Prop. 1 S (2010-2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

3 Virksomheter med særskilte fullmakter (nettobudsjetterte forvaltningsorganer)

Fra 2010 har Finansdepartementet, i samråd med berørte departementer, etablert nye prosedyrer for innrapportering av standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter, jf. omtale i Gul bok 2010, kapittel 9.3. Tabellene nedenfor er en oppsummering av spesifikasjoner mottatt fra de berørte fagdepartementene (Kunnskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet). De enkelte departementene gir i sine fagproposisjoner et mer detaljert tallgrunnlag for sine nettobudsjetterte virksomheter.

Tabellene nedenfor er en ren oppsummering av tall for enkeltvirksomheter, og det er ikke foretatt noen eliminering av overføringer eller transaksjoner mellom virksomhetene. Som følge av dette vil for eksempel bevilgninger til Norges Forskningsråd som viderefordeles til øvrige nettobudsjetterte virksomheter, fremkomme som inntekter fra statlige bevilgninger to ganger i den aggregerte fremstillingen. Videre vil bevilgninger og tildelinger som de nettobudsjetterte virksomhetene mottar fra andre departementer eller statlige virksomheter, og som ikke tilflyter virksomheten direkte over den statlige nettobevilgning (post 50-59), fremkomme som inntekter fra statlige bevilgninger i tabell 3.1 nedenfor.

Tabell 3.1 Utgifter og inntekter i nettobudsjetterte virksomheter fordelt etter art1)

Mill. kroner

2008

2009

2010

1. Utgifter:

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

17 808

19 335

20 103

Varer og tjenester

11 277

11 553

11 812

Sum driftsutgifter

29 085

30 888

31 915

Investeringsutgifter

Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

1 368

1 481

1 726

Sum investeringsutgifter

1 368

1 481

1 726

Overføringer fra virksomheten2

Utbetalinger til andre statlige regnskaper

4 783

5 213

5 511

Andre utbetalinger

1 649

2 010

2 129

Sum overføringsutgifter

6 432

7 223

7 640

Finansielle aktiviteter

Kjøp av aksjer og andeler

2

10

1

Andre finansielle utgifter

16

11

2

Sum finansielle utgifter

18

21

2

Sum utgifter

36 903

39 613

41 283

2. Inntekter:

Driftsinntekter

Inntekter fra salg av varer og tjenester

3 690

3 269

3 243

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser

22

37

29

Refusjoner

412

444

481

Andre driftsinntekter

1 287

2 073

1 769

Sum driftsinntekter

5 411

5 822

5 523

Investeringsinntekter

Salg av varige driftsmidler

26

15

7

Sum investeringsinntekter

26

15

7

Overføringer til virksomheten

Inntekter fra statlige bevilgninger23

31 323

33 795

34 715

Andre innbetalinger

497

506

530

Sum overføringsinntekter

31 820

34 301

35 245

Finansielle aktiviteter

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

2

3

0

Andre finansielle innbetalinger

6

6

2

Sum finansielle inntekter

8

9

2

Sum inntekter

37 265

40 147

40 777

3. Netto endring i kontantbeholdningen (2-1)

362

535

-506

1 Tabell 3.1 gir uttrykk for virksomhetenes samlede brutto utgifter og inntekter fordelt etter art for årene 2008 og 2009, samt summen av virksomhetenes interne budsjetter for 2010. Tallene i tabellen baserer seg på virksomhetenes egen oppstilling av brutto utgifter og inntekter basert på en standard mal.

2 Overføringer fra Norges forskningsråd (NFR) utgjør den vesentligste delen av overføringsutgiftene, med samlede overføringer på henholdsvis 5,9 mrd. kroner og 6,4 mrd. kroner i årene 2008 og 2009, og estimerte utbetalinger i 2010 på om lag 6,8 mrd. kroner.

3 Inntekter fra statlige bevilgninger omfatter blant annet bevilgninger fra overordnet fagdepartement, bevilgninger fra andre departementer, bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer og tildelinger fra NFR. Det vises til innledende kommentarer til tabellene, hvor det fremgår at det ikke er foretatt noen eliminering av overføringer eller transaksjoner mellom virksomhetene i oppstillingen.

Tabell 3.2 Kontantbeholdningen i nettobudsjetterte virksomheter1

Mill. kroner

2008

2009

Endring

Balanse 31. desember

Kontantbeholdning

Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank2

9 517

9 971

454

Beholdning på andre bankkonti

198

273

75

Andre kontantbeholdninger

27

33

5

Sum kontanter og kontantekvivalenter

9 742

10 276

535

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår3

Feriepenger m.v.

1 576

1 696

120

Skattetrekk og offentlige avgifter

1 404

1 513

108

Gjeld til leverandører

2 107

2 201

94

Gjeld til oppdragsgivere

258

-124

-382

Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår

161

12

-148

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

5 506

5 299

-208

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår:

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

493

458

-35

Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

490

693

204

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

582

840

257

Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål

1 385

1 266

-119

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer

320

296

-24

Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår

3 269

3 553

283

Andre avsetninger:

Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål

600

992

391

Fri virksomhetskapital

563

616

52

Sum andre avsetninger

1 164

1 607

444

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler4

-203

-212

-9

Annen langsiktig gjeld

5

29

24

Sum langsiktig gjeld

-198

-183

15

Sum netto gjeld og forpliktelser

9 742

10 276

535

1 Tabell 3.2 viser samlet kontantbeholdning i nettobudsjetterte virksomheter ved utgangen av 2008 og 2009, og endringen i kontantbeholdningen mellom årene. Tabellen spesifiserer også de formål som kontantbeholdningen er bundet opp i. Tallene i tabellen baserer seg på virksomhetenes egne balanseoppstillinger basert på en standard mal.

2 Samlet bankbeholdning til nettobudsjetterte virksomheter på oppgjørskonto i Norges Bank tilsvarer beholdning bokført i kapitalregnskapets kontogruppe 82.

3 Postene på eiendelssiden av balansen er i oppstillingen ikke spesifisert hver for seg, men er tatt med i de relaterte postene på gjeldssiden av balansen. Tallene i tabellen er derfor nettotall, og gruppen avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår, inneholder for eksempel også fordringer og andre omløpsmidler.

4  Negative tall for netto langsiktig forpliktelse knytter seg hovedsakelig til anleggsmidler eiet via fond i Universitet i Oslo og anleggsmidler i NFR.

Til dokumentets forside