Prop. 1 S (2010-2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

2 Bevilgningsregnskapet

Tabell 2.1 Utgifter og inntekter i bevilgningsregnskapet pr. 1. halvår 2010

          Mill. kroner

Utgifter

Overført fra forrige termin Budsjettets stilling 2010 Samlet til disposisjon Regnskap for 1. halvår

Gjenstående beløp

Det kongelige hus

0 176 176 131 45

Regjering

13 295 309 140 168

Stortinget og underliggende institusjoner 

60 1 435 1 496 689 807

Høyesterett

0 74 74 33 41

Utenriksdepartementet

1 293 33 559 34 852 12 948 21 904

Kunnskapsdepartementet

312 68 647 68 960 45 969 22 990

Kulturdepartementet

90 7 859 7 949 4 880 3 070

Justisdepartementet

536 26 026 26 562 12 886 13 676

Kommunal- og regionaldepartementet

466 96 068 96 533 53 019 43 515
Arbeidsdepartementet 1 220 41 012 42 232 22 239 19 993

Helse- og omsorgsdepartementet

483 106 493 106 977 53 723 53 254

Barne- likestillings- og inklurings- departementet

60 30 373 30 433 15 060 15 373

Nærings- og handelsdepartementet

150 10 983 11 132 3 519 7 613

Fiskeri- og kystdepartementet

422 4 167 4 589 2 038 2 551

Landbruks- og matdepartementet

275 15 702 15 977 12 029 3 948

Samferdselsdepartementet

2 142 27 648 29 790 13 037 16 753

Miljøverndepartementet

267 4 556 4 823 1 740 3 083

Fornyings- administrasjons og

kirkedepartementet

336 5 648 5 984 2 895 3 089

Finansdepartementet

1 261 45 507 46 768 24 785 21 984

Forsvarsdepartementet

997 35 284 36 282 15 889 20 393

Olje- og energidepartementet

519 11 610 12 128 8 300 3 829

Ymse utgifter

0 12 282 12 282 58 12 224

Statsbankene

806 109 469 110 275 47 515 62 760

Statlig petroleumsvirksomhet

0 25 697 25 697 10 761 14 935

Statens forretningsdrift

427 1 494 1 921 364 1 557

Folketrygden

56 313 039 313 096 149 802 163 293

Statens pensjonsfond utland

0 220 389 220 389 38 860 181 529

Sum utgifter

12 192 1 255 493 1 267 685 553 308 714 377
Nedgang i diverse beholdninger 0 0 0 0 0

Totalsum

12 192 1 255 493 1 267 685 553 308 714 377

       
      Mill. kroner
Inntekter

Budsjettets stilling 2010

Regnskap for 1. halvår Gjenstående beløp

Skatt på formue og inntekt

171 100 131 832 39 268

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

221 300 111 389 109 911

Tollinntekter

2 120 1 120 1 000

Merverdiavgift

189 658 95 825 93 833

Avgifter på alkohol

11 927 5 535 6 392

Avgifter på tobakk

8 218 3 514 4 704

Avgifter på motorvogner

43 235 26 808 16 427

Andre avgifter

25 714 13 050 12 664

Sum skatter og avgifter

673 272 389 074 284 198

Renter av statens forretningsdrift

74 -6 80

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

2 040 795 1 245

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 114 788 1 325

Renter fra statsbankene

7 421 3 555 3 866

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

11 382 5 387 5 995

Aksjeutbytte ekskl. Statoil

9 717 4 634 5 083

Renteinntekter og utbytte (ekskl statens forretningsdrift og Statoil)

28 519 13 576 14 943

Inntekter under departementene

25 076 14 362 10 714

Overføring fra Norges Bank

0 0 0

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

0 0 0

Sum andre inntekter

25 076 14 362 10 714

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

119 775 66 617 53 158

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

123 800 67 823 55 977

Aksjeutbytte fra Statoil

12 818 12 818 0

Sum petroleumsinntekter

256 393 147 258 109 135

Tilbakebetalinger

69 045 37 283 31 761
Statens pensjonsfond utland 153 780 0 153 780

Sum inntekter

1 208 199 602 342 605 857

Bevilgningsregnskapet for 1. halvår 2009 og 2010

          Mill. kroner

Utgifter

Samlede utgifter

Driftsutgifter

Nybygg,

anlegg mv.

Overføringer til andre

Utlån, gjelds- avdrag mv.

  2009 2010 2009 2010 2009 2010

2009

2010 2009

2010

Det kongelige hus

147 131 11 12 0 0 135 119 0 0

Regjering

139 140 139 140 0 0 0 0 0 0

Stortinget og underliggende institusjoner

687 689 576 579 45 29 66 80 0 0

Høyesterett

34 33 34 33 0 0 0 0 0 0

Utenriksdepartementet

12 258 12 948 1 503 1 565 9 7 10 305 10 934 441 441
Kunnskapsdepartementet 51 737 45 969 1 467 1 538 11 16 38 259 39 416 12 000 5 000

Kultur- og departementet

5 406 4 880 1 293 742 13 9 4 100 4 129 0 0

Justisdepartementet

9 908 12 886 9 319 11 623 63 203 527 1 060 0 0

Kommunal- og regional- departementet

50 256 53 019 139 138 0 0 50 117 52 881 0 0
Arbeidsdepartementet 15 134 22 239 7 296 9 847 589 555 7 249 6 322 0 5 515
Helse- og omsorgsdepartementet 59 419 53 723 1 608 1 979 4 1 57 806 51 743 0 0

Barne-likestilling og inkluderingsdepartementet

11 974 15 060 2 982 3 219 17 8 8 974 11 833 0 0

Nærings- og handels- departementet

3 419 3 519 824 900 6 2 1 879 2 035 710 583

Fiskeri-og kystdepartementet

1 863 2 038 1 316 1 468 247 263 300 307 0 0

Landbruks- og matdepartementet

11 476 12 029 721 710 4 4 10 751 11 314 0 0

Samferdselsdepartementet

12 178 13 037 6 029 6 472 3 848 4 409 2 300 2 156 0 0

Miljøverndepartementet

2 011 1 740 894 914 185 158 732 667 200 0
Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet 9 624 2 895 5 513 1 863 672 380 425 652 3 014 0

Finansdepartementet

170 400 24 785 3 719 3 975 60 58 21 671 20 751 144 951 0

Forsvarsdepartementet

17 309 15 889 12 410 12 258 4 577 3 290 323 340 0 0

Olje- og energidepartementet

15 757 8 300 844 726 283 4 2 469 2 570 12 162 5 000

Ymse utgifter

119 58 119 58 0 0 0 0 0 0

Statsbankene

45 096 47 515 297 302 47 53 5 472 5 308 39 280 41 852

Statlig petroleumsvirksomhet

13 293 10 761 0 0 12 171 9 167 1 122 1 594 0 0

Statens forretningsdrift

258 364 -771 -710 775 1 063 150 10 104 0

Folketrygden

140 270 149 802 0 0 0 0 140 270 149 802 0 0

Statens pensjonsfond utland

66 800 38 860 0 0 0 0 66 800 38 860 0 0

Sum utgifter

726 971 553 308 58 280 60 353 23 626 19 681 432 203 414 883 212 861 58 391
                  Mill. kroner
Inntekter

Samlede

inntekter

Salgsinntekter

Inntekter i forbindelse med nybygg og anlegg

Skatter, avgifter og andre overføringer

Tilbake- betalinger

  2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Skatt på formue og inntekt

120 790 131 832 0 0 0 0 120 790 131 832 0 0

Arbeidsgiveravgift og folketrygdavgift

110 659 111 389 0 0 0 0 110 659 111 389 0 0
Tollinntekter 945 1 120 0 0 0 0 945 1 120 0 0

Merverdiavgift

89 096 95 825 0 0 0 0 89 096 95 825 0 0
Avgifter på alkohol 5 479 5 535 0 0 0 0 5 479 5 535 0 0
Avgifter på tobakk 3 721 3 514 0 0 0 0 3 721 3 514 0 0
Avgifter på motorvogner 23 658 26 808 0 0 0 0 23 658 26 808 0 0

Andre avgifter

11 761 13 050 0 0 0 0 11 761 13 050 0 0

Sum skatter og avgifter

366 110 389 074 0 0 0 0 366 110 389 074 0 0

Renter av statens forretningsdrift

-10 -6 0 0 0 0 -10 -6 0 0

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

955 795 0 0 363 404 592 391 0 0

Sum inntekter av statens forretningsdrift

945 788 0 0 363 404 582 384 0 0

Renter fra statsbankene

6 429 3 555 0 0 0 0 6 429 3 555 0 0

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

5 571 5 387 0 0 0 0 5 571 5 387 0 0

Aksjeutbytte ekskl. Statoil

615 4 634 0 0 0 0 615 4 634 0 0

Renteinntekter og utbytte (ekskl statens forretningsdrift og Statoil)

12 615 13 576 0 0 0 0 12 615 13 576 0 0

Inntekter under departe- mentene

14 247 14 362 7 229 6 639 168 249 6 850 7 474 0 0

Overføring fra Norges Bank

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tilbakeføring av midler fra

Statens banksikringsfond

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum andre inntekter

14 247 14 362 7 229 6 639 168 249 6 850 7 474 0 0

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

68 099 66 617 57 171 53 802 7 713 8 048 3 215 4 767 0 0

Skatt og avgift på utvinning av

petroleum

101 428 67 823 0 0 0 0 101 428 67 823 0 0

Aksjeutbytte fra Statoil

15 489 12 818 0 0 0 0 15 489 12 818 0 0

Sum petroleumsinntekter

185 015 147 258 57 171 53 802 7 713 8 048 120 132 85 408 0 0

Tilbakebetalinger

37 357 37 283 0 0 0 0 0 0 37 357 37 283

Statens pensjonsfond utland

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum inntekter

616 290 302 342 64 400 60 441 8 244 8 700 506 289 495 917 37 357 37 283
            Mill. kroner
  Lånetransaksjoner Regnskap 2009 Budsjettets stilling 2010 Endringer i pst. Regnskap 1. halvår 2009 Regnskap 1. halvår 2010 End- ringer i pst.
1

Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland

1 051 889 985 374 -6,3 578 933 565 058 -2,4
2

Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld)

1 148 450 1 132 265 -1,4 514 110 494 917 -3,7

Driftsutgifter

126 473 136 840 8,2 58 280 60 353 3,6

Nybygg, anlegg mv.

50 979 50 240 -1,4 23 626 19 681 -16,7

Overføringer til andre

691 203 724 797 4,9 365 403 376 023 2,9

Overføringer til Statens pensjonsfond utland

279 794 220 389 -21,2 66 800 38 860 -41,8
3

Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-96 561 -146 891 - 64 823 70 141 -
4

Overføring fra Statens pensjonsfond utland

107 221 153 780 - 0 0 -
5

Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

10 660 6 889 - 64 823 70 141 -
6

Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt

256 064 123 227 -51,9 212861 58 391 -72,6

Utlån m.v. til statsbankene

74 769 97 423 30,3 39 280 41 852 6,5

Gjeldsavdrag

44 951 0 - 44 951 -

Andre utlån, aksjetegning mv.

136 344 25 804 -81,1 128 630 16 539 -87,1
7

Tilbakebetalinger m.v.

69 075 69 045 - 37 357 37 283 -0,2
8

Utlån mv. netto (6-7)

186 989 54 183 -71,0 175 504 21 107 -88,0
9

Samlet finansieringsbehov dekket av kontantbeholdning og lån (8-5) 1

176 330 47 294 - 110 682 -49 034 -
10

Statslånemidler

176 330 0 - 0 0 -
11 Endring i diverse beholdninger 0 47 294 - 110 682 -49 034 -

1 Inkluderer ikke finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten

Til dokumentets forside