Prop. 1 S (2010-2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

6 Bestillingsfullmakt, tilsagnsfullmakt og garantifullmakt

6.1 Bestillings- og tilsagnsfullmakter

I sammenheng med statsbudsjettet for 2011 foreslås det bestillings- og tilsagnsfullmakter for i alt 38 540 mill. kroner, mot 43 106 mill. kroner i 2010.

Forslagene til bestillingsfullmakter utgjør i alt 25 900 mill. kroner, mot 29 069 mill. kroner i 2010. Under Forsvarsdepartementet foreslås det bestillingsfullmakter på 24 419 mill. kroner, mot 27 615 mill. kroner i 2010. Det fremmes forslag om tilsagnsfullmakter på i alt 12 640 mill. kroner, mot 14 037 mill. kroner i 2010. I tillegg til fullmaktene i tabell 6.1 foreslås det enkelte tilsagnsfullmakter uten en beløpsramme. Det gjelder bl.a. en fullmakt som hjemler at Statens lånekasse for utdanning kan gi tilsagn om støtte i vårhalvåret 2012 etter de samme satser som i høsthalvåret 2011.

Tabell 6.1 Oversikt over bestillingsfullmakter og tilsagnsfullmakter

1 000 kroner

Kap.

Post

Betegnelse

Bestillings- fullmakter

Tilsagns- fullmakter

117

EØS-finansieringsordningene:

72

EØS-finansieringsordningen 2004-2009

156 000

73

Den norske finansieringsordningen 2004-2009

151 000

76

Den norske finansieringsordningen 2009-2014

1 000 000

118

Nordområdetiltak mv.:

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland

188 000

161

Næringsutvikling:

70

Næringsutvikling

550 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.:

73

Klima- og skogsatsingen

3 463 000

220

Utdanningsdirektoratet:

70

Tilskudd til læremidler o.l.

20 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Særskilte driftsutgifter

60 000

270

Studium i utlandet og sosiale formål for studenter:

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

184 000

285

Norges forskningsråd:

52

Forskningsformål

37 500

320

Allmenne kulturformål:

73

Nasjonale kulturbygg

623 800

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom:

50

Kunst i offentlige rom

16 100

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:

01

Driftsutgifter

40 000

551

Regional utvikling og nyskaping:

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

100 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak:

76

Tilskudd til utleieboliger

342 500

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

26 000

78

Boligsosialt kompetansetilskudd

66 400

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser:

64

Investeringstilskudd

1 587 800

634

Arbeidsmarkedstiltak:

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 995 500

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt:

21

Spesielle driftsutgifter

180 000

761

Omsorgstjenester:

79

Andre tilskudd

1 000

920

Norges forskningsråd:

50

Tilskudd

107 500

1062

Kystverket:

30

Nyanlegg og større vedlikehold

376 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

3 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg

20 000

1148

Naturskade - erstatninger:

71

Naturskade, erstatninger

30 000

1350

Jernbaneverket:

23, 25 og 30

Drift, vedlikehold og investeringer

800 000

1426

Statens naturoppsyn:

32

Skjærgårdsparker mv.

7 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning:

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

35 000

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner

28 000

34

Statlige erverv, nasjonalparker

102 000

35

Statlige erverv, nytt skogvern

140 000

77

Tilskudd til nasjonalparksentre

2 000

79

Kompensasjon ved flytting av oppdrettsanlegg

6 750

1429

Riksantikvaren:

72

Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer

35 000

73

Brannsikring og beredskapstiltak

2 000

74

Fartøyvern

8 000

1602

Finanstilsynet:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

10 000

1610

Toll- og avgiftsetaten:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

30 000

1618

Skatteetaten:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

30 000

1634

Statens innkrevingssentral:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

5 000

1700

Forsvarsdepartementet:

73

Forskning og utvikling

22 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat:

01

Driftsutgifter

25 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben:

01

Driftsutgifter

32 000

1731

Hæren:

01

Driftsutgifter

600 000

1732

Sjøforsvaret:

01

Driftsutgifter

100 000

1733

Luftforsvaret:

01

Driftsutgifter

600 000

1734

Heimevernet:

01

Driftsutgifter

825 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon:

01

Driftsutgifter

300 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:

01

Driftsutgifter

125 000

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel

115 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

18 500 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel

165 000

1790

Kystvakten:

01

Driftsutgifter

2 900 000

1791

Redningshelikoptertjenesten:

01

Driftsutgifter

75 000

1792

Norske styrker i utlandet:

01

Driftsutgifter

55 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål:

01

Driftsutgifter

2 000

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon:

50

Overføring til Energifondet

400 000

1830

Forskning:

50

Norges forskningsråd

33 000

2421

Innovasjon Norge:

72

Forsknings- og utviklingskontrakter

100 000

Kilde: Finansdepartementet

6.2 Statlige garantier

For 2011 bes det om fullmakt til å gi nye garantier innenfor følgende totale garantirammer under disse ordningene:

Tabell 6.2 Oversikt over garantifullmakter

Utenriksdepartementet

Import fra utviklingsland

50 mill. kroner

Nærings- og handelsdepartementet

Innovasjon Norge

225 mill. kroner

GIEK:

  • Alminnelig garantiordning

120 000 mill. kroner

  • Eksport/investering i utviklingsland

3 150 mill. kroner

  • Byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien

6 500 mill. kroner

  • Garantiordning for langsiktige kraftavtaler

20 000 mill kroner

Finansdepartementet

Den nordiske investeringsbank:

  • Grunnkapital til Den nordiske investeringsbank

1 244 mill. euro

  • Prosjektinvesteringslån

341 mill. euro

  • Miljølån

63,5 mill. euro

Olje- og energidepartementet

Gassco AS

1 000 mill. kroner

Kilde: Finansdepartementet

Det vises for øvrig til spesifisert oversikt over statens garantiansvar og utbetalinger i 2009 i Meld. St. 3 (2009-2010) Statsrekneskapen 2009, vedlegg 4.

Økonomireglementet for staten med tilhørende utfyllende bestemmelser fastsetter normalvilkår for statlige garantier. Normalvilkårene er basert på tidligere generelle behandlinger i Stortinget av garantisaker, senest på grunnlag av Dokument nr. 3:6 (1995-96), jf. Innst. S. nr. 218 (1995-96). Stortinget har imidlertid akseptert unntak fra normalvilkårene for flere av de eksisterende ordningene. Det forutsettes at de tidligere godtatte unntakene kan legges til grunn også for garantier som gis i 2011. De nærmere vilkårene for de enkelte garantiordningene er for øvrig omtalt i departementenes fagproposisjoner.

Til dokumentets forside