St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Framtidig radiosamband for nød- og beredskapsetatene

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om framtidig radiosamband for nød- og beredskapsetatene.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om framtidig radiosamband for nød- og beredskapsetatene og endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2005 i samsvar med et vedlagt forslag.