamentarikerne må se sine muligheter og sitt ansvar. Regjeringen og parlamentarikerne må samvirke hvis vi skal oppnå resultater. Jeg hilser velkommen at min gode kollega Göran Persson har valgt integrasjon som hovedtema for det svenske formannskapet. Det borger for videre oppfølging av Norrback-rapporten.

Jeg kan konstatere, og takke nordiske regjeringskolleger og parlamentarikere for, at hovedsakene i det norske formannskapsprogrammet har fått bred politisk, finansiell og administrativ tilslutning.

President,

Det nordiske samarbeidet er også en plattform for å ivareta felles nordiske interesser overfor EU.

Vår nordiske samhørighet er fornyet når vi har åpnet oss mot våre naboer sørover og østover. Baltikum er vårt nye, gamle nærområde.

De nordiske statsministrene har fordypet sine drøftelser om EU-spørsmål.

Med et nordisk perspektiv følger vi prosessene som former EUs utvidelse og debatten om EUs fremtid. Vi har valgt forskjellige tilknytningsformer til EU. Men både et medlemskap og en EØS-løsning gir tette, om enn ulike bånd.

Denne utvidede rammen er blitt en ryggrad i nordisk samkvem. I januar neste år er Barentssamarbeidet ti år. Derfor inviterer jeg mine nordiske kolleger til Kirkenes i Nord-Norge. Sammen skal vi, og representanter for Russland og EU, drøfte det nordligste Europas fremtid.

President,

Sammen kan vi fortsette å bygge vår nordiske velferd.

I dette ønsker vi hverandre lykke til. Og i denne ånd ønsker jeg Sverige velkommen som påtroppende formannskap i det nordiske regjeringssamarbeidet.

Til dokumentets forside