St.prp. nr. 24 (2004-2005)

Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004

Til innholdsfortegnelse

Forslag

til vedtak om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett 2004

I

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
305 Lotteritilsynet
01 Driftsutgifter reduseres med 4 000 000
fra kr 56 742 000 til kr 52 742 000
310 Tilskudd til trossamfunn m.m. og private kirkebygg
70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 5 000 000
fra kr 101 758 000 til kr 106 758 000
75 Tilskudd til private kirkebygg forhøyes med 1 806 000
fra kr 8 780 000 til kr 10 586 000
320 Allmenne kulturformål
73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres, forhøyes med 30 000 000
fra kr 81 000 000 til kr 111 000 000
321 Kunstnerformål
75 Vederlagsordninger reduseres med 1 806 000
fra kr 97 607 000 til kr 95 801 000
325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
73 Prosjekt og utviklingstiltak forhøyes med 5 000 000
fra kr 16 291 000 til kr 21 291 000

Inntekter:

Kap. Post Formål Kroner
3305 Inntekter fra spill og lotterier
02 Gebyr forhøyes med 10 000 000
fra kr 46 220 000 til kr 56 220 000