St.prp. nr. 24 (2004-2005)

Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004

Til innholdsfortegnelse

1 Kap. 305 Lotteritilsynet

Reduksjon av driftsbevilgningen til Lotteritilsynet

Lotteritilsynets kontrollansvar for gevinstauto­mater blir endret fra 2005. Samarbeidsavtalen med Justervesenet er på denne bakgrunn avviklet og ulike kostnader, bl.a. til kjøp av tjenester reduseres. Ovennevnte forhold har også innvirkning på utgiftsnivået i 2004 og innebærer at Lotteritil­synets utgifter i 2004 reduseres.

Det foreslås at bevilgningen i 2004 under kap. 305, post 01 Driftsutgifter reduseres med 4,0 mill. kroner.