St.prp. nr. 24 (2004-2005)

Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004

Til innholdsfortegnelse

4 Kap. 321 Kunstnerformål

Reduksjon av bevilgningen til vederlagsordninger

Jf. omtale under kap. 310, post 75 ovenfor.

Bevilgningen under post 75 Vederlagsord­ninger dekker utgiftene til bibliotekvederlag, visningsvederlag, utstillingsstipend og TONO-vederlag for framføring av musikk innenfor Den norske kirke og øvrige trossamfunn. Gjeldende avtaler for ovennevnte ordninger innebærer at utgiftene i 2004 blir noe lavere enn forventet.

Det foreslås at bevilgningen i 2004 under kap. 321, post 75 Vederlagsordninger reduseres med 1,8 mill. kroner.