Prop. 1 S (2010-2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

1 Statsbudsjettet

Tabell 1.1 Hovedtallene i statsbudsjettet for perioden 2005-2011

            Mill. kroner
  Regnskap Saldert budsjett 2010 Anslag regn-skap 2010 Forslag 2011
2005 2006 2007 2008 2009

Driftsutgifter og investeringer ekskl. petroleumsvirksomhet 

112 182

119 948

128 876 140 996 155 050 168 090 156 615 169 528

Driftsresultat forretningsdriften 

-889

-852

-923 -993 -1 194 -1 541 -1 382 -458

Renter av statsgjeld 

15 776

24 280

16 056 17 693 20 237 20 415 20 405 22 553

Overføringer til andre 

501 539

518 969

550 116 599 027 669 845 696 132 699 788 743 455

Utgifter ekskl. lån og petroleums- virksomhet 

628 608

662 346

694 025 756 724 843 937 883 096 875 427 935 078

Inntekter ekskl. lån, oljeskatter og petroleumsvirksomhet 

563 845

618 344

692 583 744 926 747 376 729 316 753 943 800 107

Oljekorrigert overskudd 

-64 763

-44 002

-1 342 -11 797 -96 561 -153 780 -121 484 -134 971
Overført fra Statens pensjonsfond  utland 70 593 57 372 2 810 8 370 107 221 153 780 121 484 134 971

Overskudd før lånetransaksjoner 

5 830 13 370 1 468 -3 427 10 660 0 0 0

Oljeskatter 

168 817

217 261

191 153 245 167 168 966 123 800 156 100 173 900

Utbytte fra Statoil 

8 139

12 593 14 006 16 940 15 489 15 489 12 818 12 818

Inntekter fra statlig petroleums- virksomhet  

120 035

146 705

132 287 175 597 120 058 105 500 118 975 126 300

Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet 

21 447

21 182

21 056 -21 839 -24 719 -24 400 -23 203 -25 010

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten 

275 544

355 377

316 390 415 865 279 794 220 389 264 691 288 007

Overskudd før overføring til Statens pensjonsfond  utland

210 781

311 375

315 048 404 068 183 233 66 609 143 207 153 036

Utlån og avdrag, brutto 

84 314

216 505

131 801 70 714 256 064 113 064 123 227 135 780

Tilbakebetalinger

76 492

171 431

70 906 48 543 69 075 68 875 69 045 76 240

Utlån, netto 

7 822

45 074 60 895 22 171 186 989 44 188 54 183 59 539
Overskudd før lånetransaksjoner 5 830 13 370 1 468 -3 427 10 660 0 0 0

Samlet finansieringsbehov 

1 992

31 704 59 428 25 598 176 329 44 188 54 183 59 539

Tabell 1.2 Samlede utgifter etter departement 2005-2011

            Mill. kroner
Departement Regnskap Budsjett
2005 2006 2007 2008 2009

2010 1

2011 2

Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjeringen, Stortinget og Høyesterett

1 616

1 604

1 680 1 843 1 934 1 985 2 029

Utenriksdepartementet 

20 932

21 641

24 178 26 785 31 507 34 251 33 646

Kunnskapsdepartementet 

32 211

60 139

59 178 60 637 72 134 68 911 42 749

Kulturdepartementet  

6 512

6 822

7 314 7 934 9 049 7 808 8 464

Justisdepartementet 

15 702

16 535

17 447 19 004 20 543 26 283 26 418

Kommunal- og regionaldepatementet

62 449

62 208

67 117 73 782 89 682 96 284 142 295

Arbeidsdepartementet

11 485

20 285

24 588 27 821 32 374 38 286 42 344

Helse- og omsorgsdepartementet  

82 748

84 260

91 325 100 384 111 487 106 639 110 568

Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet 

34 283

22 231

22 372 23 131 24 136 30 648 31 117

Nærings- og handelsdepartementet 

4 336

4 250

9 910 7 582 13 340 5 992 5 946

Fiskeri- og kystdepartementet 

2 986

3 010

3 446 3 621 4 345 4 742 4 320

Landbruks- og matdepartementet 

13 784

13 812

13 918 14 692 15 215 15 692 16 108

Samferdselsdepartementet

22 500

22 334

24 587 25 984 31 222 27 081 29 387

Miljøverndepartementet 

2 959

3 346

3 285 3 500 4 770 4 268 4 573

Fornyings- administrasjons-

og kirkedepartementet

9 704

13 765

16 605 20 045 19 102 5 630 5 748

Finansdepartementet 

34 188

166 806

64 834 39 274 187 961 44 978 93 248

Forsvarsdepartementet 

29 809

30 418

32 714 34 248 34 665 34 930 39 249

Olje- og energidepartementet 

1 619

1 786

11 969 20 348 17 669 11 666 5 951

Ymse utgifter 

11

20

134 227 204 11 532 9 825

Statsbankene 

73 658

83 401

78 908 67 643 86 965 108 317 88 118

Statlig petroleumsvirksomhet 

21 447

21 182

21 056 21 839 24 719 24 400 25 011

Statens forretningsdrift 

1 496

1 133

698 926 1 960 1 825 2 424

Statens pensjonsfond utland 

288 022

355 377

318 831 398 730 277 632 220 389 288 007

Sum statsbudsjettet 

774 459

1 016 364

916 094 999 979 1 112 614 932 537 1 057 543

Folketrygden 

235 453

239 046

247 173 265 164 291 900 308 412 326 333

Utgifter i alt 

1 009 912

1 255 410

1 163 267 1 265 143 1 404 514 1 240 949 1 383 876

1Saldert budsjett 2010

2 Forslag 2011 Prop. 1 S (2010-2011).

Tabell 1.3 Driftsutgifter (postene 1-29) etter departement 2005-2011

            Mill. kroner
Departementet Regnskap Budsjett
2005 2006 2007 2008 2009

2010 1

2011 2

Det kongelige hus og Slottsforvaltninen, Regjering, Stortinget og Høyesterett 

1 252

1 253

1 325 1 445 1 525 1 635 1 646

Utenriksdepartementet 

2 827

3 030

3 190 3 685 5 728 6 145 5 117

Kunnskapsdepartementet

2 575

2 767

2 842 2 895 3 257 3 251 3 404

Kulturdepartementet 

2 125

2 280

2 387 2 561 2 681 1 488 1 528

Justisdepartementet 

14 522

15 351

16 232 17 539 19 439 23 773 23 609

Kommunal- og regionaldepartementet 

1 972

212

248 241 305 301 350

Arbeidsdepartementet 

3 525

7 855

11 931 13 511 15 125 19 645 20 896

Helse- og omsorgsdepartementet 

2 412

2 386

2 623 2 824 3 837 3 682 3 705

Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet 

2 857

4 618

4 905 5442 6 166 6 386 6 522

Nærings- og handelsdepartementet 

1 223

1 311

1 362 1 488 1 762 1 597 1 661

Fiskeri- og kystdepartementet 

2 034

2 149

2 512 2 583 2 945 3 505 2 999

Landbruks- og matdepartementet 

1 713

1 497

1 453 1 476 1 544 1 512 1 511

Samferdselsdepartementet 

10 025

10 680

11 317 12 287 14 145 12 166 13 215

Miljøverndepartementet 

1 331

1 461

1 575 1 748 2 159 2 173 2 507

Fornyings- administrasjons-

og kirkedepartementet

7 942

10 674

11 055 12 572 11 394 3 548 3 784

Finansdepartementet 

6 115

6 490

6 935 7 235 7 667 8 997 8 318

Forsvarsdepartementet 

20 999

22 317

22 823 23 248 24 462 24 550 28 645

Olje- og energidepartementet 

864

902

1 027 1 616 1 681 2 473 2 726

Ymse utgifter 

11

20

134 227 204 11 532 9 825

Statsbankene 

587

555

561 585 603 614 657

Statlig petroleumsvirksomhet 

1

16

0 0 0 0 11

Statens forretningsdrift 

-400

-351

-381 -482 -154 -522 -458

Sum statsbudsjettet 

86 510

97 473

106 057 114 725 126 473 138 451 142 179

Folketrygden 

5 258

2 965

0 0 0 0 0

Utgifter i alt 

91 768

100 438

106 057 114 725 126 473 138 451 142 179

1Saldert budsjett 2010

2Forslag 2011 Prop. 1 S (2010-2011).

Tabell 1.4 Nybygg, anlegg m.v. (postene 30-49) etter departement 2005-2011

            Mill. kroner
Departement Regnskap Budsjett
2005 2006 2007 2008 2009

2010 1

2011 2

Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett 

136

100

83 114 89 40 64

Utenriksdepartementet 

27

33

27 41 32 32 30

Kunnskapsdepartementet 

25

30

21 31 36 28 29

Kulturdepartementet 

61

60

31 24 29 31 32

Justisdepartementet 

91

128

134 315 339 254 591

Kommunal- og regionaldepartementet 

3

1

2 3 2 1 1

Arbeidsdepartementet 

70

454

468 1 026 1 239 960 364

Helse- og omsorgsdepartementet 

17

24

24 35 23 17 18

Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet 

42

24

35 32 31 65 66

Nærings- og handelsdepartementet 

3

6

8 8 11 10 40

Fiskeri- og kystdepartementet 

261

277

357 429 582 587 652

Landbruks- og matdepartementet 

5

5

4 12 19 10 10

Samferdselsdepartementet 

7201

6 746

8 196 8 957 11 533 10 414 10 677

Miljøverndepartementet 

303

250

295 457 496 517 439

Fornyings- administrasjons-

og kirkedepartementet

910

1 305

1 791 1 838 1 335 949 692

Finansdepartementet 

195

212

110 135 152 176 240

Forsvarsdepartementet 

8069

7 424

9 182 10 306 9 467 9 645 9 908

Olje- og energidepartementet 

10

11

8 12 10 1 838 18

Ymse utgifter 

0

0

0 0 0 0 0

Statsbankene 

27

41

40 96 97 189 150

Statlig petroleumsvirksomhet 

20 701

19 967

19 951 19 998 23 597 23 000 25 000

Statens forretningsdrift 

1 896

1 484

1 079 1 408 1 860 2 337 2881

Sum statsbudsjettet 

40 055

38 580

41 847 45 276 50 979 51 099 51 902

Folketrygden 

172

61

0 0 0 0 0

Utgifter i alt 

40 227

38 641

41 847 45 276 50 979 51 099 51 902

1Saldert budsjett 2010.

2Forslag 2011 Prop. 1 S (2010-2011).

Tabell 1.5 Overføringer til andre (postene 50-89) etter departement 2005-2011

            Mill. kroner
Departement Regnskap Budsjett
2005 2006 2007 2008 2009

2010 1

2011 2

Det kongelige hus og Slottsforvaltningen Regjering, Stortinget og Høyesterett 

229

251

273 283 321 310 318

Utenriksdepartementet 

17 736

18 231

20 620 22 718 25 306 27 633 27 741

Kunnskapsdepartementet  

26 410

43 342

46 314 51 711 56 841 60 632 36 317

Kulturdepartementet  

4 326

4 482

4 897 5 349 6 338 6 289 6 904

Justis- og politidepartementet 

1 089

1 056

1 081 1 150 765 2 256 2 217

Kommunal- og regionaldepartementet 

60 388

61 968

66 813 73 358 89 233 95 981 141 944

Arbeidsdepartementet  

7 890

11 971

12 188 13 284 16 010 11 682 11 084

Helse- og omsorgsdepartementet  

77 222

78 983

86 066 97 191 107 580 102 930 106 836

Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet 

31 384

17 589

17 432 17 657 17 939 24 197 24 528

Nærings- og handelsdepartementet 

2 550

2 867

3 363 3 707 4 094 4 385 4 244

Fiskeri- og kystdepartementet 

532

583

534 610 818 650 669

Landbruks- og matdepartementet 

12 066

12 310

12 461 13 203 13 651 14 170 14 587

Samferdselsdepartementet  

4 952

4 882

5 064 4 740 5 544 4 501 5 495

Miljøverndepartementet 

1 125

1 234

1 214 1 296 1 715 1 579 1 627

Fornyings- administrasjons-

og kirkedepartementet

578

682

770 583 636 1 133 1 271

Finansdepartementet 

27 380

35 169

28 140 31 869 35 192 35 806 38 539

Forsvarsdepartementet 

741

677

708 690 736 736 696

Olje- og energidepartementet 

745

874

923 1 584 3 817 2 355 3 207

Ymse utgifter 

0

0

0 0 0 0 0

Statsbankene 

9 948

10 078

10 032 10 575 11 496 10 901 11 449

Statlig petroleumsvirksomhet 

745

1 199

1 106 1 841 1 122 1 400 0

Statens forretningsdrift 

0

0

0 0 150 10 0

Statens pensjonsfond utland 

275 544

355 377

316 389 415 866 279 794 220 389 288 007

Sum statsbudsjettet

563 580

663 806

636 389 769 263 691 203 629 924 727 680

Folketrygden 

230 023

236 020

247 173 265 164 291 900 308 412 326 334

Utgifter i alt 

793 603

899 826

883 562 1 034 427 970 997 938 336 1 054 014

1Saldert budsjett 2010.

2Forslag 2011 Prop. 1 S (2009-2010).

Tabell 1.6 Utlån, gjeldsavdrag m.v. (postene 90-99) etter departement 2005-2011

            Mill. kroner

Departement

Regnskap Budsjett
2005 2006 2007 2008 2009

2010

20112

Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett 

0

0

0 0 0 0 0

Utenriksdepartementet 

341

346

341 341 441 442 758

Kunnskapsdepartementet

3 200

14 000

10 000 6 000 12 000 5 000 3 000

Kultur- og kirkedepartementet 

0

0

0 0 0 0 0

Justisdepartementet 

0

0

0 0 0 0 0

Kommunal- og regionaldepartementet 

85

27

53 180 142 0 0

Arbeidsdepartementet 

0

5

0 0 0 6 000 10 000

Helse- og omsorgsdepartementet 

3 097

2 867

2 611 334 48 10 10

Barne- og likestillingsdepartementet 

0

0

0 0 0 0 0

Nærings- og handelsdepartementet 

560

67

5 177 2 380 7 472 0 0

Fiskeri- og kystdepartementet 

159

0

43 0 0 0 0

Landbruks- og matdepartementet 

0

0

0 0 0 0 0

Samferdselsdepartementet 

323

27

10 0 0 0 0

Miljøverndepartementet 

200

400

200 0 400 0 0

Fornyings- administrasjons-

og kirkedepartementet

274

1 105

2 989 5 052 5736 0 0

Finansdepartementet 

498

124 934

29 649 35 144 951 0 46 150

Forsvarsdepartementet 

0

0

0 4 0 0 0

Olje- og energidepartementet 

0

0

10 010 17 136 12 162 5 000 0

Ymse utgifter 

0

0

0 0 0 0 0

Statsbankene 

63 097

72 727

68 274 56 388 74 769 96 612 75 862

Statlig petroleumsvirksomhet 

0

0

0 0 0 0 0

Statens forretningsdrift 

0

0

0 0 104 0 0

Statens pensjonsfond utland 

12 478

0

2 442 -17 136 -2 162 0 0

Sum statsbudsjettet 

84 314

216 505

131 801 70 714 256 064 113 064 135 780

Folketrygden 

0

0

0 0 0 0 0

Utgifter i alt 

84 314

216 505

131 801 70 714 256 064 113 064 135 780

1Saldert budsjett 2010.

2Forslag 2011 Prop. 1 S (2010-2011).

Tabell 1.7 Skatter og avgifter i perioden 2005-2011

              Mill. kroner
Kapittel Regnskap Budsjett
2005 2006 2007 2008 2009

2010 1

2011 1

5501

Skatter på formue og inntekt

130 058 135 652 171 612 192 906 190 457 173 450 200 600

5506

Avgift av arv og gaver

1 768 2 063 2 576 1 973 2 431 1 400 1 800

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

165 466 213 856 187 277 241 483 166 704 121 300 171 600
5508

Avgift på utslipp av CO2 kontinentalsokkelen

3 351 3 405 3 385 3 392 2 215 2 500 2 300

5509

Avgift på utslipp av NOx kontinentalsokkelen

0 0 491 292 47 0 0

5511

Tollinntekter

1 684 1 872 2 126 2 141 2 242 2 120 2 530

5521

Merverdiavgift

150 311 169 437 183 828 190 684 185 178 189 600 206 700

5526

Avgifter på alkohol

9 298 9 738 10 338 10 799 11 241 11 927 12 325

5531

Avgift på tobakkvarer

6 800 6 643 6 822 7 299 7 806 8 218 8 000

5536

Avgift på motorvogner m.m.

Engangsavgift på motorvogner m.m.

17 815 19 683 21 694 18 942 15 875 16 000 19 700

Årsavgift

7 281 7 722 8 110 7 978 8 320 8 600 8 900

Vektårsavgift

346 356 353 355 346 360 342

Omregistreringsavgift

1 882 2 049 2 172 2 119 2 296 2 270 2 350

Avgift på bensin

8 634 8 475 8 157 7 862 7 703 7 464 0

Avgift på mineralolje til motorvogn (autodisel)

5 178 5 730 6 375 7 216 7 770 8 541 0
5537

Avgift på båter mv.

292 324 358 299 174 146 233
5538 Veibruksavgift på drivstoff 0 0 0 0 0 0 16 650

5541

Avgift på elektrisk kraft

5 607 6 111 5 990 6 319 6 790 7 382 7 700

5542

Avgift på mineralolje mv.

670 788 744 1 328 1 320 1 415 1 805

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

3 962 4 491 4 556 4 542 4 496 4 916 4 805

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

488 596 684 697 491 252 230
5547 Avgift på helse og miljøskadelige kjemikalier 5 6 5 4 3 2 4
5548 Miljøavgift på klimagasser 167 176 222 249 236 240 222
5549 Avgift på utslipp av NOx 0 0 716 340 78 72 69
5550 Miljøavgift på plantevernmiddel 0 0 0 0 0 65 66
5551 Produksjonsavgift på minneraler 0 0 0 0 0 1 3

5555

Sjokolade- og sukkervareavgift

997 1 044 1083 1 090 1 127 1 196 1 236
5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m.

956 1 015 1 025 1 068 1 642 1 739 1 883

5557

Avgift på sukker

197 194 192 194 197 209 219

5559

Avgift på drikkevareemballasje

673 1 074 1 151 1 226 1 232 1 427 1 283

5565

Dokumentavgift

4 669 4 931 5 481 5 334 4 954 4 500 5 700

5568

Sektoravgift under Kultur- og kirkedep. 0 0 12 43 44 18 57
5572 Sektoravgift under Helse- og omsorgsdep. 311 312 185 236 224 175 175
5574 Sektoravgift under Nærings- og handelsdep. 0 0 0 2 2 0 135
5575 Sektoravgift under Fiskeri- og kystdep. 0 0 46 61 57 705 692
5576 Sektoravgift under Landbruk- og matdep. 152 163 750 837 810 731 739
5578 Sektoravgift under Miljøverndepartementet 0 0 0 0 14 98 100

5580

Sektoravgift under Finansdep.

0 0 167 197 217 287 295
5582 Sektoravgift under Olje- og energidep. 0 0 0 0 9 7 7

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

124 149 157 186 193 198 203
5584 Andre avgifter, etterslep utgåtte avgifter 2 1 -128 -51 -114 0 0

Sum skatter og avgifter, statsbudsjettet

529 147 608 054 638 712 719 639 634 826 579 531 681 658
5700

Trygdeavgift

65 505 70 081 75 307 84 228 90 800 89 900 94 700
5700

Arbeidsgiveravgift

92 105 101 584 109 989 121722 128 088 131 400 135 100

Sum skatter og avgifter til folketrygden

157 610 171 665 185 296 205 950 218 888 221 300 229 800

Sum skatter og avgifter inkl. folketrygden

686 757 779 719 824 008 925 589 853 714 800 831 911 458

1Saldert budsjett 2010 og Forslag 2011 Prop. 1 S (2008-2009).

Tabell 1.8 Samlede inntekter i perioden 2005-2011

              Mill. kroner
 

Regnskap

Saldert budsjett 2010 Anslag regnskap 2010 Forslag 2011
2005 2006 2007 2008 2009

Skatter på formue og inntekt  

131 826 137 715 174 188 194 879 192 888 174 850 188 300 202 400

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift 

157 611 171 665 185 296 205 950 218 888 221 300 220 400 229 800

Tollinntekter 

1 684 1 872 2 126 2 141 2 242 2 120 2 487 2 530

Merverdiavgift 

150 311 169 437 183 828 190 684 185 178 189 600 196 500 206 700

Avgifter på alkohol 

9 317 9 767 10 338 10 799 11 241 11 927 11 350 12 325

Avgifter på tobakk 

6 800 6 643 6 822 7 299 7 806 8 218 7 350 8 000

Avgifter på motorvogner 

41 137 44 015 46 862 44 472 42 309 43 235 46 650 31 292

Andre avgifter 

19 255 21 345 23 395 24 199 24 195 25 781 26 229 45 511

Sum skatter og avgifter 

517 941 562 459 632 855 680 422 684 749 677 031 699 266 737 558

Renter av statens forretningsdrift 

34 39 19 -3 41 71 74 86
Øvrige inntekter av statens forretningsdrift  1 962 1 926 2 336 2 026 2 232 2 055 2 040 1 968

Sum inntekter av statens forretningsdrift 

1 995 1 966 2 355 2 023 2 273 2 126 2 114 2 054

Renter fra statsbankene 

7 175 7 328 8 842 11 053 9 803 8 076 7 421 9 310

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer 

4 152 6 353 8 675 9 690 9 045 11 328 10 357 12 554

Utbytte ekskl. Statoil

10 086 11 922 15 121 17 388 11 662 5 257 9 717 11 022

Sum renteinntekter og utbytte

(ekskl. statens forretningsdrift og Statoil).

21 414 25 603 32 638 38 131 30 510 24 661 27 495 32 886

Inntekter under departementene 

22 494 28 317 24 830 24 352 29 845 25 498 25 068 27 609

Overføring fra Norges Bank 

0 0 0 0 0 0 0 0

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond 

0 0 0 0 0 0 0 0

Sum andre inntekter 

22 494 28 317 24 830 24 352 29 845 25 498 25 068 27 609

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet 

120 035 146 705 132 287 175 597 120 058 105 500 118 975 126 300

Skatt og avgift på utvinning av petroleum 

168 817 217 261 191 153 245 167 168 966 123 800 156 100 173 900

Aksjeutbytte fra Statoil

8 139 12 593 14 006 16 940 15 489 15 489 12 818 12 818

Sum petroleumsinntekter 

296 991 376 559 337 446 437 705 304 513 244 789 241 488 313 018
Tilbakebetalinger 76 492 171 431 70 906 48 543 69 075 68 875 69 045 76 240

Statens pensjonsfond utland 

70 593 57 372 2 810 8 370 107 221 153 780 121 484 134 971

Sum inntekter 

1 007 921 1 223 707 1 103 839 1 239 544 1 228 184 1 196 761 1 232 365 1 324 336

Tabell 1.9 Saldert budsjett 2010, utgifter fordelt etter departement og grupper av postnummer

1000 kroner
    Statens egne driftsutgifter   Overføringer  
  Samlede utgifter I alt Driftsut- gifter (postnr. 01) Spesielle driftsut- gifter (postnr. 21-23) Driftsresultat forretnings- driften (postnr. 24) Nybygg, anlegg (postnr. 30-49) I alt Andre statsregnskaper (postnr. 50-59) Kom- muner (postnr. 60-69) Andre over- føringer (postnr. 70-89) Utlån gjeldsavdrag m.v. (postnr. 90-99)
Det kongelige hus  174783 16546 16546 174783 0 0 158237 158237 0 0 0
Regjering  301900 301900 287900 301900 0 0 0 0 0 0 0
Stortinget og underliggende institusjoner  1435400 1243700 1243700 1435400 0 39585 152115 0 0 152115 0
Høyesterett  72983 72983 72983 72983 0 0 0 0 0 0 0
Utenriksdepartementet  34250776 6145162 3257750 34250776 0 31500 27632504 0 0 27632504 441610
Kunnskapsdepartementet  68910776 3250945 1760995 68910776 0 28183 60631648 25651255 27895431 7084962 5000000
Kulturdepartementet  7808184 1487863 1368973 7808184 0 31114 6289207 915104 0 5374103 0
Justis- og politidepartementet  26283357 23773378 20485651 26283357 0 254334 2255645 117477 273404 1864764 0
Kommunal- og regionaldepartementet  96283690 301200 250400 96283690 0 1000 95981490 11500 90870990 5099000 0
Arbeidsdepartementet  38286287 19644925 19374559 38286287 0 959742 11681620 203075 944986 10533559 6000000
Helse- og omsorgsdepartementet  106639049 3681759 2156374 106639049 0 17219 102930071 250294 2108867 100570910 10000
Barne-, likestillings- og inkluderingsdep. 30647920 6385850 4546037 30647920 0 64997 24197073 226848 7032888 16937337 0
Nærings- og handelsdepartementet  5991827 1596727 1231677 5991827 0 10300 4384800 1350100 0 3034700 0
Fiskeri- og kystdepartementet  4741807 3504996 2323016 4741807 0 586530 650281 358220 31800 260261 0
Landbruks- og matdepartementet  15692014 1511903 1495678 15692014 0 9793 14170318 1742230 118879 12309209 0
Samferdselsdepartementet  27080500 11725200 566300 27080500 0 10413500 4500800 192600 465500 3842700 0
Miljøverndepartementet  4268248 2172631 1087461 4268248 0 517024 1578593 383523 10000 1185070 0
Fornyings-, administrasjons- og kirkedep.   5629761 3547932 3068449 5629761 0 949279 1132550 219786 5470 907294 0
Finansdepartementet  44978300 8996600 7186600 44978300 0 175700 35806000 0 13900000 21906000 0
Forsvarsdepartementet  34930906 25568943 24655604 34930906 -1019000 9644577 736386 289444 1564 445378 0
Olje- og energidepartementet  11665908 2473308 746458 11665908 0 1838000 2354600 1778800 20000 555800 5000000
Ymse utgifter  11531755 11531755 11531755 11531755 0 0 0 0 0 0 0
Statsbankene  108316665 614170 614170 108316665 0 189251 10901268 4821439 0 6079829 96611976
Statlig petroleumsvirksomhet  24400000 0 0 24400000 0 23000000 1400000 1400000 0 0 0
Statens forretningsdrift  1825438 0 0 1825438 -521828 2337266 10000 0 0 10000 0
Folketrygden  308411656 0 0 308411656 0 0 308411656 0 230000 308181656 0
Statens pensjonsfond utland  220389000 0 0 220389000 0 0 220389000 220389000 0 0 0
Sum utgifter  1240948890 139550376 109329036 30221340 -1540828 51098894 938335862 260458932 143909779 533967151 113063586

Tabell 1.10 Forslag for 2011, utgifter fordelt etter departement og de forskjellige grupper av postnummer

1000 kroner
    Statens egne driftsutgifter   Overføringer  
  Samlede utgifter I alt Drifts- utgifter (postnr. 01) Spesielle drifts- utgifter (postnr. 21-23) Driftsres- ultat for- retnings- driften (postnr. 24) Nybygg, anlegg (postnr. 30-49) I alt Andre statsregn- skaper (postnr. 50-59) Kom- muner (postnr. 60-69) Andre over- føringer (postnr. 70-89) Utlån gjeldsavdrag m.v. (postnr. 90-99)
Det kongelige hus  179384 17109 17109 179384 0 0 162275 162275 0 0 0
Regjering  286100 286100 271700 286100 0 0 0 0 0 0 0
Stortinget og underliggende institusjoner  1488445 1268207 1268207 1488445 0 64100 156138 0 0 156138 0
Høyesterett  75018 75018 75018 75018 0 0 0 0 0 0 0
Utenriksdepartementet  33645654 5117135 3305850 33645654 0 29800 27741109 0 0 27741109 757610
Kunnskapsdepartementet  42749366 3404085 1862192 42749366 0 28803 36316478 27431782 1517263 7367433 3000000
Kulturdepartementet  8464038 1528052 1429974 8464038 0 31798 6904188 1026088 0 5878100 0
Justis- og politidepartementet  26417694 23609393 21166908 26417694 0 591037 2217264 95726 304260 1817278 0
Kommunal- og regionaldepartementet  142294985 350480 297280 142294985 0 1000 141943505 15000 136671455 5257050 0
Arbeidsdepartementet  42343670 20895640 20600540 42343670 0 363650 11084380 209940 179150 10695290 10000000
Helse- og omsorgsdepartementet  110568248 3705272 2271264 110568248 0 17598 106835878 262898 2313033 104259947 9500
Barne- likestillings- og inkluderingsdep. 31116738 6522143 4562587 31116738 0 66427 24528168 215914 7283266 17028988 0
Nærings- og handelsdepartementet  5945640 1661120 1323320 5945640 0 40500 4244020 1385700 0 2858320 0
Fiskeri- og kystdepartementet  4320278 2998998 2364828 4320278 0 652370 668910 361390 55650 251870 0
Landbruks- og matdepartementet  16107672 1510889 1497664 16107672 0 9553 14587230 1797776 122445 12667009 0
Samferdselsdepartementet  29387300 13215000 585500 29387300 0 10677200 5495100 150800 1143200 4201100 0
Miljøverndepartementet  4573081 2507153 1366650 4573081 0 439084 1626844 411295 6000 1209549 0
Fornyings-, administrasjons- og kirkedep. 5747793 3784272 3305201 5747793 0 692274 1271247 236748 5634 1028865 0
Finansdepartementet  93247600 8318400 7373000 93247600 0 240100 38539100 0 14500000 24039100 46150000
Forsvarsdepartementet  39248552 28644621 27678611 39248552 0 9907852 696079 237778 1647 456654 0
Olje- og energidepartementet  5950570 2725620 798550 5950570 0 18000 3206950 1778800 46000 1382150 0
Ymse utgifter  9825000 9825000 9825000 9825000 0 0 0 0 0 0 0
Statsbankene  88117701 656515 641515 88117701 0 149612 11449125 5151211 0 6297914 75862449
Statlig petroleumsvirksomhet  25010600 10600 0 25010600 0 25000000 0 0 0 0 0
Statens forretningsdrift  2423831 0 0 2423831 -457659 2881490 0 0 0 0 0
Folketrygden  326333486 0 0 326333486 0 0 326333486 0 283000 326050486 0
Statens pensjonsfond utland  288007400 0 0 288007400 0 0 288007400 288007400 0 0 0
Sum utgifter  1383875844 142636822 113888468 28305354 -457659 51902248 1054014874 328938521 164432003 560644350 135779559

Tabell 1.11 Statsbankenes innvilgninger 2005-2009, saldert budsjett 2010 og forslag til rammer for 2011

            Mill. kroner
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lånekassen for utdanning 1 

16 767 16 704 17 712 19 112 19 232 16 404 17 890
Husbanken 2 13 245 12 466 11 043 12 274 15 998 15 000 15 000

Innovasjon Norge  

1 869 1 824 1 820 2 172 5 523 3 450 3 450

- Innovasjonslån (landsomf.)3

84 100 100 156 1 422 500 500

- Risikolåneordn. (distriktsr.) 4 

186 224 220 313 599 450 450
- Lavrisikolåneordning 1 500 1 500 1 500 1 703 3 475 2 500 2 500
- Distriktsrettet ordning 5   99 0 0 0 0 0 0
- Likviditetslån til fiskeindustrien 27 0 0

Sum 

31 881 30 994 30 575 33 558 40 753 34 854 36 340

1Tallene gjelder kap. 2410 post 90.

2 Tallene for 2010 og 2011 er anslag.

3 Landsdekkende risikolån foreslås i 2008 videreutviklet til en ny innovasjonslåneordning med låneramme på 300 mill. kroner.

4 Tallene for 2010 og 2011 er anslag. Det er opp til Fylkeskommunene i samarbeid med Innovasjon Norge å bestemme beløpet. Midlene går over kap. 551 post 60.

5 Ordningen er avviklet fra 2006.

Til dokumentets forside