St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Framtidig radiosamband for nød- og beredskapsetatene

Til innholdsfortegnelse

2 Behovet for nytt felles radiosamband

2.1 Bakgrunn

Dagens separate radiosamband i politiet, brannvesenet og helsevesenet bygger på gammel analog teknologi som i liten grad tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige krav. Brudd i radiosambandet kan føre til farlige misforståelser og er sammen med manglende avlyttingssikkerhet et alvorlig hinder for det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Politiet vurderer radiosambandet som sitt viktigste verneutstyr.

Behovet for nytt radiosamband er begrunnet i daglige operative hensyn i nød- og beredskapsetatene, nødvendig utskifting av gammelt utstyr og ønske om å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap. Utskifting er nødvendig for å kunne møte stadig tyngre, organisert kriminalitet og mulige terroranslag, samt håndtere større, komplekse ulykker og naturkatastrofer. Moderne radiokommunikasjon er her en helt nødvendig innsatsfaktor. I Norge har behovet for nytt samband blitt aktualisert gjennom hendelser som Åsta-, Sleipner-, Lillestrøm- og Rocknesulykkene, samt ranet i Stavanger.

Overgangen fra analog til digital teknologi er en historisk mulighet til å gi alle nød- og beredskapsetater tilgang til ett felles kommunikasjonsnett. Realisering av et fellesradiosamband blir langt rimeligere enn om hver etat skal tvinges til å finne egne løsninger.

Stortinget ble første gang orientert om saken i St.prp. nr. 1 (1997-1998). Behovet er omtalt i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet og i St.meld. nr. 39 (2003-2004) Samfunnssikkerhet og sivilt- militært samarbeid. Saken er videre omtalt i kommuneproposisjonene for 2003, 2004 og 2005. Stortinget har i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 17 (2001-2002), jf. Innst. S. nr. 9 (2002-2003) bemerket:

«Det er en nødvendighet innen kort tid å skifte ut de eksisterende analoge radiosamband med nye digitale løsninger. . . . Det er nødvendig at nødetatene har utstyr som fungerer over alt og at de får de samme meldingene samtidig.»

I innstillingen fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett for 2004, B.innst.S.nr.II (2003-2004), hadde finanskomiteen følgende merknad:

«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Kystpartiet, konstaterer at det er et presserende behov for et nytt radiosamband for nødetatene politi, brannvesen og helsevesen.

Dagens situasjon er langt fra tilfredsstillende, og utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko. Flertallet viser til at når det gjelder det nylige bankranet i Stavanger, er det mye som tyder på at avlytting av politiradioen har gitt ranerne kjennskap til politiets rutiner og arbeid. Politiets arbeid blir på denne måten svært vanskelig, og misforståelser kan oppstå når en ikke kan kommunisere fritt på politiradioen av frykt for at utenforstående hører på. Hensynet til personvernet, for eksempel når det gjelder syketransport, gjør det også uheldig at nødetatene ikke har et avlyttingssikkert samband. Datatilsynet har gitt nødetatene pålegg om at sambandsnettet krypteres. Det er uheldig dersom det nå må foretas omfattende investeringer i gammelt samband for å oppnå dette, før det nye nødnettet er på plass.

Arbeidet med nytt nødnett er grundig utredet, og flertallet mener utbyggingen nå må komme i gang. Flertallet forutsetter at Regjeringen i statsbudsjettet for 2005 legger fram en konkret gjennomføringsplan for bygging av nytt nødnett, slik at et nytt landsomfattende, felles digitalt radiosamband for nødetatene kan være i operativ drift over hele landet innen utgangen av 2008.»

2.2 Pålegg fra Datatilsynet om informasjonssikring

Datatilsynet har med hjemmel i personopplysningsloven gitt Politidirektoratet pålegg om å starte arbeidet med tilfredsstillende sikring av dagens politiradiosamband innen seks måneder fra 1. april 2004. Sosial- og helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er gitt varsel om at det vil bli fattet tilsvarende pålegg om informasjonssikring av helseradionettet og sambandet i brannvesenet.

Ved vedtak om realisering av nytt nødnett i 2004 og ferdig landsdekkende utbygging i løpet av 2009, er Datatilsynet innstilt på å godta at mobilnettet i en overgangsperiode benyttes til formidling av personopplysninger og sensitive personopplysninger. Permanent løsning for informasjonssikring realiseres i så fall gjennom nødnettet. Dermed unngås omfattende investeringer i informasjonssikring (kryptering) av de eksisterende sambandssystemene.