St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Framtidig radiosamband for nød- og beredskapsetatene

Til innholdsfortegnelse

7 Utbygging

Det legges i første omgang opp til utbygging av et område bestående av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold. Dette området har en betydelig andel av landets kriminalitet, og er sårbart pga. stor befolkningstetthet og mye samfunnskritisk infrastruktur. Rekkefølgen som deretter er planlagt fører til at et sammenhengende nødnett gradvis utvides til å bli landsdekkende. Det legges opp til en prosess med sikte på ferdigstillelse av et landsdekkende nett i løpet av 2009. For å kunne gjennomføre en grundig test og vurdering av teknologien, tekniske og organisatoriske løsninger, samt en vurdering av kostnadsutviklingen før beslutning tas om videre utbygging, blir det et opphold i utbyggingen etter trinn 1.

Den tentative tidsplanen for en landsdekkende utbygging (jf. tabell 7.1) viser en oppdeling i to trinn. Inndelingen i trinn og faser følger etatenes organisering i 5 helseforetaksområder og 27 politidistrikter 1

. Brannvesenets organisering er de fleste steder overlappende med politiets. Politidistriktene er derfor de minste utbyggingsenhetene.

Tabell 7.1 Overordnet plan for landsdekkende utbygging. 2

Fase: Fremdriftsplan Omfatter følgende politidistrikter:
Markedshenvendelse og forhandlinger Ferdig 1/1 2006
Trinn 1 Fase 0 - testområde teknologi (30 % av bebodde områder / 25 % av brukerne /

4 % av utbyggingsarealet)

Ferdig årsskiftet 2006/2007. Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud, Østfold
Evaluering - Stortingsbehandling 2007
Trinn 2 FASE 1 - Helseregion Øst ferdigstilles

(36 % av bebodde områder / 34 % av brukerne / 19 % av utbyggingsarealet)

2008 Hedmark, Gudbrandsdal,

Vest-Oppland

FASE 2 - Helseregion Sør ferdigstilles

(55 % av bebodde områder / 49 % av brukerne / 32 % av utbyggingsarealet)

2008 Nordre Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder
FASE 3 - Helseregion Vest (76 % av bebodde områder / 69 % av brukerne / 45 % av utbyggingsarealet) 2008/2009 Rogaland, Haugaland og Sunnhordaland, Hordaland, Sogn og Fjordane
FASE 4 - Helseregion Midt (90 % av bebodde områder / 85 % av brukerne / 62 % av utbyggingsarealet) 2009 Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
FASE 5 - Helseregion Nord ( 100 % av bebodde områder / 100 % av brukerne / 100 % av utbyggingsarealet) 2009 Helgeland, Salten, Midtre Hålogaland, Troms, Vest-Finnmark, Øst-Finnmark

Ved bygging av nødnettet skal mulige synergieffekter i forhold til utbyggingen av GSM-R (sikkerhetsradio for jernbanen) søkes realisert. Utbygging av GSM-R pågår med henblikk på å dekke hele jernbanenettet i løpet av 2007. Samordningen vil gjelde sikring av god kommunikasjon mellom de to systemene, samt koordinert etablering av dekning i bestemte togtunneler.

Fotnoter

1.

Følgende kommuner inngår i trinn 1: Aremark, Asker, Askim, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Eidsberg, Eidsvoll, Fet, Flesberg, Fredrikstad, Gjerdrum, Halden, Hobøl, Hurdal, Hurum, Hvaler, Kongsberg, Lier, Lørenskog, Marker, Moss, Nannestad, Nedre Eiker, Nes, Nittedal, Oslo, Rakkestad, Rollag, Rygge, Rælingen, Rømskog, Røyken, Råde, Sande, Sarpsborg, Skedsmo, Skiptvet, Spydeberg, Sørum, Trøgstad, Ullensaker, Våler og Øvre Eiker.

2.

Mht. dekningsambisjon vises det til avsnitt 5.3