St.prp. nr. 24 (2004-2005)

Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004

Til innholdsfortegnelse

3 Kap. 320 Allmenne kulturformål

Økt tilskudd til Hålogaland Teater.

Det er bevilget 81 mill. kroner til nasjonale kulturbygg i 2004, hvorav 31,4 mill. kroner til Hålogaland Teater, under post 73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres. Som følge av at bevilgningsbe­hovet i 2004 til ovennevnte prosjekt er økt, foreslår regjeringen å øke tilskuddet til Hålogaland Teater i 2004 med 30 mill. kroner, jf. omtale under kap. 320, post 73 i St.prp. nr. 1 (2004-2005).

Det foreslås at bevilgningen i 2004 under kap. 320, post 73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres, økes med 30 mill. kroner.