Prop. 1 S (2010-2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om statsbudsjettet for budsjettåret 2011

I

Oversikt over utgifter og inntekter i statsbudsjettet for budsjettåret 2011

        i 1000 kroner
Utgifter
  Samlede utgifter Drifts - utgifter Nybygg, anlegg mv. Overfør-inger til andre Utlån, gjelds- avdrag mv.
Det kongelige hus  179 384 17 109 - 162 275 -
Regjering  286 100 286 100 - - -
Stortinget og underliggende institusjoner  1 488 445 1 268 207 64 100 156 138 -
Høyesterett  75 018 75 018 - - -
Utenriksdepartementet  33 645 654 5 117 135 29 800 27 741 109 757 610
Kunnskapsdepartementet  42 749 366 3 404 085 28 803 36 316 478 3 000 000
Kulturdepartementet  8 464 038 1 528 052 31 798 6 904 188 -
Justis- og politidepartementet  26 417 694 23 609 393 591 037 2 217 264 -
Kommunal- og regionaldepartementet  142 294 985 350 480 1 000 141 943 505 -
Arbeidsdepartementet  42 343 670 20 895 640 363 650 11 084 380 10 000 000
Helse- og omsorgsdepartementet  110 568 248 3 705 272 17 598 106 835 878 9 500
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet  31 116 738 6 522 143 66 427 24 528 168 -
Nærings- og handelsdepartementet  5 945 640 1 661 120 40 500 4 244 020 -
Fiskeri- og kystdepartementet  4 320 278 2 998 998 652 370 668 910 -
Landbruks- og matdepartementet  16 107 672 1 510 889 9 553 14 587 230 -
Samferdselsdepartementet  29 387 300 13 215 000 10 677 200 5 495 100 -
Miljøverndepartementet  4 573 081 2 507 153 439 084 1 626 844 -
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet  5 747 793 3 784 272 692 274 1 271 247 -
Finansdepartementet  93 247 600 8 318 400 240 100 38 539 100 46 150 000
Forsvarsdepartementet  39 248 552 28 644 621 9 907 852 696 079 -
Olje- og energidepartementet  5 950 570 2 725 620 18 000 3 206 950 -
Ymse utgifter  9 825 000 9 825 000 - - -
Statsbankene  88 117 701 656 515 149 612 11 449 125 75 862 449
Statlig petroleumsvirksomhet  25 010 600 10 600 25 000 000 - -
Statens forretningsdrift  2 423 831 -457 659 2 881 490 - -
Folketrygden  326 333 486 - - 326 333 486 -
Statens pensjonsfond utland  288 007 400 - - 288 007 400 -
Sum utgifter  1 383 875 844 142 179 163 51 902 248 1 054 014 874 135 779 559
Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet Folke- trygden Statsbudsjettet medregnet folketrygden

1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og

overføringer fra Statens pensjonsfond utland) 

881 293 069 231 832 200 1 113 125 269
2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)  921 762 799 326 333 486 1 248 096 285

Driftsutgifter 

142 179 163 - 142 179 163

Nybygg anlegg mv. 

51 902 248 - 51 902 248

Overføringer til andre 

439 673 988 326 333 486 766 007 474

Overføringer til Statens pensjonsfond utland 

288 007 400 - 288 007 400

3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring

fra Statens pensjonsfond utland (1-2) 

-40 469 730 -94 501 286 -134 971 016
4. Overføring fra Statens pensjonsfond utland  134 971 016 - 134 971 016
5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)   94 501 286 -94 501 286 -
           
           
        i 1 000 kroner
Inntekter
  Samlede inntekter Drifts- inntekter Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv. Skatter, avgifter og andre over føringer Tilbake- betalinger mv.
Skatt på formue og inntekt  202 400 000 - - 202 400 000 -
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift  229 800 000 - - 229 800 000 -
Tollinntekter  2 530 000 - - 2 530 000 -
Merverdiavgift  206 700 000 - - 206 700 000 -
Avgifter på alkohol  12 325 000 - - 12 325 000 -
Avgifter på tobakk  8 000 000 - - 8 000 000 -
Avgifter på motorvogner  31 292 000 - - 31 292 000 -
Andre avgifter  44 510 771 - - 44 510 771 -
Sum skatter og avgifter  737 557 771 - - 737 557 771 -
Renter av statens forretningsdrift  86 190 - - 86 190 -
Øvrige inntekter av statens forretningsdrift 1 967 751 500 1 755 551 211 700 -
Sum inntekter av statens forretningsdrift   2 053 941 500 1 755 551 297 890 -
Renter fra statsbankene  9 309 550 - - 9 309 550 -
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer  12 554 192 - - 12 554 192 -
Utbytte ekskl. Statoil  11 022 352 - - 11 022 352 -
Renteinntekter og utbytte (eksl. statens forretningsdrift og Statoil)  32 886 094 - - 32 886 094 -
Inntekter under departementene  27 609 463 16 913 208 319 806 10 376 449 -
Overføring fra Norges Bank  - - - - -
Tilbakeføring av midler fra Statens bank- sikringsfond  - - - - -
Sum andre inntekter  27 609 463 16 913 208 319 806 10 376 449 -
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet  126 300 000 103 000 000 16 400 000 6 900 000 -
Skatt og avgift på utvinning av petroleum  173 900 000 - - 173 900 000 -
Aksjeutbytte fra Statoil  12 818 000 - - 12 818 000 -
Sum petroleumsinntekter  313 018 000 103 000 000 16 400 000 193 618 000 -
Tilbakebetalinger  76 240 199 - - - 76 240 199
Statens pensjonsfond utland  134 971 016 - - 134 971 016 -
Sum inntekter  1 324 336 484 119 913 708 18 475 357 1 109 707 220 76 240 199
Statsbudsjettet Folketrygden ikke medregnet Folketrygden Statsbudsjettet medregnet Folketrygden
Lånetransaksjoner:
6. Utlån gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt  135 779 559 - 135 779 559

Utlån til statsbanker 

75 862 449 - 75 862 449

Gjeldsavdrag 

46 150 000 - 46 150 000

Andre utlån, aksjetegning mv. 

13 767 110 - 13 767 110
7. Tilbakebetalinger mv.  76 240 199 - 76 240 199
8. Utlån mv. (netto) (6 - 7)   59 539 360 - 59 539 360

9. Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning

og lånemidler (8 - 5) 

-34 961 926 94 501 286 59 539 360
 
Kap. Post     Kroner   Kroner
Utgifter:
Det kongelige hus
1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen:
1 Apanasje   9 338 000
50 Det kongelige hoff   146 106 000 155 444 000
2 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen:
1 Apanasje   7 771 000
50 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.   16 169 000 23 940 000
Sum Det kongelige hus 179 384 000
Regjering
20 Statsministerens kontor:
1 Driftsutgifter   83 900 000 83 900 000
21 Statsrådet:
1 Driftsutgifter   137 800 000 137 800 000
24 Regjeringsadvokaten:
1 Driftsutgifter   50 000 000
21 Spesielle driftsutgifter   14 400 000 64 400 000
Sum Regjering 286 100 000
Stortinget og underliggende institusjoner
41 Stortinget:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70  737 880 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  64 100 000
70 Tilskudd til partigruppene   142 638 000
72 Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek  1 400 000
73 Kontingenter, internasjonale delegasjoner   12 100 000 958 118 000
42 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret:
1 Driftsutgifter   6 025 000 6 025 000
43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen:
1 Driftsutgifter   49 902 000 49 902 000
44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste:
1 Driftsutgifter   9 000 000 9 000 000
51 Riksrevisjonen:
1 Driftsutgifter   465 400 000 465 400 000
Sum Stortinget og underliggende institusjoner 1 488 445 000
Høyesterett
61 Høyesterett:
1 Driftsutgifter   75 018 000 75 018 000
Sum Høyesterett 75 018 000
Utenriksdepartementet
Administrasjon av utenrikstjenesten
100 Utenriksdepartementet:
1 Driftsutgifter   1 691 595 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  7 670 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  15 500 000
70 Erstatning av skader på utenlandske ambassader  852 000
71 Diverse tilskudd   34 861 000
72 Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn   145 000
90 Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn   360 000 1 750 983 000
103 Regjeringens fellesbevilgning for represen-tasjon:
1 Driftsutgifter   40 418 000 40 418 000
104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet:
1 Driftsutgifter   8 590 000 8 590 000
Sum administrasjon av utenrikstjenesten 1 799 991 000
Utenriksformål
115 Kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70  29 047 000
70 Tilskudd til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 1  80 212 000 109 259 000
116 Deltaking i internasjonale organisasjoner:
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner   1 316 434 000 1 316 434 000
117 EØS-finansieringsordningene:
72 EØS-finansieringsordningen 2004-2009, kan overføres  1 485 789 000
73 Den norske finansieringsordningen 2004-2009, kan overføres  1 147 538 000
74 Bilaterale samarbeidsprogram med Bulgaria og Romania 2007-2009, kan overføres  118 139 000
75 EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres  100 000 000
76 Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres  100 000 000 2 951 466 000
118 Nordområdetiltak mv.:
70 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres  348 811 000
71 Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres  34 786 000
76 Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres  35 052 000 418 649 000
Sum utenriksformål 4 795 808 000
Administrasjon av utviklingshjelpen
140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen:
1 Driftsutgifter   1 054 200 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  14 300 000 1 068 500 000
141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):
1 Driftsutgifter   207 400 000 207 400 000
144 Fredskorpset:
1 Driftsutgifter   51 700 000 51 700 000
Sum administrasjon av utviklingshjelpen 1 327 600 000
Bilateral bistand
150 Bistand til Afrika:
78 Regionbevilgning for Afrika, kan overføres  2 618 500 000 2 618 500 000
151 Bistand til Asia:
72 Bistand til Afganistan og Pakistan, kan overføres  574 500 000
78 Regionbevilgning for Asia, kan overføres  375 000 000 949 500 000
152 Bistand til Midtøsten:
78 Regionbevilgning for Midtøsten, kan overføres  500 000 000 500 000 000
153 Bistand til Latin-Amerika:
78 Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres  200 500 000 200 500 000
Sum bilateral bistand 4 268 500 000
Globale ordninger
160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling:
1 Driftsutgifter   33 500 000
70 Sivilt samfunn, kan overføres  1 228 000 000
71 Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, kan overføres  81 000 000
72 Demokratistøtte/partier, kan overføres  8 000 000
73 Kultur, kan overføres  106 000 000
75 Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres  172 500 000
77 Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres  135 000 000 1 764 000 000
161 Næringsutvikling:
70 Næringsutvikling, kan overføres  309 000 000
75 NORFUND - tapsavsetting   252 750 000
95 NORFUND - grunnfondskapital ved invester-inger i utviklingsland   757 250 000 1 319 000 000
162 Overgangsbistand (gap):
70 Overgangsbistand (gap), kan overføres  410 000 000 410 000 000
163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneske- rettigheter:
70 Naturkatastrofer, kan overføres  463 000 000
71 Humanitær bistand, kan overføres  2 115 600 000
72 Menneskerettigheter, kan overføres  215 600 000 2 794 200 000
164 Fred, forsoning og demokrati:
70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres  647 725 000
71 ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres  500 000 000
72 Utvikling og nedrustning, kan overføres  175 000 000
73 Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres  340 000 000 1 662 725 000
165 Forskning, kompetanseheving og evaluering:
1 Driftsutgifter   139 000 000
70 Forskning og høyere utdanning, kan overføres  333 000 000
71 Faglig samarbeid, kan overføres  318 600 000 790 600 000
166 Miljø og bærekraftig utvikling mv.:
1 Driftsutgifter   50 400 000
70 Ymse tilskudd, kan overføres  7 595 000
71 Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres  33 000 000
72 Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres  235 000 000
73 Klima- og skogsatsingen, kan overføres  2 163 000 000 2 488 995 000
167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA):
21 Spesielle driftsutgifter   1 803 615 000 1 803 615 000
168 Kvinner og likestilling:
70 Kvinner og likestilling, kan overføres  300 000 000 300 000 000
169 Globale helse- og vaksineinitiativ:
70 Vaksine og helse, kan overføres  1 000 000 000
71 Andre helse- og aidstiltak, kan overføres  145 000 000
72 Det globale fond for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM), kan overføres  450 000 000 1 595 000 000
Sum globale ordninger 14 928 135 000
Multilateral bistand
170 FN-organisasjoner mv.:
70 FNs utviklingsprogram (UNDP)   855 000 000
71 FNs befolkningsfond (UNFPA)   347 000 000
72 FNs barnefond (UNICEF)   1 020 000 000
73 Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres  145 000 000
74 FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)   290 000 000
75 FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)   150 000 000
76 Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres  864 200 000
77 FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres  165 000 000
78 Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres  291 420 000
79 Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres  67 000 000
81 Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres  120 000 000 4 314 620 000
171 Multilaterale finansinstitusjoner:
70 Verdensbanken, kan overføres  814 000 000
71 Regionale banker og fond, kan overføres  762 500 000
72 Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres  394 500 000 1 971 000 000
172 Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak:
70 Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres  240 000 000 240 000 000
Sum multilateral bistand 6 525 620 000
Sum Utenriksdepartementet 33 645 654 000
Kunnskapsdepartementet
Administrasjon
200 Kunnskapsdepartementet:
1 Driftsutgifter   228 549 000
21 Spesielle driftsutgifter   12 148 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  2 776 000 243 473 000
Sum administrasjon 243 473 000
Grunnopplæringen
220 Utdanningsdirektoratet:
1 Driftsutgifter   227 793 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70  3 745 000
70 Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21  50 622 000 282 160 000
221 Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene:
1 Driftsutgifter   13 358 000 13 358 000
222 Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:
1 Driftsutgifter   103 820 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  1 317 000 105 137 000
223 Sametinget:
50 Tilskudd til Sametinget   35 420 000 35 420 000
224 Senter for IKT i utdanningen:
1 Driftsutgifter   50 370 000
21 Spesielle driftsutgifter   35 078 000 85 448 000
225 Tiltak i grunnopplæringen:
1 Driftsutgifter   157 411 000
60 Tilskudd til landslinjer   173 567 000
63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres  51 643 000
64 Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere   141 973 000
66 Tilskudd til leirskoleopplæring   41 377 000
67 Tilskudd til opplæring i finsk   8 318 000
68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen   218 776 000
69 Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen   251 878 000
70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov   29 564 000
71 Tilskudd til utvikling av musikk- og kultur- skolene   9 705 000
72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram   4 958 000
73 Tilskudd til studieopphold i utlandet   9 730 000
74 Tilskudd til organisasjoner   15 884 000 1 114 784 000
226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  1 136 724 000
60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner   35 000 000
71 Tilskudd til vitensentre   22 992 000 1 194 716 000
227 Tilskudd til særskilte skoler:
60 Tilskudd til Moskvaskolen   1 300 000
62 Tilskudd til Fjellheimen leirskole   5 205 000
70 Tilskudd til Den franske skolen i Oslo   6 460 000
71 Tilskudd til internatdriften ved Krokeide videregående skole   22 331 000
72 Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College   28 164 000
73 Tilskudd til opplæring i Kenya og Etiopia   2 579 000 66 039 000
228 Tilskudd til private skoler mv.:
70 Private grunnskoler, overslagsbevilgning  1 227 842 000
71 Private videregående skoler, overslagsbevilgning  1 258 350 000
72 Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning  196 086 000
73 Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning  79 818 000
74 Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning  22 141 000
75 Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning  178 883 000
76 Andre private skoler, overslagsbevilgning  40 875 000
77 Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning  10 799 000
78 Kompletterende undervisning, overslagsbevilgning  26 334 000
79 Toppidrett   25 565 000
80 Privatskoleorganisasjoner   628 000
81 Elevutveksling til utlandet   1 615 000 3 068 936 000
229 Statens fagskole for gartnere og blomster- dekoratører:
1 Driftsutgifter   21 190 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  1 022 000 22 212 000
230 Kompetansesentre for spesialundervisning:
1 Driftsutgifter   639 433 000
21 Spesielle driftsutgifter   52 989 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  7 839 000 700 261 000
Sum grunnopplæringen 6 688 471 000
Barnehager
231 Barnehager:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51  146 168 000
50 Tilskudd til samiske barnehagetilbud   13 753 000
51 Forskning, kan nyttes under post 21  7 517 000
60 Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning  83 275 000
61 Investeringstilskudd, overslagsbevilgning  137 000 000
63 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder   118 551 000
64 Tilskudd til midlertidige lokaler, overslags- bevilgning  30 400 000 536 664 000
Sum barnehager 536 664 000
Voksenopplæring m.m.
252 EUs program for livslang læring:
70 Tilskudd   183 525 000 183 525 000
253 Folkehøyskoler:
70 Tilskudd til folkehøyskoler   653 685 000
71 Tilskudd til Folkehøyskolerådet   3 725 000
72 Tilskudd til nordiske folkehøyskoler   1 171 000 658 581 000
254 Tilskudd til voksenopplæring:
70 Tilskudd til studieforbund   184 951 000
71 Tilskudd til fjernundervisning   13 304 000
72 Tilskudd til Studiesenteret Finnsnes   3 868 000
73 Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner   9 577 000 211 700 000
255 Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.:
70 Senter for studier av Holocaust og livssyns- minoriteter   25 919 000
71 Falstadsenteret   15 184 000
72 Stiftelsen Arkivet   5 696 000
73 Nansen Fredssenter   5 155 000
74 Narviksenteret   1 697 000
75 Det europeiske Wergelandsenteret   6 916 000
76 Raftostiftelsen   2 000 000 62 567 000
256 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk:
1 Driftsutgifter   45 416 000
21 Spesielle driftsutgifter   14 987 000 60 403 000
257 Program for basiskompetanse i arbeidslivet:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70  5 000 000
70 Tilskudd, kan overføres  81 278 000 86 278 000
258 Tiltak for livslang læring:
1 Driftsutgifter   3 896 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1  40 523 000 44 419 000
Sum voksenopplæring m.m. 1 307 473 000
Høyere utdanning og fagskoleutdanning
260 Universiteter og høyskoler:
50 Statlige universiteter og høyskoler   24 157 242 000
70 Private høyskoler   879 958 000 25 037 200 000
270 Studium i utlandet og sosiale formål for studenter:
71 Tilrettelegging av studier i utlandet   14 673 000
74 Tilskudd til velferdsarbeid   70 249 000
75 Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres  234 946 000 319 868 000
276 Fagskoleutdanning:
72 Annen fagskoleutdanning   55 158 000 55 158 000
280 Felles enheter:
1 Driftsutgifter   57 161 000
21 Spesielle driftsutgifter   78 789 000
50 Senter for internasjonalisering av høyere utdanning   45 154 000
71 Tilskudd til UNIS   97 217 000
72 Tilskudd til UNINETT   23 247 000
73 Tilskudd til NORDUnet, kan overføres  19 579 000 321 147 000
281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler:
1 Driftsutgifter   313 795 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  15 849 000
50 Tilskudd til Norges forskningsråd   80 755 000
73 Tilskudd til internasjonale programmer   18 800 000
78 Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet   14 104 000 443 303 000
Sum høyere utdanning og fagskoleutdanning 26 176 676 000
Forskning
283 Meteorologiformål:
50 Meteorologisk institutt   261 911 000
72 Internasjonale samarbeidsprosjekter   57 595 000 319 506 000
285 Norges forskningsråd:
52 Forskningsformål   1 181 930 000
55 Administrasjon   258 492 000 1 440 422 000
286 Forskningsfond:
50 Fondet for forskning og nyskaping, overføring til Norges forskningsråd   1 207 573 000
60 Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning   219 000 000
95 Fondskapital - Fondet for forskning og nyskaping 3 000 000 000 4 426 573 000
287 Forskningsinstitutter og andre tiltak:
21 Spesielle driftsutgifter   8 925 000
53 NUPI   4 077 000
56 Ludvig Holbergs forskningspris   9 100 000
57 Basisbevilgning til samfunnsvitenskaplige forskningsinstitutter   168 858 000
71 Tilskudd til andre private institusjoner   31 926 000
73 Niels Henrik Abels matematikkpris   12 400 000 235 286 000
288 Internasjonale samarbeidstiltak:
21 Spesielle driftsutgifter   6 817 000
72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner   203 312 000
73 EUs rammeprogram for forskning, kan overføres  1 136 673 000
74 Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres  8 627 000
75 UNESCO   19 393 000 1 374 822 000
Sum forskning 7 796 609 000
Sum Kunnskapsdepartementet 42 749 366 000
Kulturdepartementet
Administrasjon m.m.
300 Kulturdepartementet:
1 Driftsutgifter   109 396 000
21 Spesielle driftsutgifter   3 600 000 112 996 000
Sum administrasjon m.m. 112 996 000
Samfunns- og frivillighetsformål
310 Tilskudd til trossamfunn m.m.:
70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning  194 236 000
75 Tilskudd til private kirkebygg, kan overføres  10 432 000
76 Tilskudd til råd for tro og livssyn   5 373 000 210 041 000
314 Kultur og samfunn:
71 Kultur og næringsprosjekter   5 852 000
72 Kultursamarbeid i nordområdene   9 279 000
75 Kultur i inkluderende arbeidsliv   5 320 000
76 Den kulturelle spaserstokken   14 888 000
79 Ymse kultur og samfunnsformål   4 625 000 39 964 000
315 Frivillighetsformål:
70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner   608 632 000
71 Tilskudd til frivilligsentraler   107 479 000
72 Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge   45 752 000
73 Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interessepolitiske virksomhet   4 262 000
74 Frivillighetsregister, kan overføres  3 229 000
77 Forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor   6 860 000
79 Ymse frivillighetsformål   9 131 000
80 Holmenkollen nasjonalanlegg   10 000 000
82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg   60 000 000 855 345 000
Sum samfunns- og frivillighetsformål 1 105 350 000
Kulturformål
320 Allmenne kulturformål:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 77  109 722 000
21 Forskning og utredning   3 500 000
51 Fond for lyd og bilde   29 612 000
52 Norges forskningsråd   4 762 000
53 Sametinget   67 379 000
55 Norsk kulturfond-ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56  44 526 000
56 Norsk kulturfond-flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55  22 167 000
73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres  163 000 000
74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres  255 212 000
75 Kulturprogram, kan overføres  10 647 000
77 Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, kan nyttes under post 1  21 629 000
78 Ymse faste tiltak   19 906 000
79 Til disposisjon, kan nyttes under post 1  20 777 000
82 Nobels fredssenter   26 139 000
84 Pilegrimssatsing   5 155 000 804 133 000
321 Kunstnerformål:
1 Driftsutgifter   16 969 000
72 Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslagsbevilgning  15 844 000
73 Kunstnerstipend m.m., kan overføres  115 724 000
74 Garantiinntekter, overslagsbevilgning  107 240 000
75 Vederlagsordninger   135 204 000 390 981 000
322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom:
1 Driftsutgifter   14 493 000
50 Kunst i offentlige rom   18 293 000
55 Norsk kulturfond   28 341 000
72 Knutepunktinstitusjoner   5 359 000
73 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design   252 414 000
75 Offentlig rom, arkitektur og design   32 143 000
78 Ymse faste tiltak   38 206 000 389 249 000
323 Musikkformål:
1 Driftsutgifter   167 445 000
55 Norsk kulturfond-ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56  135 192 000
56 Norsk kulturfond-flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55  22 416 000
70 Nasjonale institusjoner   235 018 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner   231 311 000
72 Knutepunktinstitusjoner   66 906 000
74 Landsdelsmusikere i Nord-Norge   17 695 000
78 Ymse faste tiltak   90 327 000 966 310 000
324 Scenekunstformål:
1 Driftsutgifter   61 365 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  68 693 000
55 Norsk kulturfond- ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56  83 819 000
56 Norsk kulturfond- flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55  15 532 000
70 Nasjonale institusjoner   892 163 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner   327 002 000
72 Knutepunktinstitusjoner   3 621 000
73 Region- og distriktsopera   45 237 000
78 Ymse faste tiltak   132 674 000 1 630 106 000
326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 77  471 384 000
21 Spesielle driftsutgifter   943 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  23 611 000
55 Norsk kulturfond   154 871 000
72 Knutepunktinstitusjoner   2 128 000
73 Noregs Mållag   3 626 000
74 Det Norske Samlaget   13 928 000
75 Språkteknologi, Norsk Ordbok mv.   19 223 000
76 Ibsenpris m.m.   5 073 000
77 Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 1  12 150 000
78 Ymse faste tiltak   98 327 000 805 264 000
328 Museums- og andre kulturvernformål:
55 Norsk kulturfond   9 817 000
70 Det nasjonale museumsnettverket   858 277 000 868 094 000
329 Arkivformål:
1 Driftsutgifter   276 262 000
21 Spesielle driftsutgifter   7 598 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  8 187 000
78 Ymse faste tiltak   7 949 000 299 996 000
Sum kulturformål 6 154 133 000
Medieformål
334 Film- og medieformål:
1 Driftsutgifter   138 838 000
21 Spesielle driftsutgifter   7 776 000
50 Filmfondet, kan nyttes under post 71  389 361 000
71 Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50  26 898 000
73 Regional filmsatsing   46 307 000
75 Medieprogram, kan overføres  23 875 000
78 Ymse faste tiltak   25 183 000
79 Til disposisjon   1 149 000 659 387 000
335 Pressestøtte:
71 Produksjonstilskudd   281 374 000
73 Anvendt medieforskning og etterutdanning   13 924 000
75 Tilskudd til samiske aviser   23 011 000
76 Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner   793 000
77 Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark   1 855 000 320 957 000
337 Kompensasjon for kopiering til privat bruk:
70 Kompensasjon   41 147 000 41 147 000
339 Lotteri- og stiftelsestilsynet:
1 Driftsutgifter   64 100 000
21 Spesielle driftsutgifter   5 968 000 70 068 000
Sum medieformål 1 091 559 000
Sum Kulturdepartementet 8 464 038 000
Justis- og politidepartementet
Administrasjon
400 Justisdepartementet:
1 Driftsutgifter   327 262 000
50 Norges forskningsråd   4 640 000
71 Tilskudd til internasjonale organisasjoner   7 820 000 339 722 000
Sum administrasjon 339 722 000
Rettsvesen
410 Tingrettene og lagmannsrettene:
1 Driftsutgifter   1 590 677 000
21 Spesielle driftsutgifter   66 901 000 1 657 578 000
411 Domstoladministrasjonen:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1  68 867 000 68 867 000
413 Jordskiftedomstolene:
1 Driftsutgifter   192 530 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  5 431 000 197 961 000
414 Forliksråd og andre domsutgifter:
1 Driftsutgifter   135 310 000
21 Spesielle driftsutgifter   39 980 000 175 290 000
Sum rettsvesen 2 099 696 000
Kriminalomsorg
430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning:
1 Driftsutgifter   3 318 708 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1  64 210 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  22 839 000
60 Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres  64 375 000
70 Tilskudd   21 271 000 3 491 403 000
432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):
1 Driftsutgifter   168 202 000 168 202 000
Sum kriminalomsorg 3 659 605 000
Politi og påtalemyndighet
440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1  9 354 492 000
21 Spesielle driftsutgifter   164 389 000
22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres  7 131 000
23 Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål   60 193 000
70 Tilskudd   18 225 000
71 Tilskudd Norsk rettsmuseum   2 691 000
73 Tilskudd til EUs yttergrensefond   52 500 000 9 659 621 000
441 Oslo politidistrikt:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1  1 893 926 000 1 893 926 000
442 Politihøgskolen:
1 Driftsutgifter   462 886 000 462 886 000
445 Den høyere påtalemyndighet:
1 Driftsutgifter   134 250 000 134 250 000
446 Den militære påtalemyndighet:
1 Driftsutgifter   7 065 000 7 065 000
448 Grensekommissæren:
1 Driftsutgifter   5 447 000 5 447 000
Sum politi og påtalemyndighet 12 163 195 000
Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap
450 Sivile vernepliktige:
1 Driftsutgifter   40 890 000 40 890 000
451 Samfunnssikkerhet og beredskap:
1 Driftsutgifter   568 597 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  2 598 000
70 Overføringer til private   5 221 000 576 416 000
452 Sentral krisehåndtering:
1 Driftsutgifter   10 175 000 10 175 000
455 Redningstjenesten:
1 Driftsutgifter   643 652 000
21 Spesielle driftsutgifter   16 350 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  6 498 000
71 Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten   13 564 000
72 Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester   89 513 000 769 577 000
456 Direktoratet for nødkommunikasjon:
1 Driftsutgifter   139 870 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  385 700 000 525 570 000
Sum redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap 1 922 628 000
Andre virksomheter
460 Spesialenheten for politisaker:
1 Driftsutgifter   34 950 000 34 950 000
466 Særskilte straffesaksutgifter m.m.:
1 Driftsutgifter   886 567 000 886 567 000
467 Norsk Lovtidend:
1 Driftsutgifter   3 179 000 3 179 000
468 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:
1 Driftsutgifter   14 149 000 14 149 000
469 Vergemålsordningen:
1 Driftsutgifter   20 000 000 20 000 000
Sum andre virksomheter 958 845 000
Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.
470 Fri rettshjelp:
1 Driftsutgifter   6 078 000
70 Fri sakførsel   426 694 000
71 Fritt rettsråd   199 559 000
72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak   36 815 000 669 146 000
471 Statens erstatningsansvar:
71 Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning  100 720 000
72 Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning  18 904 000 119 624 000
472 Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre:
1 Driftsutgifter   20 181 000
70 Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning  185 270 000 205 451 000
473 Statens sivilrettsforvaltning:
1 Driftsutgifter   31 584 000 31 584 000
474 Konfliktråd:
1 Driftsutgifter   60 408 000 60 408 000
475 Bobehandling:
1 Driftsutgifter   71 218 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  8 427 000 79 645 000
Sum fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m. 1 165 858 000
Svalbardbudsjettet
480 Svalbardbudsjettet:
50 Tilskudd   91 086 000 91 086 000
Sum Svalbardbudsjettet 91 086 000
Beskyttelse og innvandring
490 Utlendingsdirektoratet:
1 Driftsutgifter   707 569 000
21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60  1 935 875 000
22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse   51 000 000
23 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling og migrasjon, kan overføres  7 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, Effekt-programmet, kan overføres  176 000 000
60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger   239 885 000
70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, kan nyttes under post 60  507 187 000
72 Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres  111 857 000
73 Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60  6 330 000
75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres  13 137 000 3 755 840 000
491 Utlendingsnemnda:
1 Driftsutgifter   248 219 000
21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling   13 000 000 261 219 000
Sum beskyttelse og innvandring 4 017 059 000
Sum Justis- og politidepartementet 26 417 694 000
Kommunal- og regionaldepartementet
Administrasjon m.m.
500 Kommunal- og regionaldepartementet:
1 Driftsutgifter   148 580 000
21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, kan overføres  9 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  1 000 000
50 Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd   15 000 000 173 580 000
Sum administrasjon m.m. 173 580 000
Distrikts- og regionalpolitikk
551 Regional utvikling og nyskaping:
60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling   1 552 350 000
61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres  696 300 000 2 248 650 000
552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling:
21 Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres  13 000 000
62 Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling, kan overføres  30 000 000
72 Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres  459 750 000 502 750 000
554 Kompetansesenter for distriktsutvikling:
1 Driftsutgifter   26 700 000 26 700 000
Sum distrikts- og regionalpolitikk 2 778 100 000
Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.
571 Rammetilskudd til kommuner:
21 Kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet, kan overføres  8 500 000
60 Innbyggertilskudd   94 841 757 000
61 Distriktstilskudd Sør-Norge   334 646 000
62 Nord-Norge- og Namdalstilskudd   1 340 040 000
63 Småkommunetilskudd   877 362 000
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64  2 097 000 000
66 Veksttilskudd   116 996 000
67 Storbytilskudd   363 100 000 99 979 401 000
572 Rammetilskudd til fylkeskommuner:
60 Innbyggertilskudd   25 913 249 000
62 Nord-Norge-tilskudd   535 067 000
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64  407 000 000 26 855 316 000
575 Ressurskrevende tjenester:
60 Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning  4 500 988 000 4 500 988 000
579 Valgutgifter:
1 Driftsutgifter   46 700 000 46 700 000
Sum rammeoverføringer til kommune- sektoren mv. 131 382 405 000
Bolig, bomiljø og bygg
580 Bostøtte:
70 Bostøtte, overslagsbevilgning  3 830 000 000 3 830 000 000
581 Bolig- og bomiljøtiltak:
21 Kunnskapsutvikling og -formidling   5 200 000
61 Husleietilskudd   4 500 000
74 Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres  46 000 000
75 Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig   399 600 000
76 Tilskudd til utleieboliger, kan overføres  428 800 000
77 Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres  20 800 000
78 Boligsosialt kompetansetilskudd, kan overføres  72 100 000 977 000 000
582 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg:
60 Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres  673 000 000
61 Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres  47 000 000 720 000 000
585 Husleietvistutvalget:
1 Driftsutgifter   19 500 000 19 500 000
586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjems- plasser:
63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag   1 273 700 000
64 Investeringstilskudd, kan overføres  1 067 400 000 2 341 100 000
587 Statens bygningstekniske etat:
1 Driftsutgifter   55 800 000
22 Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling   17 500 000 73 300 000
Sum bolig, bomiljø og bygg 7 960 900 000
Sum Kommunal- og regionaldepartementet 142 294 985 000
Arbeidsdepartementet
Administrasjon
600 Arbeidsdepartementet:
1 Driftsutgifter   164 690 000 164 690 000
601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:
21 Spesielle driftsutgifter   61 950 000
22 Tiltak mot ufrivillig deltid   25 000 000
50 Norges forskningsråd   111 940 000
70 Tilskudd   23 420 000
72 Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m.   11 340 000 233 650 000
Sum administrasjon 398 340 000
Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken
604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45  34 620 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21  127 080 000 161 700 000
605 Arbeids- og velferdsetaten:
1 Driftsutgifter   9 565 210 000
21 Spesielle driftsutgifter   26 560 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  230 700 000
70 Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres  227 730 000 10 050 200 000
606 Trygderetten:
1 Driftsutgifter   62 690 000 62 690 000
Sum administrasjon av arbeids- og velferds- politikken 10 274 590 000
Pensjoner m.m.
611 Pensjoner av statskassen:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning  20 900 000 20 900 000
612 Tilskudd til Statens Pensjonskasse:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning  8 963 000 000
70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning  100 000 000 9 063 000 000
613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning  773 000 000
70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning  9 000 000 782 000 000
614 Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse:
1 Driftsutgifter   40 000 000
70 Tap/avskrivninger   2 000 000
90 Utlån, overslagsbevilgning  10 000 000 000 10 042 000 000
615 Yrkesskadeforsikring:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning  72 000 000 72 000 000
616 Gruppelivsforsikring:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning  156 000 000 156 000 000
Sum pensjoner m.m. 20 135 900 000
Tiltak for bedrede levekår mv.
621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering:
21 Spesielle driftsutgifter   37 110 000
63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres  179 150 000
70 Frivillig arbeid, kan overføres  50 160 000
74 Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.   9 890 000 276 310 000
Sum tiltak for bedrede levekår mv. 276 310 000
Arbeidsmarked
634 Arbeidsmarkedstiltak:
21 Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres  76 350 000
76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres  7 253 490 000 7 329 840 000
635 Ventelønn:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning  155 000 000 155 000 000
Sum arbeidsmarked 7 484 840 000
Arbeidsmiljø og sikkerhet
640 Arbeidstilsynet:
1 Driftsutgifter   427 500 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  4 190 000 431 690 000
642 Petroleumstilsynet:
1 Driftsutgifter   185 950 000
21 Spesielle driftsutgifter   21 750 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  1 680 000 209 380 000
643 Statens arbeidsmiljøinstitutt:
50 Statstilskudd   98 000 000 98 000 000
645 Regional verneombudsordning i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen:
70 Tilskudd til oppstartskapital   6 000 000 6 000 000
646 Pionerdykkere i Nordsjøen:
72 Tilskudd, kan overføres  2 990 000 2 990 000
648 Arbeidsretten, Riksmeklingsmannen m.m.:
1 Driftsutgifter   14 600 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1  1 760 000
70 Tilskudd til faglig utvikling   4 000 000 20 360 000
649 Treparts bransjeprogrammer:
21 Spesielle driftsutgifter - Treparts bransjeprogrammer   10 000 000 10 000 000
Sum arbeidsmiljø og sikkerhet 778 420 000
Kontantytelser
660 Krigspensjon:
70 Tilskudd, militære, overslagsbevilgning  165 000 000
71 Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning  405 000 000 570 000 000
664 Pensjonstrygden for sjømenn:
70 Tilskudd   395 270 000 395 270 000
666 Avtalefestet pensjon (AFP):
70 Tilskudd   1 650 000 000 1 650 000 000
667 Supplerende stønad til personer over 67 år:
70 Tilskudd, overslagsbevilgning  380 000 000 380 000 000
Sum kontantytelser 2 995 270 000
Sum Arbeidsdepartementet 42 343 670 000
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet mv.
700 Helse- og omsorgsdepartementet:
1 Driftsutgifter   160 324 000 160 324 000
702 Beredskap:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70  33 973 000
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21  3 307 000 37 280 000
703 Internasjonalt samarbeid:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  51 532 000
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 60  16 401 000 67 933 000
Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv. 265 537 000
Folkehelse
710 Nasjonalt folkehelseinstitutt:
1 Driftsutgifter   481 516 000
21 Spesielle driftsutgifter   517 925 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  17 598 000 1 017 039 000
711 Ernæring og mattrygghet:
1 Driftsutgifter   19 576 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70  11 102 000
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21  1 009 000
74 Skolefrukt, kan overføres  17 825 000 49 512 000
712 Bioteknologinemnda:
1 Driftsutgifter   8 339 000 8 339 000
715 Statens strålevern:
1 Driftsutgifter   73 727 000
21 Spesielle driftsutgifter   41 562 000 115 289 000
716 Statens institutt for rusmiddelforskning:
1 Driftsutgifter   37 084 000 37 084 000
718 Rusmiddelforebygging:
21 Spesielle driftsutgifter   89 343 000
63 Rusmiddeltiltak, kan overføres  28 118 000
70 Frivillig arbeid, kan overføres  93 641 000 211 102 000
719 Annet folkehelsearbeid:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79  57 418 000
60 Kommunetilskudd, kan overføres  12 211 000
70 Smittevern mv., kan overføres  25 206 000
73 Fysisk aktivitet, kan overføres  32 464 000
79 Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21  7 603 000 134 902 000
Sum folkehelse 1 573 267 000
Helseforvaltning
720 Helsedirektoratet:
1 Driftsutgifter   785 746 000
21 Spesielle driftsutgifter   86 068 000
22 Elektroniske resepter, kan overføres  55 861 000
70 Refusjon helsehjelp i utlandet   8 000 000 935 675 000
721 Statens helsetilsyn:
1 Driftsutgifter   87 836 000
21 Spesielle driftsutgifter   6 000 000 93 836 000
722 Norsk pasientskadeerstatning:
1 Driftsutgifter   114 823 000
70 Advokatutgifter   30 895 000
71 Særskilte tilskudd   2 128 000 147 846 000
723 Pasientskadenemnda:
1 Driftsutgifter   37 805 000 37 805 000
724 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell:
1 Driftsutgifter   28 965 000 28 965 000
725 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten:
1 Driftsutgifter   124 199 000 124 199 000
726 Statens helsepersonellnemnd:
1 Driftsutgifter   6 543 000 6 543 000
728 Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda:
1 Driftsutgifter   3 551 000 3 551 000
729 Pasient- og brukerombud:
1 Driftsutgifter   55 794 000 55 794 000
Sum helseforvaltning 1 434 214 000
Spesialisthelsetjenester
732 Regionale helseforetak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  8 433 000
70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75  370 783 000
72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres  42 044 403 000
73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres  14 669 420 000
74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres  11 164 389 000
75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres  9 920 256 000
76 Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning  19 907 259 000
77 Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning  2 382 276 000
78 Forskning og nasjonale kompetansesentre, kan overføres  884 716 000
79 Raskere tilbake, kan overføres  498 558 000
82 Investeringslån, kan overføres  647 024 000
83 Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslags- bevilgning  20 000 000
91 Opptrekksrenter for lån tom. 2007, overslags-bevilgning  9 500 000 102 527 017 000
733 Habilitering og rehabilitering:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79  18 633 000
70 Behandlingsreiser til utlandet   106 651 000
72 Kjøp av opptrening mv., kan overføres  30 686 000
79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21  16 552 000 172 522 000
734 Særskilte tilskudd til psykiske helse og rustiltak:
1 Driftsutgifter - Kontollkommisjonene   37 083 000
21 Spesielle driftsutgifter   9 200 000
70 Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket   2 187 000
71 Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede   67 490 000
72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus   47 674 000 163 634 000
Sum Spesialisthelsetjenester 102 863 173 000
Legemidler
750 Statens legemiddelverk:
1 Driftsutgifter   208 353 000 208 353 000
751 Legemiddeltiltak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  12 278 000
70 Tilskudd   59 156 000 71 434 000
Sum Legemidler 279 787 000
Helse- og omsorgstjenester i kommunene
761 Omsorgstjeneste:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79  117 039 000
60 Omsorgstjenester, kan overføres  188 762 000
61 Vertskommuner   965 149 000
66 Brukerstyrt personlig assistanse   84 790 000
67 Utviklingstiltak   170 988 000
71 Frivillig arbeid mv.   21 906 000
72 Landsbystiftelsen   65 580 000
73 Særlige omsorgsbehov   20 530 000
75 Kompetansetiltak   9 270 000
79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21  12 988 000 1 657 002 000
762 Primærhelsetjeneste:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70  41 202 000
60 Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten   9 205 000
61 Fengselshelsetjeneste   122 989 000
70 Tilskudd, kan nyttes under post 21  38 897 000
71 Frivillig arbeid mv.   6 211 000
73 Forebygging av uønskede svangerskap og abort, kan overføres  29 896 000
74 Stiftelsen Amathea   15 444 000 263 844 000
763 Rustiltak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71  61 869 000
61 Kommunalt rusarbeid, kan overføres  407 381 000
71 Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21  165 394 000
72 Kompetansesentra mv.   88 859 000 723 503 000
764 Psykisk helse:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  61 456 000
60 Psykisk helsearbeid, kan overføres  200 712 000
72 Utviklingstiltak, kan overføres  387 363 000
73 Vold og traumatisk stress, kan overføres  109 511 000 759 042 000
769 Utredningsvirksomhet mv.:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70  28 762 000
70 Utredningsvirksomhet mv., kan nyttes under post 21  4 330 000 33 092 000
Sum helse- og omsorgstjenester i kommunene 3 436 483 000
Tannhelsetjenester
770 Tannhelsetjenester:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70  11 895 000
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21  88 245 000 100 140 000
Sum tannhelsetjenester 100 140 000
Kunnskap og kompetanse
780 Forskning:
50 Norges forskningsråd mv.   262 898 000 262 898 000
781 Forsøk og utvikling mv.:
21 Spesielle driftsutgifter   70 066 000
70 Norsk Helsenett SF   19 000 000
79 Andre tilskudd   37 394 000 126 460 000
782 Helseregistre:
21 Spesielle driftsutgifter   16 149 000
70 Tilskudd   32 992 000 49 141 000
783 Personell:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79  26 242 000
61 Turnustjeneste   122 728 000
79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21  28 178 000 177 148 000
Sum kunnskap og kompetanse 615 647 000
Sum Helse- og omsorgsdepartementet 110 568 248 000
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Administrasjon
800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:
1 Driftsutgifter   146 350 000
21 Spesielle driftsutgifter   14 692 000 161 042 000
Sum administrasjon 161 042 000
Integrering og mangfold
820 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:
1 Driftsutgifter   179 939 000 179 939 000
821 Bosetting av flyktninger og tiltak for inn- vandrere:
21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres  45 218 000
50 Norges Forskningsråd   6 000 000
60 Integreringstilskudd, kan overføres  4 304 872 000
61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning  258 504 000
62 Kommunale innvandrertiltak   107 179 000
70 Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging   4 020 000
71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet   48 460 000
72 Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.   2 369 000
73 Tilskudd   4 622 000 4 781 244 000
822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
21 Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres  21 682 000
22 Norskprøver for voksne innvandrere   14 898 000
60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere   1 628 069 000 1 664 649 000
823 Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene:
1 Driftsutgifter   6 312 000 6 312 000
Sum integrering og mangfold 6 632 144 000
Tiltak for familie, likestilling og ikke-diskriminering
840 Krisetiltak:
21 Spesielle driftsutgifter   5 547 000
61 Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning  63 659 000
70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1  29 794 000 99 000 000
841 Samliv og konfliktløsning:
21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning  13 832 000
22 Opplæring, forskning, utvikling mv.   6 010 000
23 Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslags-bevilgning  6 437 000
70 Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 1  4 344 000
71 Tiltak etter samlivsbrudd for barn i konfliktfylte familier   2 853 000 33 476 000
842 Familievern:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70  202 860 000
21 Spesielle driftsutgifter   6 916 000
70 Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1  127 954 000 337 730 000
843 Likestillings- og diskrimineringsnemnda:
1 Driftsutgifter   2 363 000 2 363 000
844 Kontantstøtte:
70 Tilskudd, overslagsbevilgning  1 437 000 000 1 437 000 000
845 Barnetrygd:
70 Tilskudd, overslagsbevilgning  14 950 000 000 14 950 000 000
846 Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50  23 967 000
50 Forskning, kan nyttes under post 21  6 500 000
70 Tilskudd   16 587 000
72 Tiltak for lesbiske og homofile   9 069 000
73 Tilskudd til likestillingssentre   5 468 000
79 Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres  7 965 000 69 556 000
847 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71  27 134 000
50 Forskning   5 600 000
70 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner   161 400 000
71 Tiltak for økt tilgjenglighet og universell utforming, kan overføres, kan nyttes under post 21  19 479 000 213 613 000
849 Likestillings- og diskrimineringsombudet:
50 Basisbevilgning   52 713 000 52 713 000
Sum tiltak for familie, likestilling og ikke-diskriminering 17 195 451 000
Tiltak for barn og ungdom
850 Barneombudet:
1 Driftsutgifter   12 912 000 12 912 000
852 Adopsjonsstøtte:
70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning  14 896 000 14 896 000
853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker:
1 Driftsutgifter   132 448 000 132 448 000
854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71  73 432 000
50 Forskning   5 000 000
60 Kommunalt barnevern   240 000 000
65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning  457 400 000
71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21  23 737 000
72 Atferdssenteret   11 615 000 811 184 000
855 Statlig forvaltning av barnevernet:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60  3 411 000 000
21 Spesielle driftsutgifter   64 130 000
22 Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1  1 564 330 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  66 427 000
60 Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 1  175 046 000 5 280 933 000
856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:
1 Driftsutgifter   229 077 000 229 077 000
857 Barne- og ungdomstiltak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71  12 655 000
50 Forskning   4 300 000
60 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres  48 537 000
70 Barne- og ungdomsorganisasjoner   100 621 000
71 Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 21  4 000 000
79 Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres  32 393 000 202 506 000
858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1  202 805 000
21 Spesielle driftsutgifter   19 662 000
22 Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser   30 102 000 252 569 000
859 EUs ungdomsprogram:
1 Driftsutgifter, kan overføres  7 274 000 7 274 000
Sum tiltak for barn og ungdom 6 943 799 000
Forbrukerpolitikk
860 Forbrukerrådet:
50 Basisbevilgning   99 203 000
51 Markedsportaler   9 557 000 108 760 000
862 Positiv miljømerking:
70 Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking   5 822 000 5 822 000
865 Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  8 912 000
79 EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres  4 520 000 13 432 000
866 Statens institutt for forbruksforskning:
50 Basisbevilgning   27 041 000 27 041 000
867 Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet:
1 Driftsutgifter   7 752 000 7 752 000
868 Forbrukerombudet:
1 Driftsutgifter   21 495 000 21 495 000
Sumforbrukerpolitikk 184 302 000
Sum Barne- likestillings- og inkluderings- departementet 31 116 738 000
Nærings- og handelsdepartementet
Administrasjon
900 Nærings- og handelsdepartementet:
1 Driftsutgifter   177 070 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  54 900 000
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner   20 100 000
72 Tilskudd til beredskapsordninger   3 100 000
73 Tilskudd til Ungt Entreprenørskap, kan overføres  11 000 000 266 170 000
Sum administrasjon 266 170 000
Infrastruktur og rammebetingelser
901 Styret for det industrielle rettsvern:
1 Driftsutgifter   207 500 000 207 500 000
902 Justervesenet:
1 Driftsutgifter   100 100 000
21 Spesielle driftsutgifter   2 100 000 102 200 000
903 Norsk Akkreditering:
1 Driftsutgifter   32 900 000 32 900 000
904 Brønnøysundregistrene:
1 Driftsutgifter   308 300 000
22 Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres  187 700 000 496 000 000
905 Norges geologiske undersøkelse:
1 Driftsutgifter   151 350 000
21 Spesielle driftsutgifter   69 400 000 220 750 000
906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:
1 Driftsutgifter   16 800 000
30 Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres  10 500 000
31 Miljøtiltak Løkken, kan overføres  30 000 000 57 300 000
907 Sjøfartsdirektoratet:
1 Driftsutgifter   310 700 000 310 700 000
908 Skipsregistrene:
1 Driftsutgifter   18 600 000 18 600 000
909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:
73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslags-bevilgning  1 646 600 000 1 646 600 000
913 Standardisering:
70 Tilskudd   28 000 000 28 000 000
Sum infrastruktur og rammebetingelser 3 120 550 000
Forskning, innovasjon og internasjonalisering
920 Norges forskningsråd:
50 Tilskudd   1 337 000 000 1 337 000 000
922 Romvirksomhet:
50 Norsk Romsenter   48 700 000
70 Kontingent i European Space Agency (ESA)   131 860 000
71 Internasjonal romvirksomhet   377 360 000
72 Nasjonale følgemidler, kan overføres  48 900 000
73 Galileo   75 300 000 682 120 000
924 Internasjonalt samarbeid og utviklings- programmer:
70 Tilskudd  40 000 000 40 000 000
929 Norsk Designråd:
70 Tilskudd   36 000 000 36 000 000
934 Internasjonaliseringstiltak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  13 000 000
73 Støtte ved kapitalvareeksport   423 000 000 436 000 000
937 Svalbard Reiseliv AS:
71 Tilskudd   2 100 000 2 100 000
Sum forskning, innovasjon og internasjonali-sering 2 533 220 000
Statlig eierskap
950 Forvaltning av statlig eierskap:
21 Spesielle driftsutgifter   10 700 000 10 700 000
953 Kings Bay AS:
70 Tilskudd   15 000 000 15 000 000
Sum statlig eierskap 25 700 000
Sum Nærings- og handelsdepartementet 5 945 640 000
Fiskeri- og kystdepartementet
Administrasjon
1000 Fiskeri- og kystdepartementet:
1 Driftsutgifter   106 160 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  4 860 000
70 Tilskudd diverse formål, kan overføres  500 000
71 Tilskudd til kystkultur, kan overføres  9 250 000 120 770 000
1001 Deltakelse i internasjonale organisasjoner:
70 Tilskudd, kan overføres  9 500 000 9 500 000
Sum administrasjon 130 270 000
Forskning og innovasjon
1020 Havforskningsinstituttet:
1 Driftsutgifter   316 300 000
21 Spesielle driftsutgifter   289 400 000 605 700 000
1021 Drift av forskningsfartøyene:
1 Driftsutgifter   123 890 000
21 Spesielle driftsutgifter   57 460 000 181 350 000
1022 NIFES:
1 Driftsutgifter   58 900 000
21 Spesielle driftsutgifter   83 300 000 142 200 000
1023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU:
50 Tilskudd Norges forskningsråd, kan overføres  321 060 000
51 Tilskudd Veterinærinstituttet   40 330 000
71 Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres  13 250 000
72 Tilskudd Nofima, kan overføres  70 760 000
74 Tilskudd marin bioteknologi mv., kan overføres  32 800 000
75 Tilskudd Akvariet i Bergen   3 530 000 481 730 000
Sum forskning og innovasjon 1 410 980 000
Fiskeri- og havbruksforvaltning
1030 Fiskeridirektoratet:
1 Driftsutgifter   340 390 000
21 Spesielle driftsutgifter   4 800 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  1 630 000 346 820 000
1050 Diverse fiskeriformål:
71 Sosiale tiltak, kan overføres  2 000 000
72 Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere   13 400 000
74 Erstatninger, kan overføres  2 140 000
75 Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres  50 000 000
79 Informasjon ressursforvaltning, kan overføres  1 440 000 68 980 000
Sum fiskeri- og havbruksforvaltning 415 800 000
Kystforvaltning
1062 Kystverket:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45  1 376 508 000
21 Spesielle driftsutgifter   194 350 000
30 Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres  477 750 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1  172 990 000
60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres  55 650 000
70 Tilskudd Redningsselskapet   43 300 000 2 320 548 000
1070 Samfunnet Jan Mayen og Loran-C:
1 Driftsutgifter   42 680 000 42 680 000
Sum kystforvaltning 2 363 228 000
Sum Fiskeri- og kystdepartementet 4 320 278 000
Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matforvaltning m.m.
1100 Landbruks- og matdepartementet:
1 Driftsutgifter   130 331 000
45 Store utstyrskjøp og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50  2 595 000
50 Store utstyrskjøp og vedlikehold - forvaltningsorganer med særskilte fullmakter   255 000 133 181 000
Sum landbruks- og matforvaltning m.m. 133 181 000
Matpolitikk
1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:
50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet   85 651 000
51 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk   65 846 000
52 Støtte til fagsentrene, Bioforsk   16 717 000 168 214 000
1115 Mattilsynet:
1 Driftsutgifter   1 153 640 000
22 Reguleringspremie til kommunale og fylkes-kommunale pensjonskasser   7 225 000
23 Særskilte prosjekt, kan overføres  6 000 000
71 Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning  1 131 000 1 167 996 000
Sum matpolitikk 1 336 210 000
Forskning og innovasjon
1137 Forskning og innovasjon:
50 Forskningsaktivitet   217 528 000
51 Basisbevilgninger til forskningsinstitutter m.m.   181 147 000
53 Omstillingsmidler instituttsektoren mv.   4 096 000 402 771 000
Sum forskning og innovasjon 402 771 000
Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak
1138 Støtte til organisasjoner m.m.:
70 Støtte til organisasjoner, kan overføres  20 447 000
71 Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser, kan overføres  16 873 000 37 320 000
1139 Genressurser, miljø- og ressursregistreringer:
70 Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres  19 655 000
71 Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres  19 929 000 39 584 000
1141 Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket:
50 Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse   23 142 000
52 Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap   94 970 000 118 112 000
1143 Statens landbruksforvaltning:
1 Driftsutgifter   172 404 000
60 Tilskudd til veterinærdekning   122 445 000
70 Tilskudd til beredskap i kornsektoren, kan overføres  361 000
72 Erstatninger, overslagsbevilgning  302 000
73 Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer, overslagsbevilgning  45 610 000
74 Tilskudd til prosjekt innen planteforedling og oppformering, kan overføres  15 096 000
75 Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt   1 000 000 357 218 000
1144 Regionale og lokale tiltak i landbruket:
77 Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres  6 592 000 6 592 000
1147 Reindriftsforvaltningen:
1 Driftsutgifter   41 289 000
45 Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres  6 958 000
70 Tilskudd til fjellstuer   702 000
71 Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres  8 904 000
82 Radioaktivitetstiltak, kan overføres  2 500 000 60 353 000
1148 Naturskade - erstatninger:
71 Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning  90 000 000 90 000 000
1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket:
51 Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket   3 271 000
71 Tilskudd til verdiskapings- og klimatiltak i skogbruket, kan overføres  62 485 000 65 756 000
1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:
50 Fondsavsetninger   1 075 153 000
70 Markedsregulering, kan overføres  213 900 000
73 Pristilskudd, overslagsbevilgning  2 267 500 000
74 Direkte tilskudd, kan overføres  7 810 119 000
77 Utviklingstiltak, kan overføres  211 230 000
78 Velferdsordninger, kan overføres  1 759 704 000 13 337 606 000
1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen:
51 Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet   30 000 000
72 Tilskudd til organisasjonsarbeid   6 100 000
75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres  61 800 000
79 Velferdsordninger   3 100 000 101 000 000
1161 Statskog SF - forvaltningsdrift:
70 Tilskudd til forvaltningsdrift   13 173 000
75 Oppsyn i statsallmenninger   8 796 000 21 969 000
Sum næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak 14 235 510 000
Sum Landbruks- og matdepartementet 16 107 672 000
Samferdselsdepartementet
Administrasjon m.m.
1300 Samferdselsdepartementet:
1 Driftsutgifter   128 000 000
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner   26 700 000
71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.   30 200 000
72 Tilskudd til samferdselsberedskap   2 500 000 187 400 000
1301 Forskning og utvikling mv.:
21 Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.   17 100 000
50 Samferdselsforskning, kan overføres  150 800 000
72 Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres  73 200 000 241 100 000
Sum administrasjon m.m. 428 500 000
Luftfartsformål
1310 Flytransport:
70 Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311 post 71  692 600 000 692 600 000
1311 Tilskudd til regionale flyplasser:
71 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap.1310 post 70  26 600 000 26 600 000
1313 Luftfartstilsynet:
1 Driftsutgifter   179 600 000 179 600 000
1314 Statens havarikommisjon for transport:
1 Driftsutgifter   59 000 000 59 000 000
Sum luftfartsformål 957 800 000
Vegformål
1320 Statens vegvesen:
23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72  7 170 100 000
29 Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30  443 000 000
30 Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72  5 498 400 000
31 Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30  524 800 000
35 Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres  142 100 000
36 E16 over Filefjell, kan overføres  120 000 000
37 E6 vest for Alta, kan overføres  110 000 000
61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene   103 800 000
62 Tilskudd til rassikring på fylkesveger   526 300 000
72 Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30  446 400 000 15 084 900 000
Sum vegformål 15 084 900 000
Særskilte transporttiltak
1330 Særskilte transporttiltak:
60 Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres  513 100 000
70 Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes   291 100 000
75 Kompensasjon til distriktene for forskjeller i drivstoffpriser   20 600 000 824 800 000
Sum særskilte transporttiltak 824 800 000
Jernbaneformål
1350 Jernbaneverket:
23 Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30  4 923 000 000
25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres  76 300 000
30 Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23  3 875 200 000
31 Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, kan overføres  366 300 000
33 Fysisk skille Jernbaneverket - BaneTele AS, kan overføres  25 600 000 9 266 400 000
1351 Persontransport med tog:
70 Kjøp av persontransport med tog, kan overføres  2 220 100 000 2 220 100 000
1354 Statens jernbanetilsyn:
1 Driftsutgifter   51 600 000 51 600 000
Sum jernbaneformål 11 538 100 000
Post og telekommunikasjoner
1370 Posttjenester:
70 Kjøp av post- og banktjenester   345 000 000 345 000 000
1380 Post- og teletilsynet:
1 Driftsutgifter   167 300 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  14 800 000
70 Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres  26 100 000 208 200 000
Sum post og telekommunikasjoner 553 200 000
Sum Samferdselsdepartementet 29 387 300 000
Miljøverndepartementet
Fellesoppgaver, regional planlegging, forskning, internasjonalt arbeid m.m.
1400 Miljøverndepartementet:
1 Driftsutgifter   229 013 000
21 Spesielle driftsutgifter   153 405 000
22 Spesielle driftsutgifter knyttet til lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres  3 000 000
70 Grunnstøtte til frivillige miljøvernorganisasjoner   42 505 000
71 Internasjonale organisasjoner   45 429 000
73 Tilskudd til kompetanseformidling og informasjon om miljøvennlig produksjon og forbruk, kan overføres  18 750 000
74 Tilskudd til AMAP, kan overføres  3 700 000
75 Miljøvennlig byutvikling, kan overføres  31 000 000
76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres  20 696 000
79 Den nordiske verdensarvstiftelsen   5 000 000
80 Tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet for alle, kan overføres, kan nyttes under post 22  600 000
81 Tilskudd til byutvikling og lokalt miljøvern, kan overføres, kan nyttes under post 22  27 000 000 580 098 000
1410 Miljøvernforskning og miljøovervåking:
21 Miljøovervåking og miljødata   159 958 000
50 Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene   149 718 000
51 Forskningsprogrammer m.m.   167 518 000
53 Internasjonalt samarbeid om miljøvernforskning   6 351 000
70 Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinsti- tuttene   15 038 000
72 Tilskudd til GenØk - Senter for biosikkerhet   14 900 000
73 Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene   8 652 000 522 135 000
Sum fellesoppgaver, regional planlegging, forskning, internasjonalt arbeid m.m. 1 102 233 000
Naturens mangfold og friluftsliv
1425 Vilt- og fisketiltak:
1 Driftsutgifter   27 600 000
70 Tilskudd til fiskeformål, kan overføres  9 000 000
71 Tilskudd til viltformål, kan overføres  43 500 000 80 100 000
1426 Statens naturoppsyn:
1 Driftsutgifter   117 244 000
30 Tiltak i nasjonalparkene, kan overføres  29 391 000
31 Tiltak i naturverns- og kulturlandskapsområder, kan overføres  41 502 000
32 Skjærgårdsparker mv., kan overføres  23 695 000 211 832 000
1427 Direktoratet for naturforvaltning:
1 Driftsutgifter   155 761 000
21 Spesielle driftsutgifter   274 644 000
30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres  36 405 000
31 Tiltak i friluftsområder, kan overføres  24 500 000
32 Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres  10 950 000
34 Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres  54 100 000
35 Statlig erverv, nytt skogvern, kan overføres  134 981 000
60 Tilskudd til lokalt utviklingsfond   6 000 000
70 Tilskudd til kalking og lokale fiskeformål, kan overføres  88 000 000
71 Forvaltningstiltak i verdensarvsområder, kan overføres  9 600 000
72 Erstatninger for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning  136 223 000
73 Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres  68 100 000
74 Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres  20 693 000
75 Internasjonale avtaler og medlemskap   1 074 000
76 Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre, kan overføres  37 000 000
78 Friluftsrådenes landsforbund og interkommunale friluftsråd, kan overføres  8 000 000
81 Verdiskapingsprogrammet for naturarven, kan overføres, kan nyttes under post 21  10 000 000
82 Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21  28 000 000 1 104 031 000
Sum naturens mangfold og friluftsliv 1 395 963 000
Kulturminner og kulturmiljø
1429 Riksantikvaren:
1 Driftsutgifter   115 281 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under postene 72 og 73  30 915 000
50 Tilskudd til Samisk kulturminnearbeid   3 000 000
72 Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21  216 212 000
73 Brannsikring og beredskapstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21  11 953 000
74 Fartøyvern, kan overføres  42 004 000
75 Internasjonalt samarbeid, kan overføres  1 100 000
77 Verdiskapingsprogram på kulturminneområdet, kan overføres, kan nyttes under post 21  3 000 000
78 Tilskudd til beslutningsgrunnlag for myndighetsutøvelse innen arkeologi, kan overføres, kan nyttes under post 21  6 500 000 429 965 000
1432 Norsk kulturminnefond:
50 Til disposisjon for kulturminnetiltak   59 480 000 59 480 000
Sum kulturminner og kulturmiljø 489 445 000
Klima og forurensning
1441 Klima- og forurensningsdirektoratet:
1 Driftsutgifter   331 982 000
21 Spesielle driftsutgifter   21 595 000
22 Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter   2 025 000
39 Oppryddingstiltak, kan overføres  83 560 000
75 Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning  166 320 000
76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning  50 000 000 655 482 000
1445 Miljøvennlig skipsfart:
21 Spesielle driftsutgifter   4 000 000 4 000 000
1447 Miljøhensyn i offentlige innkjøp:
21 Spesielle driftsutgifter   18 000 000 18 000 000
1448 Radioaktiv forurensning i det ytre miljø:
1 Driftsutgifter   11 000 000 11 000 000
Sum klima og forurensning 688 482 000
Kart, geodata og eiendomsinformasjon
1465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:
1 Driftsutgifter   190 619 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  411 066 000 601 685 000
Sum kart, geodata og eiendomsinformasjon 601 685 000
Nord- og polarområdene
1471 Norsk Polarinstitutt:
1 Driftsutgifter   184 127 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  61 895 000
50 Stipend   498 000 246 520 000
1472 Svalbard miljøvernfond:
50 Overføringer til Svalbard miljøvernfond   11 730 000 11 730 000
1474 Senter for klima og miljø:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under postene 50 og 70  4 023 000
50 Tilskudd til statlige mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 01 og 70  13 000 000
70 Tilskudd til private mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 01 og 50  20 000 000 37 023 000
Sum nord- og polarområdene 295 273 000
Sum Miljøverndepartementet 4 573 081 000
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Administrasjon mv.
1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet:
1 Driftsutgifter   176 298 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  55 829 000
22 Forskning, kan overføres  18 347 000 250 474 000
1502 Tilskudd til kompetanseutvikling:
70 Tilskudd, kan overføres  15 000 000 15 000 000
1503 Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte:
70 Tilskudd   136 462 000 136 462 000
Sum administrasjon mv. 401 936 000
Fylkesmannsembetene
1510 Fylkesmannsembetene:
1 Driftsutgifter   1 308 785 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  159 599 000 1 468 384 000
Sum fylkesmannsembetene 1 468 384 000
Fellestjenester i regjeringskvartalet
1520 Departementenes servicesenter:
1 Driftsutgifter   362 886 000
22 Fellesutgifter i regjeringskvartalet   81 777 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  37 344 000 482 007 000
Sum fellestjenester i regjeringskvartalet 482 007 000
Partistøtte
1530 Tilskudd til de politiske partier:
1 Driftsutgifter   1 378 000
70 Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner   234 252 000
71 Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner   30 499 000
73 Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner   66 615 000
75 Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner   18 936 000
76 Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner   7 075 000 358 755 000
Sum partistøtte 358 755 000
Samiske formål
1533 Sametinget:
50 Sametinget   225 655 000
54 Avkastning av Samefolkets fond   3 593 000 229 248 000
1534 Tilskudd til samiske formål:
50 Samisk høgskole   2 800 000
51 Divvun   4 700 000
72 Samisk språk, informasjon m.m.   11 081 000
74 Dokumentasjon, formidling m.m.   1 443 000 20 024 000
1535 Galdú - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter:
1 Driftsutgifter   3 151 000 3 151 000
1536 Internasjonalt reindriftssenter:
1 Driftsutgifter   3 541 000 3 541 000
Sum samiske formål 255 964 000
Nasjonale minoriteter
1540 Nasjonale minoriteter:
60 Tiltak for rom, kan overføres  5 634 000
70 Tilskudd til nasjonale minoriteter   5 841 000
71 Avkastning av Romanifolkets/taternes kulturfond   3 550 000 15 025 000
Sum nasjonale minoriteter 15 025 000
Konkurransepolitikk
1550 Konkurransetilsynet:
1 Driftsutgifter   83 707 000
23 Klagenemnda for offentlige anskaffelser   5 554 000 89 261 000
Sum konkurransepolitikk 89 261 000
Forvaltningsutvikling og IKT-politikk
1560 Direktoratet for forvaltning og IKT:
1 Driftsutgifter   176 265 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  27 067 000
22 Betaling av eID fra private leverandører   8 200 000
23 Elektronisk ID, kan overføres  75 850 000 287 382 000
1561 IKT-politikk:
22 Samordning av IKT-politikken, kan overføres  13 019 000
71 Tilskudd til fri programvare   4 444 000
72 Tilskudd til forebyggende informasjonssikring   6 506 000
73 Tilskudd til digital kompetanse   2 000 000 25 969 000
1562 Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklings- program:
1 Driftsutgifter   4 190 000
70 Tilskudd til internasjonale program, kan overføres  23 501 000 27 691 000
Sum forvaltningsutvikling og IKT-politikk 341 042 000
Personvern
1570 Datatilsynet:
1 Driftsutgifter   32 051 000 32 051 000
1571 Personvernnemnda:
1 Driftsutgifter   1 742 000 1 742 000
Sum personvern 33 793 000
Bygge- og eiendomspolitikk
1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:
30 Prosjektering av bygg, kan overføres  84 000 000
31 Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres  45 000 000
33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres  462 000 000
36 Kunstnerisk utsmykking, kan overføres  7 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  12 100 000 610 100 000
1581 Eiendommer til kongelige formål:
1 Driftsutgifter   22 998 000
30 Større rehabiliteringsprosjekter, kan overføres  25 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  10 330 000 58 328 000
1582 Utvikling av Fornebuområdet:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  200 000
30 Investeringer, Fornebu, kan overføres  9 500 000 9 700 000
1584 Eiendommer utenfor husleieordningen:
1 Driftsutgifter   15 893 000 15 893 000
Sum bygge- og eiendomspolitikk 694 021 000
Den norske kirke
1590 Kirkelig administrasjon:
1 Driftsutgifter   201 008 000
21 Spesielle driftsutgifter   27 616 000
70 Demokratireformen, kan overføres, kan nyttes under post 1  65 860 000
71 Tilskudd til kirkelige formål   203 430 000
72 Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene   10 000 000
73 Tilskudd til virksomheten ved Nidaros domkirke   3 000 000
74 Tilskudd til Oslo domkirke   1 000 000
75 Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1  177 870 000
79 Til disposisjon, kan overføres  500 000 690 284 000
1591 Presteskapet:
1 Driftsutgifter   858 285 000
21 Spesielle driftsutgifter   6 013 000 864 298 000
1592 Nidaros domkirke m.m.:
1 Driftsutgifter   53 023 000 53 023 000
Sum den norske kirke 1 607 605 000
Sum Fornyings-, administrasjons- og kirke departementet 5 747 793 000
Finansdepartementet
Finansadministrasjon
1600 Finansdepartementet:
1 Driftsutgifter   297 600 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  40 400 000
70 Tilskuddsmidler fra Finansmarkedsfondet   11 800 000 349 800 000
1602 Finanstilsynet:
1 Driftsutgifter   293 900 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  10 000 000 303 900 000
1605 Senter for statlig økonomistyring:
1 Driftsutgifter   320 800 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  25 500 000 346 300 000
1608 Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  16 100 000 16 100 000
Sum finansadministrasjon 1 016 100 000
Skatte- og avgiftsadministrasjon
1610 Toll- og avgiftsetaten:
1 Driftsutgifter   1 362 300 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  87 300 000 1 449 600 000
1618 Skatteetaten:
1 Driftsutgifter   4 297 100 000
21 Spesielle driftsutgifter   127 600 000
22 Større IT-prosjekter, kan overføres  147 400 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  92 400 000 4 664 500 000
Sum skatte- og avgiftsadministrasjon 6 114 100 000
Offisiell statistikk
1620 Statistisk sentralbyrå:
1 Driftsutgifter   503 400 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  188 900 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  9 600 000 701 900 000
Sum offisiell statistikk 701 900 000
Andre formål
1632 Kompensasjon for merverdiavgift:
61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning  14 500 000 000
72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning  1 460 000 000 15 960 000 000
1634 Statens innkrevingssentral:
1 Driftsutgifter   253 700 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  15 300 000 269 000 000
1637 EU-opplysning:
70 Tilskudd til frivillige organisasjoner   4 800 000 4 800 000
1638 Kjøp av klimakvoter:
1 Driftsutgifter, kan overføres  8 300 000
21 Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres  415 000 000
22 Kvotekjøp, statsansattes flyreiser, kan overføres  10 000 000 433 300 000
1645 Statens finansfond:
70 Tilskudd til drift   10 000 000 10 000 000
Sum andre formål 16 677 100 000
Statsgjeld, renter og avdrag mv.
1650 Statsgjeld, renter mv.:
1 Driftsutgifter   35 900 000
89 Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning  22 552 500 000 22 588 400 000
1651 Statsgjeld, avdrag og innløsning:
98 Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning  46 150 000 000 46 150 000 000
Sum statsgjeld, renter og avdrag mv. 68 738 400 000
Sum Finansdepartementet 93 247 600 000
Forsvarsdepartementet
1700 Forsvarsdepartementet:
1 Driftsutgifter   324 472 000
73 Forskning og utvikling, kan overføres  17 446 000 341 918 000
1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:
1 Driftsutgifter, kan overføres  2 608 550 000
46 Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres  60 239 000
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres  1 512 049 000 4 180 838 000
1716 Forsvarets forskningsinstitutt:
51 Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt   163 794 000 163 794 000
1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet:
1 Driftsutgifter   229 483 000
43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres  18 000 000
71 Overføringer til andre, kan overføres  66 267 000
78 Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres  265 000 000 578 750 000
1720 Felles ledelse og kommandoapparat:
1 Driftsutgifter   2 592 246 000 2 592 246 000
1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet:
1 Driftsutgifter   141 985 000 141 985 000
1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben:
1 Driftsutgifter   1 913 817 000
50 Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres  73 984 000
70 Renter låneordning, kan overføres  6 096 000 1 993 897 000
1731 Hæren:
1 Driftsutgifter   5 288 514 000 5 288 514 000
1732 Sjøforsvaret:
1 Driftsutgifter   3 282 481 000 3 282 481 000
1733 Luftforsvaret:
1 Driftsutgifter   3 968 358 000 3 968 358 000
1734 Heimevernet:
1 Driftsutgifter   1 048 559 000 1 048 559 000
1735 Etterretningstjenesten:
21 Spesielle driftsutgifter   966 010 000 966 010 000
1740 Forsvarets logistikkorganisasjon:
1 Driftsutgifter   2 377 209 000 2 377 209 000
1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45  1 006 530 000
44 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres  51 680 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  8 131 884 000
48 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres  134 000 000
75 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44  99 790 000 9 423 884 000
1790 Kystvakten:
1 Driftsutgifter   977 565 000 977 565 000
1791 Redningshelikoptertjenesten:
1 Driftsutgifter   491 502 000 491 502 000
1792 Norske styrker i utlandet:
1 Driftsutgifter   1 187 463 000 1 187 463 000
1795 Kulturelle og allmennyttige formål:
1 Driftsutgifter   239 877 000
60 Tilskudd til kommuner, kan overføres  1 647 000
72 Overføringer til andre   2 055 000 243 579 000
Sum Forsvarsdepartementet 39 248 552 000
Olje- og energidepartementet
Administrasjon
1800 Olje- og energidepartementet:
1 Driftsutgifter   149 600 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  40 920 000
71 Tilskudd til Norsk Oljemuseum   9 800 000 200 320 000
Sum administrasjon 200 320 000
Petroleum
1810 Oljedirektoratet:
1 Driftsutgifter   228 500 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  88 100 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  9 000 000 325 600 000
Sum petroleum 325 600 000
Energi- og vannressurser
1820 Norges vassdrags- og energidirektorat:
1 Driftsutgifter   420 450 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  80 250 000
22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under post 60  100 300 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  9 000 000
60 Tilskudd til skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under post 22  46 000 000
73 Tilskudd til utjevning av overføringstariffer, kan overføres  60 000 000 716 000 000
Sum energi- og vannressurser 716 000 000
Energiomlegging
1825 Omlegging av energibruk og energiproduksjon:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  48 500 000
50 Overføring til Energifondet   976 000 000
70 Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger, kan overføres  40 000 000 1 064 500 000
Sum energiomlegging 1 064 500 000
Teknologi og internasjonalisering
1830 Forskning:
22 Forvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres  29 000 000
50 Norges forskningsråd   722 000 000
70 Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres  12 650 000 763 650 000
1832 Internasjonalisering:
70 Internasjonalisering, kan overføres  23 700 000 23 700 000
1833 CO2-håndtering:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  1 530 000 000
22 CO2-håndtering, internasjonalt, kan overføres  10 000 000
50 Overføring til fond for CLIMIT   80 800 000
70 Administrasjon, Gassnova SF   92 000 000
72 Lån, TCM DA, kan overføres  880 000 000 2 592 800 000
Sum teknologi og internasjonalisering 3 380 150 000
Statlig petroleumsvirksomhet
1870 Petoro AS:
70 Administrasjon   264 000 000 264 000 000
Sum statlig petroleumsvirksomhet 264 000 000
Sum Olje- og energidepartementet 5 950 570 000
Ymse utgifter
2309 Tilfeldige utgifter:
1 Driftsutgifter   9 825 000 000 9 825 000 000
Sum ymse utgifter 9 825 000 000
Statsbankene
2410 Statens lånekasse for utdanning:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45  321 315 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  133 612 000
50 Avsetning til utdanningsstipend, overslags- bevilgning  4 661 211 000
70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning  2 793 512 000
71 Andre stipend, overslagsbevilgning  532 741 000
72 Rentestønad, overslagsbevilgning  1 100 690 000
73 Avskrivninger, overslagsbevilgning  404 420 000
74 Tap på utlån   350 000 000
76 Startstipend for kvotestudenter, overslags- bevilgning  7 751 000
90 Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning  17 889 849 000 28 195 101 000
2412 Husbanken:
1 Driftsutgifter   320 200 000
21 Spesielle driftsutgifter   15 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  16 000 000
71 Tap på utlånsvirksomhet   20 000 000
72 Rentestøtte   16 000 000
90 Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning  14 117 600 000 14 504 800 000
2415 Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regional- politiske tiltak:
75 Marint verdiskapingsprogram, kan overføres  50 000 000 50 000 000
2421 Innovasjon Norge:
50 Innovasjon - prosjekter, fond   480 000 000
51 Tapsfond, såkornkapitalfond   10 000 000
70 Bedriftsutvikling og administrasjon   292 600 000
71 Nettverk, profilering og reiseliv - programmer, kan overføres  372 800 000
72 Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres  285 000 000
73 Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres  20 000 000
78 Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond   3 800 000
79 Maritim utvikling, kan overføres  10 000 000
90 Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning  43 700 000 000 45 174 200 000
2426 SIVA SF:
70 Tilskudd, kan overføres  38 600 000
90 Lån, overslagsbevilgning  155 000 000 193 600 000
Sum statsbankene 88 117 701 000
Statlig petroleumsvirksomhet
2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:
30 Investeringer   25 000 000 000 25 000 000 000
2442 Disponering av innretninger på kontinental- sokkelen:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres  10 600 000 10 600 000
Sum statlig petroleumsvirksomhet 25 010 600 000
Statens forretningsdrift
2445 Statsbygg:
24 Driftsresultat:  
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning 3 565 492 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 1 400 655 000
3 Avskrivninger 678 077 000
4 Renter av statens kapital 55 000 000
5 Til investeringsformål 923 509 000
6 Til reguleringsfondet -23 248 000 -531 499 000
30 Prosjektering av bygg, kan overføres  263 000 000
32 Igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres  91 000 000
33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres  1 253 570 000
34 Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres  770 990 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  70 000 000
49 Kjøp av eiendommer, kan overføres  70 000 000 1 987 061 000
2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt:
24 Driftsresultat:  
1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond -71 800 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 71 800 000 0 0
2465 Statens kartverk:
24 Driftsresultat:  
1 Driftsinntekter -934 685 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 921 439 000
3 Avskrivninger 10 806 000
4 Renter av statens kapital 2 440 000 0
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  12 000 000 12 000 000
2470 Statens pensjonskasse:
24 Driftsresultat:  
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -517 420 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 434 040 000
3 Avskrivninger 103 890 000
4 Renter av statens kapital 27 650 000
5 Til investeringsformål 18 070 000
6 Til reguleringsfondet 7 610 000 73 840 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  347 930 000 421 770 000
2490 NVE Anlegg:
24 Driftsresultat:  
1 Driftsinntekter -54 000 000
2 Driftsutgifter 47 300 000
3 Avskrivninger 5 600 000
4 Renter av statens kapital 1 100 000
5 Investeringsformål 1 000 000
6 Reguleringsfond -1 000 000 0
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  3 000 000 3 000 000
Sum Statens forretningsdrift 2 423 831 000
Folketrygden
Stønad ved fødsel og adopsjon
2530 Foreldrepenger:
70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning  14 163 000 000
71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning  405 000 000
72 Feriepenger av foreldrepenger, overslags- bevilgning  410 000 000
73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslags- bevilgning  105 000 000 15 083 000 000
Sum stønad ved fødsel og adopsjon 15 083 000 000
Arbeidsliv
2540 Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn:
70 Tilskudd, overslagsbevilgning  30 000 000 30 000 000
2541 Dagpenger:
70 Dagpenger, overslagsbevilgning  12 900 000 000 12 900 000 000
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.:
70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning  850 000 000 850 000 000
Sum arbeidsliv 13 780 000 000
Sosiale formål
2620 Stønad til enslig mor eller far:
70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning  2 680 000 000
72 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning  415 000 000
73 Utdanningsstønad   52 000 000
75 Tilskudd til flytting for å komme i arbeid   300 000
76 Forskuttering av underholdsbidrag   801 200 000 3 948 500 000
2650 Sykepenger:
70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslags-bevilgning  31 980 000 000
71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning  1 830 000 000
72 Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning  555 000 000
73 Tilretteleggingstilskudd, kan overføres  281 880 000
75 Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning  1 790 000 000 36 436 880 000
2651 Arbeidsavklaringspenger:
70 Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning  36 750 000 000
71 Tilleggsstønad, overslagsbevilgning  570 000 000
72 Legeerklæringer   330 000 000 37 650 000 000
2655 Uførhet:
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning  20 655 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning  33 190 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning  2 087 000 000
75 Menerstatning ved yrkesskade, overslags- bevilgning  110 000 000
76 Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslags-bevilgning  72 000 000 56 114 000 000
2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:
70 Grunnstønad, overslagsbevilgning  1 730 000 000
71 Hjelpestønad, overslagsbevilgning  1 790 000 000
73 Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning   110 000 000
74 Tilskudd til biler   995 000 000
75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler   2 870 000 000
76 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester   165 000 000
77 Ortopediske hjelpemidler   1 015 000 000
78 Høreapparater   505 000 000 9 180 000 000
2670 Alderdom:
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning  45 915 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning  76 500 000 000
72 Ventetillegg, overslagsbevilgning  24 000 000
73 Særtillegg, overslagsbevilgning  5 770 000 000 128 209 000 000
2680 Etterlatte:
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning  1 260 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning  1 040 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning  107 000 000
74 Utdanningsstønad   500 000
75 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning  6 000 000 2 413 500 000
2686 Gravferdsstønad:
70 Gravferdsstønad, overslagsbevilgning  175 000 000 175 000 000
2690 Diverse utgifter:
70 Sykestønadsutgifter i utlandet   195 000 000
77 Pasienter fra gjensidighetsland mv.   130 000 000 325 000 000
Sum sosiale formål 274 451 880 000
Stønad ved helsetjenester
2711 Spesialisthelsetjeneste mv.:
70 Spesialisthjelp   1 434 200 000
71 Psykologhjelp   199 000 000
72 Tannlegehjelp   1 396 000 000
76 Private laboratorier og røntgeninstitutt   401 000 000 3 430 200 000
2751 Legemidler mv.:
70 Legemidler   7 910 000 000
71 Legeerklæringer   11 000 000
72 Medisinsk forbruksmateriell   1 515 000 000 9 436 000 000
2752 Refusjon av egenbetaling:
70 Egenandelstak 1   3 948 700 000
71 Egenandelstak 2   194 506 000 4 143 206 000
2755 Helsetjeneste i kommunene mv.:
62 Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71  283 000 000
70 Allmennlegehjelp   3 490 000 000
71 Fysioterapi, kan nyttes under post 62  1 748 100 000
72 Jordmorhjelp   44 000 000
73 Kiropraktorbehandling   110 000 000
75 Logopedisk og ortoptisk behandling   86 000 000 5 761 100 000
2756 Helsehjelp i utlandet:
70 Helsehjelp i utlandet   50 000 000 50 000 000
2790 Andre helsetiltak:
70 Bidrag   198 100 000 198 100 000
Sum stønad ved helsetjenester 23 018 606 000
Sum Folketrygden 326 333 486 000
Statens pensjonsfond utland
2800 Statens pensjonsfond utland:
50 Overføring til fondet   288 007 400 000 288 007 400 000
Sum Statens pensjonsfond utland 288 007 400 000
Totale utgifter: 1 383 875 844 000
 
Kap. Post     Kroner   Kroner
Inntekter:
Inntekter under departementene
Regjering
3021 Statsrådet:
1 Leieinntekter   150 000 150 000
3024 Regjeringsadvokaten:
1 Erstatning for utgifter i rettssaker   7 600 000
3 Oppdrag   500 000 8 100 000
Sum Regjering 8 250 000
Stortinget og underliggende institusjoner
3041 Stortinget:
1 Salgsinntekter   6 065 000
3 Leieinntekter   2 000 000 8 065 000
3051 Riksrevisjonen:
1 Refusjon innland   1 500 000
2 Refusjon utland   1 500 000 3 000 000
Sum Stortinget og underliggende institusjoner 11 065 000
Utenriksdepartementet
3100 Utenriksdepartementet:
1 Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene   13 989 000
2 Gebyrer for utlendingssaker ved utenriks- stasjonene   62 400 000
5 Refusjon spesialutsendinger mv.   7 068 000
90 Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet   318 000 83 775 000
Sum Utenriksdepartementet 83 775 000
Kunnskapsdepartementet
3200 Kunnskapsdepartementet:
5 Refusjon utdanningsbistand NORAD mv.   1 805 000 1 805 000
3220 Utdanningsdirektoratet:
1 Inntekter ved oppdrag   3 488 000
2 Salgsinntekter mv.   6 843 000 10 331 000
3222 Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:
2 Salgsinntekter mv.   4 443 000 4 443 000
3224 Senter for IKT i utdanningen:
1 Inntekter fra oppdrag mv.   2 281 000 2 281 000
3225 Tiltak i grunnopplæringen:
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter   67 437 000 67 437 000
3229 Statens fagskole for gartnere og blomster- dekoratører:
2 Salgsinntekter mv.   1 485 000
61 Refusjon fra fylkeskommuner   974 000 2 459 000
3230 Kompetansesentre for spesialundervisning:
1 Inntekter ved oppdrag   52 989 000
2 Salgsinntekter mv.   13 573 000 66 562 000
3256 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk:
1 Inntekter ved oppdrag   9 705 000
2 Salgsinntekter mv.   1 238 000 10 943 000
3280 Felles enheter:
1 Inntekter ved oppdrag   10 000
2 Salgsinntekter m.v.   2 010 000 2 020 000
3281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler:
2 Salgsinntekter mv.   37 250 000 37 250 000
3286 Forskningsfond:
85 Avkastning - Fondet for forskning og nyskaping   3 725 960 000
86 Avkastning - Regionale forskningsfond   219 000 000 3 944 960 000
3287 Forskningsinstitutter og andre tiltak:
85 Avkastning fra Niels Henrik Abels minnefond   12 400 000
86 Avkastning fra Ludvig Holbergs minnefond   9 100 000 21 500 000
3288 Internasjonale samarbeidstiltak:
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter   4 794 000 4 794 000
Sum Kunnskapsdepartementet 4 176 785 000
Kulturdepartementet
3300 Kulturdepartementet:
1 Ymse inntekter   68 000 68 000
3320 Allmenne kulturformål:
1 Ymse inntekter   1 330 000 1 330 000
3322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom:
1 Ymse inntekter   106 000 106 000
3323 Musikkformål:
1 Ymse inntekter   34 478 000 34 478 000
3324 Scenekunstformål:
1 Ymse inntekter   106 000
2 Billett- og salgsinntekter m.m.   26 703 000 26 809 000
3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål:
1 Ymse inntekter   8 103 000
2 Inntekter ved oppdrag   943 000 9 046 000
3329 Arkivformål:
1 Ymse inntekter   5 207 000
2 Inntekter ved oppdrag   7 598 000 12 805 000
3334 Film- og medieformål:
1 Ymse inntekter   10 468 000
2 Inntekter ved oppdrag   7 776 000
70 Gebyr   15 500 000 33 744 000
3339 Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser:
1 Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS  833 333 000
2 Gebyr-lotterier   6 606 000
4 Gebyr-stiftelser   238 000
7 Inntekter ved oppdrag   5 968 000 846 145 000
Sum Kulturdepartementet 964 531 000
Justis- og politidepartementet
3400 Justisdepartementet:
1 Diverse inntekter   87 000
2 Refusjon av ODA-godkjente utgifter   1 031 000 1 118 000
3410 Rettsgebyr:
1 Rettsgebyr   165 739 000
3 Diverse refusjoner   1 500 000 167 239 000
3413 Jordskiftedomstolene:
1 Saks- og gebyrinntekter   13 772 000
2 Sideutgifter   5 510 000 19 282 000
3430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning:
2 Arbeidsdriftens inntekter   65 563 000
3 Andre inntekter   21 437 000
4 Tilskudd   2 000 000 89 000 000
3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):
3 Andre inntekter   400 000 400 000
3440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:
1 Gebyr - pass og våpen   241 600 000
2 Refusjoner mv.   238 833 000
3 Salgsinntekter   51 050 000
4 Gebyr - vaktselskap   11 207 000
6 Gebyr - utlendingssaker   88 756 000
7 Gebyr - sivile gjøremål   610 021 000
8 Gebyr - ID-kort   14 250 000 1 255 717 000
3441 Oslo politidistrikt:
2 Refusjoner   25 041 000
3 Salgsinntekter   210 000
5 Personalbarnehage   5 232 000 30 483 000
3442 Politihøgskolen:
2 Diverse inntekter   11 243 000
3 Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvings-senter   9 787 000 21 030 000
3450 Sivile vernepliktige, driftsinntekter:
1 Inntekter av arbeid   14 219 000
2 Andre inntekter   514 000 14 733 000
3451 Samfunnssikkerhet og beredskap:
1 Gebyr   122 163 000
3 Diverse inntekter   31 960 000 154 123 000
3455 Redningstjenesten:
1 Refusjoner   21 045 000 21 045 000
3456 Direktoratet for nødkommunikasjon:
1 Brukerbetaling   18 819 000
2 Refusjoner   6 521 000 25 340 000
3470 Fri rettshjelp:
1 Tilkjente saksomkostninger m.m.   2 270 000 2 270 000
3473 Statens sivilrettsforvaltning:
1 Diverse inntekter   162 000 162 000
3474 Konfliktråd:
2 Refusjoner   2 259 000 2 259 000
3490 Utlendingsdirektoratet:
1 Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter   108 857 000
2 Gebyr for nødvisum   258 000
3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter   13 006 000
4 Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter   1 274 400 000
5 Tilfeldige inntekter   10 000 000
6 Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter   6 330 000 1 412 851 000
Sum Justis- og politidepartementet 3 217 052 000
Kommunal- og regionaldepartementet
3585 Husleietvistutvalget:
1 Gebyrer   700 000 700 000
3587 Statens bygningstekniske etat:
4 Gebyrer, sentral godkjenning foretak   29 600 000 29 600 000
Sum Kommunal- og regionaldepartementet 30 300 000
Arbeidsdepartementet
3605 Arbeids- og velferdsetaten:
1 Administrasjonsvederlag   21 000 000
6 Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag   19 500 000 40 500 000
3614 Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse:
1 Gebyrinntekter, lån   26 000 000
90 Tilbakebetaling av lån   4 500 000 000 4 526 000 000
3615 Yrkesskadeforsikring:
1 Premieinntekter   153 000 000 153 000 000
3616 Gruppelivsforsikring:
1 Premieinntekter   91 000 000 91 000 000
3634 Arbeidsmarkedstiltak:
85 Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak   2 000 000 2 000 000
3635 Ventelønn:
1 Refusjon statlig virksomhet mv.   40 000 000
85 Innfordring av feilutbetaling av ventelønn   1 600 000 41 600 000
3640 Arbeidstilsynet:
1 Diverse inntekter   1 100 000
4 Kjemikaliekontroll, gebyrer   5 500 000
5 Tvangsmulkt   2 000 000
7 Byggesaksbehandling, gebyrer   17 950 000 26 550 000
3642 Petroleumstilsynet:
2 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet   820 000
3 Refusjon av tilsynsutgifter   81 560 000
6 Refusjoner/ymse inntekter   2 790 000 85 170 000
Sum Arbeidsdepartementet 4 965 820 000
Helse- og omsorgsdepartementet
3703 Internasjonalt samarbeid:
3 Refusjon fra Utenriksdepartementet   2 540 000 2 540 000
3710 Nasjonalt folkehelseinstitutt:
2 Diverse inntekter   167 308 000
3 Vaksinesalg   105 300 000 272 608 000
3715 Statens strålevern:
2 Diverse inntekter   40 494 000
4 Gebyrinntekter   3 100 000
5 Oppdragsinntekter   4 221 000 47 815 000
3716 Statens institutt for rusmiddelforskning:
2 Diverse inntekter   2 248 000 2 248 000
3718 Rusmiddelforebygging:
4 Gebyrinntekter   1 551 000 1 551 000
3720 Helsedirektoratet:
2 Diverse inntekter   2 482 000
3 Refusjon helsehjelp i utlandet   8 000 000
4 Gebyrinntekter   1 000 000 11 482 000
3722 Norsk pasientskadeerstatning:
2 Diverse inntekter   1 203 000
50 Premie fra private   11 400 000 12 603 000
3723 Pasientskadenemnda:
50 Premie fra private   500 000 500 000
3724 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell:
4 Gebyrinntekter   20 070 000 20 070 000
3725 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten:
2 Diverse inntekter   128 000 128 000
3732 Regionale helseforetak:
80 Renter på investeringslån   516 000 000
85 Avdrag på investeringslån fom. 2008   163 000 000
86 Driftskreditter   550 000 000
90 Avdrag på investeringslån tom. 2007   677 000 000 1 906 000 000
3750 Statens legemiddelverk:
2 Diverse inntekter   2 038 000
4 Registreringsgebyr   120 766 000
6 Refusjonsgebyr   2 566 000 125 370 000
3751 Legemiddeltiltak:
3 Tilbakebetaling av lån   181 000 181 000
Sum Helse- og omsorgsdepartementet 2 403 096 000
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
3821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:
1 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter   79 887 000
2 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter   21 447 000 101 334 000
3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter   94 320 000 94 320 000
3842 Familievern:
1 Diverse inntekter   577 000 577 000
3855 Statlig forvaltning av barnevernet:
1 Diverse inntekter   26 670 000
2 Barnetrygd   3 477 000
60 Kommunale egenandeler   923 648 000 953 795 000
3856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter   136 900 000 136 900 000
3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:
1 Diverse inntekter   433 000 433 000
3859 EUs ungdomsprogram:
1 Tilskudd fra Europakommisjonen   2 300 000 2 300 000
Sum Barne-, likestillings- og inkluderings- departementet 1 289 659 000
Nærings- og handelsdepartementet
3900 Nærings- og handelsdepartementet:
2 Ymse inntekter   120 000 120 000
3901 Styret for det industrielle rettsvern:
5 Inntekt av informasjonstjenester   6 000 000
6 Diverse inntekter   100 000
7 Inntekter knyttet til NPI   3 000 000
8 Gebyrer immaterielle rettigheter   37 800 000 46 900 000
3902 Justervesenet:
1 Gebyrinntekter   53 900 000
3 Inntekter fra salg av tjenester   12 600 000
4 Oppdragsinntekter   2 062 000 68 562 000
3903 Norsk Akkreditering:
1 Gebyrinntekter og andre inntekter   26 700 000 26 700 000
3904 Brønnøysundregistrene:
1 Gebyrinntekter   397 800 000
2 Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inn- tekter   30 900 000
3 Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen   51 600 000 480 300 000
3905 Norges geologiske undersøkelse:
1 Oppdragsinntekter   31 100 000
2 Tilskudd til samfinansieringsprosjekter   38 300 000 69 400 000
3906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:
1 Leie av bergrettigheter og eiendommer   200 000
2 Behandlingsgebyrer   500 000 700 000
3907 Sjøfartsdirektoratet:
1 Gebyrer for skip og offshoreinstallasjoner i NOR  124 300 000
2 Maritime personellsertifikater   11 000 000
3 Diverse inntekter   5 000 000
4 Gebyrer for skip i NIS   38 000 000
6 Overtredelsesgebyrer   12 000 000 190 300 000
3908 Skipsregistrene: