St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Framtidig radiosamband for nød- og beredskapsetatene

Til innholdsfortegnelse

6 Brukere av nødnettet

6.1 Kjernebrukere

Den enkelte kommune er forpliktet til å ha et radiosamband for brannvesenet som muliggjør kommunikasjon med de andre nødetatene 1

. Medarbeidere i stat og kommune knyttet til den akuttmedisinske beredskapen er på tilsvarende måte forpliktet til å bruke helseradionettet gjennom forskrift 2

. Polititjenestemenn i operativ tjeneste er forpliktet til å benytte politiradiosambandet 3

.

Totalt sett er det ca. 25.000 brukere i de tre nødetatene. Det skal kjøpes inn flere radioer enn antall brukere siden mange benytter både håndholdt radio, radioer montert i biler, båter og helikoptre samt radioer til spesialbruk 4

.

6.2 Andre brukere

Slik nødnettet er planlagt utbygd, vil det i tillegg til kjernebrukerne også ha kapasitet til å inkludere andre brukergrupper. Andre organisasjoner og institusjoner med beredskapsansvar vil derfor få tilbud om å bli brukere i det nye nødnettet. Dette gjelder eksempelvis Forsvaret, tollvesen, fengselsvesen, Sivilforsvaret, havnevesen, sivile luftfartsmyndigheter, andre etater i kommunene enn brann- og helsevesen, elektrisitetsforsyning, samt frivillige hjelpeorganisasjoner. Muligheten for også å inkludere andre brukergrupper med ansvar for viktige samfunnsmessige tjenester vil bli vurdert nærmere (jf. figur 6.1). Innlemming av andre brukere utenfor det offentlige forutsettes å skje slik at det ikke er i strid med reglene om statsstøtte.

Figur 6.1 Kjernebrukere og andre brukere

Figur 6.1 Kjernebrukere og andre brukere

Andre brukere i tillegg til nødetatene kan ha stor betydning for samfunnets beredskap, og det nye nettet vil vise sin praktiske nytte ved store hendelser der det kreves bredt samarbeid på tvers av organisatoriske grenser.

Fotnoter

1.

Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver med tilhørende forskrift 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen.

2.

FOR 2000-12-01 nr. 1206: Forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste (kommunikasjonsberedskap i helsetjenesten).

3.

Intern instruks.

4.

Radioer til røykdykking og radioer innmontert i kjemikalie/gassverndrakter.