Prop. 1 S (2010-2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

7 Gjennomføringen av inneværende års budsjett

I dette kapitlet gis det en oversikt over gjennomføringen av inneværende års budsjett basert på anslag på regnskap 2010. I tillegg gis det en oversikt over statsregnskapet per 30. juni 2010.

7.1 Anslag på regnskap 2010

7.1.1 Statsbudsjettets utgifter

Anslag på regnskap til utgiftsbevilgninger i statsbudsjettet for 2010 utgjør 1 286,5 mrd. kroner medregnet lånetransaksjoner og overføringer til Statens pensjonsfond utland. Dette er 45,6 mrd. kroner høyere enn det budsjettet som Stortinget vedtok i fjor høst. Hovedårsaken til utgiftsøkningen er høyere anslag på overføringer til Statens pensjonsfond utland med om lag 44,3 mrd. kroner, jf. nærmere omtale i pkt. 7.1.4 nedenfor.

Utenom utgifter til petroleumsvirksomheten, lånetransaksjoner og overføring til Statens pensjonsfond utland anslås utgiftene 7,7 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett. I tilknytning til proposisjoner med bevilgningsforslag som ble fremmet før samleproposisjonen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2010, ble utgiftene satt ned med 0,4 mrd. kroner. Dette skyldes i hovedsak reduserte utgifter til håndtering av ubåtvraket utenfor Fedje. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2010 ble utgiftene til dagpenger satt ned med 0,9 mrd. kroner, mens øvrige utgifter ble satt ned med om lag 2,6 mrd. kroner. Av dette var de viktigste nedsettelsene utgifter til kjøp av klimakvoter, anslåtte utgifter til lønns- og trygdeoppgjøret, tilskudd til Statens Pensjonskasse, anslagsendringer på utlendingsfeltet og planleggingsutgifter til fullskala renseanlegg for CO2 på Mongstad. På enkelte andre områder ble utgiftene satt opp, blant annet økte anslagene for utgiftene i folketrygden og utgiftene til investeringer i et testanlegg for CO2-rensing på Mongstad ble satt opp. I tillegg ble anslaget for renteutgifter økt med om lag 0,3 mrd. kroner i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2010 uten at det ble fremmet bevilgningsforslag.

I anslag på regnskap 2010 er anslagene netto renteutgifter og dagpenger oppdatert etter Revidert nasjonalbudsjett 2010, noe som innebærer reduserte utgifter med om lag 0,3 mrd. kroner. For øvrige utgifter er utgiftsanslagene satt ned med til sammen 3,7 mrd. kroner. Anslagene for folketrygdens utgifter er satt ned med 3,0 mrd. kroner. Dette skyldes i hovedsak reduserte utgifter til sykepenger som følge av lavere sykefravær enn tidligere lagt til grunn. Utenom folketrygden er utgiftene redusert med netto 0,7 mrd. kroner. Det er da tatt høyde for reduserte utgifter på utlendingsfeltet, til den statlige toppfinansieringen av ressurskrevende tjenester i kommunene, kjøp av ulønnsomme bank- og posttjenester, lønnskrav ved konkurs og sysselsettingstilskuddet for sjøfolk. I motsatt retning trekker nye anslag for utgiftene til momskompensasjon til kommunene. Utover dette er det i anslag på regnskap 2010 lagt til grunn at tilleggsbevilgninger som fremmes i 2. halvår og som isolert sett bidrar til å svekke budsjettbalansen, dekkes ved tilsvarende nedsettelse av øvrige utgifter.

Tabell 7.1 Utgifter - totaloversikt

Mill. kroner

Saldert budsjett 2010

Endring fra saldert budsjett 2010

Anslag på regnskap 2010

Driftsutgifter

138 451

-9 355

129 096

Nybygg, anlegg mv.

51 099

-3 359

47 740

Overføringer til andre

938 336

48 149

986 485

Utlån, gjeldsavdrag mv.

113 064

10 164

123 227

Sum utgifter

1 240 949

45 599

1 286 547

Kilde: Finansdepartementet

I saldert budsjett ble det bevilget 11,5 mrd. kroner under kapittel 2309 Tilfeldige utgifter. Bevilgningen ble redusert med 0,7 mrd. kroner i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2010 som følge av lavere forventet lønnsvekst enn lagt til grunn i saldert budsjett. I anslag på regnskap er det lagt til grunn at bevilgningene til lønnsoppgjøret i staten og trygdeoppgjøret mv. dekkes ved reduksjon av kapittel 2309 Tilfeldige utgifter. Lønnsoppgjøret i staten og trygdeoppgjøret mv. er gjennomført, og de bevilgningsmessige konsekvensene av disse oppgjørene er i anslag på regnskap fordelt på en rekke kapitler og poster. Dette bidrar til å forklare at nivået på driftsutgiftene er redusert i forhold til saldert budsjett, ettersom kapittel 2309 i sin helhet er bevilget som driftsutgifter, mens merutgiftene knyttet til trygdeoppgjøret isolert sett øker overføringene på statsbudsjettet.

I nysalderingsproposisjonen senere i høst vil det bli fremmet forslag om nedsettelse av bevilgningen på kapittel 2309.

7.1.2 Statsbudsjettets inntekter

De samlede inntektene på statsbudsjettet for 2010 anslås nå til 1 232,4 mrd. kroner medregnet lånetransaksjoner og overføringer fra Statens pensjonsfond utland. Dette er en økning på 35,6 mrd. kroner i forhold til det budsjettet for 2010 som Stortinget vedtok i fjor høst. Økningen skyldes i stor grad at anslagene for inntekter fra petroleumsvirksomheten er satt opp med 45,5 mrd. kroner i forhold til anslaget i saldert budsjett 2010. I tillegg settes anslagene for skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge opp med om lag 22,2 mrd. kroner. I motsatt retning trekker reduserte overføringer fra Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet som følge av at det oljekorrigerte budsjettunderskuddet nå anslås 32,3 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett.

Inntekter utenom petroleumsinntekter, lånetransaksjoner og overføring fra Statens pensjonsfond utland anslås nå å bli 24,6 mrd. kroner høyere enn i saldert budsjett. Anslagene for skatter og avgifter fra Fastlands-Norge er satt opp med 22,2 mrd. kroner. De reviderte tallene for 2010 er basert på en gjennomgang av statistikken for innbetalte skatter og avgifter hittil i år, samt nye anslag for bl.a. sysselsetting, etterspørsel og lønns- og prisvekst. Anslaget for direkte skatter og folketrygdavgifter er økt med til sammen 12,6 mrd. kroner. Inntektene fra merverdiavgiften er økt med om lag 6,9 mrd. kroner, mens øvrige særavgifter og toll samlet sett er satt opp med 2,8 mrd. kroner.

Tabell 7.2 Statsbudsjettets inntekter

Mill. kroner

Saldert budsjett 2010

Endring fra saldert budsjett 2010

Anslag på regnskap 2010

Driftsinntekter

92 764

19 266

112 030

Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv.

22 883

-7 109

15 774

Skatter, avgifter og andre overføringer

1 012 239

23 277

1 035 516

Tilbakebetalinger mv.

68 875

169

69 045

Sum inntekter

1 196 761

35 604

1 232 365

Kilde: Finansdepartementet

Siden Stortinget vedtok budsjettet for 2010 i fjor høst er utbyttebetalingene utenom fra Statoil ASA økt med 4,5 mrd. kroner, mens refusjonene av ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge er satt ned med 0,6 mrd. kroner. Videre er anslaget for renteinntektene satt ned med 1,6 mrd. kroner siden saldert budsjett 2010.

Tilbakebetalinger på lån mv. forventes nå å bli 69,0 mrd. kroner, som er om lag på samme nivå som i saldert budsjett 2010.

7.1.3 Folketrygdens utgifter og inntekter. Finansieringsbehov

Folketrygdens inntekter og utgifter medregnes i statsbudsjettet. Folketrygdens finansieringsbehov, som framkommer ved at folketrygdens inntekter bare delvis finansierer folketrygdens utgifter, dekkes ved et statstilskudd fastsatt gjennom et eget vedtak. Ved salderingen av statsbudsjettet for 2010 samtykket Stortinget i at finansieringsbehovet ble dekket.

Tilleggsbevilgninger som er vedtatt hittil i år og oppdatert anslag for dagpenger, innebærer at utgiftene under folketrygden øker med 1,6 mrd. kroner. Folketrygdens inntekter fra trygdeavgiften og arbeidsgiveravgiften anslås å bli 0,9 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Folketrygdens finansieringsbehov anslås nå til 87,8 mrd. kroner. I nysalderingsproposisjonen vil det bli fremmet forslag til vedtak om folketrygdens finansieringsbehov i 2010 basert på anslagsendringer mv. gjennom året.

7.1.4 Petroleumsvirksomhetens utgifter og inntekter

Oversikt over petroleumsvirksomhetens utgifter og inntekter

Petroleumsvirksomhetens inntekter fratrukket petroleumsvirksomhetens utgifter danner netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten. Inntekts- og utgiftselementene som inngår i petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter er fastsatt i § 3 i lov om Statens pensjonsfond.

Tabell 7.3 Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten

Mill. kroner

Saldert budsjett 2010

Endring fra saldert budsjett 2010

Anslag på regnskap 2010

Inntekter SDØE

105 500

13 475

118 975

-

Utgifter SDØE

24 400

-1 300

23 100

-

Fjerningsutgifter på kontinentalsokkelen

0

103

103

+

Skatt og avgift på utvinning, inkl. CO2-avgift

123 800

32 300

156 100

+

Aksjeutbytte fra Statoil ASA

15 489

-2 671

12 818

=

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

220 389

44 302

264 691

Kilde: Finansdepartementet

Petroleumsutgifter

Utgiftene til petroleumsvirksomhet består av andelen av investeringer på sokkelen som dekkes av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE), overføringer til Statens petroleumsforsikringsfond og utgifter knyttet til disponering av innretninger på sokkelen.

Utgiftene til petroleumsvirksomheten anslås nå til om lag 23,2 mrd. kroner i 2010. Dette er om lag 1,2 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett. Under SDØE er utgifter til investeringer anslått redusert med 1,5 mrd. kroner og overføringen til Statens petroleumsforsikringsfond er anslått økt med 0,2 mrd. kroner.

Petroleumsinntekter

Inntektene fra SDØE omfatter i hovedsak driftsresultat, kalkulatoriske avskrivninger og renter. Inntektene anslås til 119 mrd. kroner i 2010. I saldert budsjett var inntektene fra SDØE anslått til 105,5 mrd. kroner, noe som innebærer at anslaget er økt med 13,5 mrd. kroner. Økningen skyldes i hovedsak høyere oljepriser enn tidligere lagt til grunn. Videre omfatter inntektene fra petroleumsvirksomheten skatt og avgift på utvinning samt aksjeutbytte fra Statoil ASA. Staten har i 2010 mottatt utbytte på om lag 12,8 mrd. kroner fra Statoil ASA. Dette er 2,7 mrd. kroner lavere enn anslått i saldert budsjett. Betalte skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten i 2010 anslås til 156,1 mrd. kroner. Anslaget er 32,3 mrd. kroner høyere enn i saldert budsjett.

Statens pensjonsfond

Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge. Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten overføres i sin helhet til Statens pensjonsfond utland. Nettoinntektene fra petroleumsvirksomheten i 2010 anslås å bli 264,7 mrd. kroner, som er 44,3 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Samlet overføring fra Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet er i saldert budsjett fastsatt til 153,8 mrd. kroner. Det oljekorrigerte underskuddet for 2010 anslås nå til 121,5 mrd. kroner, som er 32,3 mrd. kroner lavere enn bevilget beløp.

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til behovet for tilleggsbevilgninger i 2. halvår og dermed også anslaget for det oljekorrigerte underskuddet i 2010. I nysalderingsproposisjonen vil det bli fremmet oppdaterte anslag for det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2010 og eventuelt forslag om endret overføring fra Statens pensjonsfond utland til statskassen i 2010.

Kapitalen i Statens pensjonsfond utland anslås nå til 3 018 mrd. kroner ved utløpet av 2010, mens kapitalen i Statens pensjonsfond Norge anslås til 115 mrd. kroner. Samlet anslås dermed kapitalen i Statens pensjonsfond til 3 133 mrd. kroner ved utløpet av 2010.

Tabell 7.4 Statens pensjonsfond. Inntekter og utgifter 2010

Mill. kroner

Saldert budsjett 2010

Endring fra saldert budsjett 2010

Anslag på regnskap 2010

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

220 389

44 302

264 691

-

Overført til statskassen

153 780

-32 296

121 484

+

Renteinntekter og utbytte fra Statens pensjonsfond

105 600

-21 200

84 400

=

Overskudd i Statens pensjonsfond

172 209

55 398

227 607

Kilde: Finansdepartementet

7.1.5 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Statsbudsjettet gjøres opp i balanse etter tilbakeføring fra Statens pensjonsfond utland. Statsbudsjettets finansieringsbehov vil derfor være knyttet til netto utlån og gjeldsavdrag på tidligere opptatte lån utenom overføringer til Statens pensjonsfond utland. I saldert budsjett 2010 ble brutto finansieringsbehov anslått til 44,2 mrd. kroner. Brutto finansieringsbehov anslås nå til 54,2 mrd. kroner. Endringen fra saldert budsjett skyldes i hovedsak statens andel av kapitalforhøyelsen i Norsk Hydro ASA på 4,4 mrd. kroner, samt at utgiftene til boliglån for statsansatte er satt opp med 2,5 mrd. kroner.

Tabell 7.5 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Mill. kroner

Saldert budsjett 2010

Endring fra saldert budsjett 2010

Anslag på regnskap 2010

1.

Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføringer fra Statens pensjonsfond utland)

974 105

67 731

1 041 836

2.

Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 127 885

35 435

1 163 320

3.

Overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-153 780

32 296

-121 484

4.

Overføring fra Statens pensjonsfond utland

153 780

-32 296

121 484

5.

Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

0

0

0

6.

Utlån, gjeldsavdrag mv.

113 064

10 164

123 227

7.

Tilbakebetalinger mv. utenom lånetransaksjoner til Statens pensjonsfond utland

68 875

169

69 045

8.

Utlån mv., netto (6-7)

44 188

9 994

54 183

9.

Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8-5)

44 188

9 994

54 183

Kilde: Finansdepartementet

7.2 Statsregnskapet medregnet folketrygden for 1. halvår 2010

Dette avsnittet gir en oversikt over statsregnskapet per 30. juni 2010. Regnskapstallene er sammenstilt med saldert budsjett. Tabellene i avsnittet viser også hvor stor andel av bevilgningen i saldert budsjett som er regnskapsført. Anslagsendringer og bevilgninger som er vedtatt etter at budsjettet ble saldert i Stortinget i fjor høst, inngår således ikke i andelen av bevilgninger som er regnskapsført.

7.2.1 Statsbudsjettets utgifter

Statsregnskapet medregnet folketrygden viser at det per 30. juni 2010 er regnskapsført utgifter på 553,3 mrd. kroner. Det utgjør 44,6 pst. av bevilgningene. Tabell 7.6 viser hvordan beløpet fordeler seg på utgiftsarter.

Tabell 7.6 Statsbudsjettets utgifter

Mill. kroner

Saldert budsjett 2010

Regnskap per 30.06.2010

Regnskap i pst. av bevilgning

Driftsutgifter

138 451

60 353

43,6

Nybygg, anlegg mv.

51 099

19 681

38,5

Overføringer til andre

938 336

414 883

44,2

Utlån, gjeldsavdrag mv.

113 064

58 391

51,6

Sum utgifter

1 240 949

553 308

44,6

Kilde: Finansdepartementet

De totale inntektene medregnet lånetransaksjoner utgjør 602,3 mrd. kroner i perioden 1. januar - 30. juni 2010. Det tilsvarer 50,3 pst. av budsjetterte inntekter. Tabell 7.7 viser hvordan inntektene fordeler seg etter art.

Tabell 7.7 Statsbudsjettets inntekter

Mill. kroner

Saldert budsjett 2010

Regnskap per 30.06.2010

Regnskap i pst. av bevilgning

Driftsinntekter

92 764

60 441

65,2

Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv.

22 883

8 700

38,0

Skatter, avgifter og andre overføringer

1 012 239

495 917

49,0

Tilbakebetalinger mv.

68 875

37 283

54,1

Sum utgifter

1 196 761

602 342

50,3

Kilde: Finansdepartementet

7.2.2 Petroleumsvirksomhetens utgifter og inntekter

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten utgjør 136,5 mrd. kroner i perioden 1. januar - 30. juni 2010. Det tilsvarer 61,9 pst. av budsjettert netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten.

Tabell 7.8 Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten

Mill. kroner

Saldert budsjett 2010

Regnskap per 30.06.2010

Regnskap i pst. av bevilgning

Inntekter SDØE

105 500

66 617

63,1

-

Utgifter SDØE

24 400

10 761

44,1

+

Skatt og avgift på utvinning, inkl. CO2-avgift

123 800

67 823

54,8

+

Aksjeutbytte fra Statoil ASA

15 489

12 818

82,8

=

Netto kontantstrøm

220 389

136 497

61,9

Kilde: Finansdepartementet

7.2.3 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Regnskapet per 30. juni 2010 viser et brutto finansieringsbehov på 21,1 mrd. kroner.

Tabell 7.9 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Mill. kroner

Saldert budsjett 2010

Regnskap per 30.06.2010

Regnskap i pst. av bevilgning

Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføringer fra Statens pensjonsfond utland)

974 105

565 058

58,0

Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 127 885

494 917

43,9

Overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-153 780

70 141

-45,6

Overføring fra Statens pensjonsfond utland

153 780

-70 141

-45,6

Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

0

0

-

Utlån, gjeldsavdrag mv.

113 064

58 391

51,6

Tilbakebetalinger mv. utenom lånetransaksjoner til Statens pensjonsfond utland

68 875

37 283

54,1

Utlån mv., netto (6-7)

44 188

21 107

47,8

Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8-5)

44 188

21 107

47,8

Kilde: Finansdepartementet

For nærmere detaljer vedrørende statsregnskapet for 1. halvår 2010 vises det til tabellene i vedlegg 2.

Til dokumentets forside