Prop. 1 S (2010-2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

9 Økonomistyring i staten mv.

9.1 Tiltak for å styrke økonomistyringen i staten

I Gul bok orienteres det årlig om Finansdepartementets tiltak for å fremme resultatorientert styring, effektiv ressursutnyttelse og god økonomistyring i staten. Departementet vil i 2010 og 2011 prioritere å videreutvikle rammeverket for statlig styring med utgangspunkt i økonomiregelverket, og å videreutvikle tilbudet av økonomitjenester til statlige virksomheter.

Oppfølging av regelverk for økonomistyring i staten

Økonomiregelverket for staten fastsetter standarder og prinsipper for statlig styring, økonomistyring, regnskapsførsel og betalingsformidling. Det omfatter krav til den interne styringen i virksomheter, og til departementenes overordnede styring og oppfølging av virksomhetene (etatsstyring). I tillegg omfatter regelverket forvaltning av tilskudd, stønader og garantier, samt generelle krav til oppfølging av statlige eierinteresser i selskaper. Reglement for økonomistyring i staten og Finansdepartementets bestemmelser om økonomistyring i staten ble fastsatt 12. desember 2003, og trådte i kraft 1. januar 2004. Regelverket har senere blitt justert på enkelte punkter, senest 8. juni 2010.

Finansdepartementet har i 2010 endret Bestemmelser om økonomistyring i staten slik at regelverket tilrettelegger for at statlige virksomheter skal kunne motta og behandle elektronisk faktura fra 1. juli 2011, jf. St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp.

Finansdepartementet etablerte i 2006 et nettverk på departementsnivå som et ledd i arbeidet med å videreutvikle rammeverket for etatsstyring. Hensikten med nettverket er å legge til rette for dialog og erfaringsutveksling. Det er god oppslutning fra departementene i nettverket. Departementet vil videreføre nettverket i 2011.

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) tilbyr et bredt kurstilbud innen statlig virksomhets- og økonomistyring. Disse kursene gir veiledning og rådgivning om hvordan statlige virksomheter kan tilpasse seg de krav som regelverket setter. SSØ forvalter på vegne av Finansdepartementet alle deler av regelverket, med unntak av kapittel 1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten som omfatter etatsstyring, og har dermed fullmakt til å behandle unntakssøknader. I 2009 ble det innvilget seks unntak på ti søknader. Samlet sett var det 50 gyldige unntak ved inngangen til 2010. 35 av unntakene gjelder valutakonto.

Evalueringsportal

I Gul bok 2010 orienterte Finansdepartementet om at det i løpet av 2010 ville bli etablert en evalueringsportal, hvor man skal kunne finne fram til og systematisere gjennomførte evalueringer i staten. SSØ vil få driftsansvaret for denne portalen. SSØ har etablert et samarbeid med Nasjonalbiblioteket om blant annet registrering av materiale som allerede finnes der. Det er også inngått et samarbeid med Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD), slik at brukerne i tillegg kan finne evalueringer som er registrert hos NSD. Portalen vil bli etablert på www.evalueringsportalen.no, og tjenesten er planlagt operativ fra 1. november 2010.

Intern statlig økonomiforvaltning

Staten kan hente ut effektiviseringsgevinster gjennom å samle tjenester som er forbundet med stordriftsfordeler. Dette gjør at den enkelte virksomhet kan avlastes administrativt, noe som igjen kan frigjøre ressurser til egne kjerneoppgaver.

Flere store statlige virksomheter har etablert egne servicesentre for økonomitjenester. Departementenes servicesenter (DSS) ivaretar disse funksjonene for departementene, Statsministerens kontor og Regjeringsadvokaten. SSØ leverer tjenester til om lag to tredeler av statlige virksomheter på ett eller flere av områdene lønn, personal, regnskap og budsjett. Ni av ti kunder hos SSØ er små eller mellomstore virksomheter.

De fleste av SSØs regnskapskunder benytter seg bl.a. av SSØs tilbud om en elektronisk løsning for fakturahåndtering, som kan redusere virksomhetenes tidsbruk på dette området. For å legge til rette for elektroniske innkjøp, har SSØ også gjennomført et pilotprosjekt for å utvikle en fellesløsning. Løsningen vil være et tilbud til SSØs kunder fra 2011.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet la i 2009 fram planer om obligatorisk elektronisk fakturering til staten i St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Det legges opp til at statlige virksomheter skal kunne ta i mot elektronisk faktura på et standardformat innen 1. juli 2011. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet tar sikte på at kommuner og fylkeskommuner pålegges å bruke det samme standardformatet, og at næringslivet skal sende elektronisk faktura på dette formatet fra 1. juli 2012.

Rammeavtaler om kontoholds- og betalingstjenester

Betalingsformidlingen for statlige virksomheter skjer gjennom statens konsernkontoordning. Ordningen gjelder for departementene og underliggende virksomheter og dekker statens behov for betalingstjenester og likviditetsforvaltning. Videre sikrer ordningen at statens midler daglig samles i Norges Bank. Finansdepartementet har på vegne av staten inngått en avtale om et konsernkontosystem i Norges Bank, og SSØ har etter fullmakt fra Finansdepartementet inngått rammeavtaler med enkelte banker om betalingstjenester og kontohold. Rammeavtalene sikrer at virksomhetene får tilgang til tidsmessige og gode betalingstjenester hos bankene, i tillegg til at de forenkler anskaffelsesprosessen for virksomhetene.

Senter for statlig økonomistyring inngikk i 2010 nye rammeavtaler for staten, herunder også tilleggsavtale for valutakonti, med DnB NOR Bank ASA, Nordea Bank Norge ASA og Sparebank1 Alliansen. En tilleggsavtale om utbetalinger knyttet til statslån ble inngått med DNB NOR Bank ASA.

Statsregnskapet

SSØ har det operative ansvaret for statsregnskapet. Basert på rapportering fra statlige virksomheter utarbeider SSØ månedlige bevilgningsregnskap for departementenes budsjettkapitler som sendes departementene. Ved årets slutt utarbeider SSØ et endelig bevilgningsregnskap og et kapitalregnskap som inngår i Meld. St. 3 om statsregnskapet. Utover denne primære bruken har Riksrevisjonen tilgang på statsregnskapsinformasjon, og Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider statistikk om offentlige finanser basert på denne informasjonen. Statsregnskapet er også en kilde til informasjon som SSB benytter i forbindelse med StatRes, der SSB på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utvikler et system for å formidle statistikk og indikatorer om ressursbruk og resultater i statlig virksomhet.

Statsregnskapet er basert på elektronisk innrapportering, som bidrar til god kvalitet og et raskt oppdatert regnskap. En modernisert rapporteringsløsning for statsregnskapet tas i bruk høsten 2010.

Finansdepartementet legger opp til økt åpenhet om statsregnskapet gjennom året, og SSØ har fått i oppdrag å utvikle en løsning for å publisere månedlige regnskapstall og budsjettendringer for den enkelte budsjettpost. Det tas sikte på at første månedspublisering vil skje i slutten av 2010.

Videreutvikling av regnskapsfunksjonen i statsforvaltningen

Finansdepartementet orienterte i Gul bok 2010 kapittel 9.2 om kontoplan og føringsprinsipper for regnskapet i statlige virksomheter, og om erfaringer fra utprøvingen av virksomhetsregnskap ført etter periodiseringsprinsippet. Departementet oppsummerte også sine vurderinger og tiltak for videreutvikling av regnskapsfunksjonen i statsforvaltningen.

Basert på disse erfaringene og vurderingene prioriterer Finansdepartementet i 2010 og 2011 å forberede utvikling og innføring av en felles, standard kontoplan, og forvaltning av de statlige regnskapsstandardene (SRS). SRS er fastsatt som anbefalte, men ikke obligatoriske regnskapsstandarder fra 1. januar 2010 for statlige virksomheter, som i samråd med overordnet departement benytter andre føringsprinsipper i virksomhetsregnskapet i tillegg til kontantregnskapet. SSØ sine økonomitjenester og veiledningstjenester tilrettelegges for å ivareta bruk av standard kontoplan og bruk av SRS i statlige virksomheter.

De grunnleggende forutsetningene om at Stortingets bevilgninger fortsatt skal vedtas etter kontantprinsippet, og at statlige virksomheter fortsatt skal rapportere etter kontantprinsippet til statsregnskapet, ligger fast. Regjeringen åpner således ikke for å endre rammene for den politiske styringen av statlige virksomheter eller virksomhetenes økonomiske fullmakter.

Finansdepartementet har gitt SSØ i oppdrag å utrede og gjennomføre utviklingstiltakene frem mot 2014. Formålet med oppdraget er å standardisere og videreutvikle regnskapsføringen i statlige virksomheter, inkludert departementene. Dette skal legge til rette for bedre styring i og av statlige virksomheter og bedre regnskapsinformasjon for staten samlet sett.

Basert på et utkast fra SSØ til standard kontoplan for statlige virksomheter og høringssvar fra statsforvaltningen, legger Finansdepartementet opp til å fastsette en felles, standard kontoplan for statlige virksomheter som en frivillig ordning fra 1. januar 2011. Det tas sikte på obligatorisk innføring i 2014, etter en nærmere vurdering av erfaringer. Hensikten med en felles, standard kontoplan for statlige virksomheter er blant annet å legge til rette for sammenlikninger internt og på tvers av statlige virksomheter, og gi økt informasjon om utgiftsstrukturen i virksomhetene og i staten samlet sett. En felles, standard kontoplan legger også til rette for stordriftsfordeler i forvaltningen av den statlige kontoplanen (herunder veiledning og kompetanseutvikling), og vil kunne bidra til å øke kvaliteten på virksomhetsregnskapene.

SSØ skal i 2011 arbeide videre med utforming og teknisk tilrettelegging av standard kontoplan for statlige virksomheter, herunder særskilte tilpasninger for store statlige virksomheter med spesielle behov eller større tilskuddsordninger med spesielle behov. Det skal også arbeides videre med vurderinger av behov for og muligheter for å aggregere regnskapsinformasjon for staten samlet. SSØ har lagt opp et løp med puljevis innføringsbistand av standard kontoplan til statlige virksomheter basert på frivillighet.

SSØ forvalter de statlige regnskapsstandardene (SRS). SSØ skal tilrettelegge og opprettholde et tjenestetilbud for regnskapstjenester etter SRS og et begrenset veiledningstilbud til virksomheter som tar i bruk et periodisert virksomhetsregnskap som supplement til kontantregnskapet. SSØ skal også holde oversikt over regnskapsprinsipper i bruk i statlige virksomheter, basert på årlig informasjon fra de ansvarlige fagdepartementer.

Til dokumentets forside